Zoeken


Resultaten voor 'deel':
De Stichting 15-10-2015
De Stichting wordt vorm gegeven door wijkgenoten uit diverse delen van de wijk en is geen “club van wijze heren of dames”, die alle kennis in huis heeft. In de loop van de tijd hebben zij een groot en efficiënt netwerk opgericht, waaruit zij belangrijke informatie vergaren. Onder het motto “kennis is macht” is de Stichting een volwaardige gesprekspartner voor overleg met gemeente, provincie en rijkswaterstaat!
... Neem dan contact op en deel je kennis! ...
Inleiding 13-05-2009
Deze inspraakreactie heeft met name, doch niet uitsluitend, betrekking op de alternatieven waarin een doorgaande snelweg dan wel autoweg door Vleuterweide / Leidsche Rijn wordt overwogen, namelijk “alternatief verbreden” variant A “volle ring”, “alternatief sorteren” en “alternatief spreiden”.
... Deze inspraakreactie is naar bovenstaande drie categorieën ingedeeld. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... Immers, vóór het in gang zetten van de procedures zullen de “extremen” en de ruimtelijke effecten daarvan moeten worden beoordeeld. ...
... In diezelfde Startnotitie wordt echter reeds een oordeel gevormd over onderdelen van de infrastructuur. ...
... In dit verband is van belang dat de Startnotitie onderdeel is van het samenwerkingsprogramma VERDER en dat in de Startnotitie wordt gesteld dat “er aandacht is voor een palet aan maatregelen voor de bereikbaarheid van deze regio (Utrecht) en wel “Vanuit ...
... Daarbij gaat het “Voorstel voor het VERDERpakket” van de UVVB - waarvan de Startnotitie toch onderdeel is - ervan uit dat bij duurzame ingrepen wordt gekozen volgens het adagium “Nieuwe wegen? ...
... onrechte geheel voorbij, is in strijd met de diverse stappen van de landelijk gehanteerde Ladder van Verdaas en in strijd met het overheidsprogramma VERDER waarvan de Startnotitie - nogmaals - onderdeel is. ...
... Door nu enkele jaren na realisatie van een deel van Leidsche Rijn (Leidsche Rijn is nog niet eens geheel af) is een flagrante strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. ...
... Onduidelijk is bijvoorbeeld of een weg om Vleuterweide heen of door Leidsche Rijn Park onderdeel is van het getekende zoekgebied in de kaartjes op pagina’s 41, 43 en 45 van de Startnotitie. ...
... In deze opzet zullen in de eerste fase van de verschillende varianten de diverse relevante aspecten niet in detail beoordeeld worden, wat in strijd is met de wet milieubeheer dat vereist dat alle “alternatieven die redelijkerwijs in beschouwing dienen te worden genomen” in detail onderzocht moeten worden. ...
... Immers, een MMA moet worden gekozen uit de beoordeelde volwaardige alternatieven op grond van artikel 7. ...
... Het moge duidelijk zijn dat op deze wijze kan geen goede afweging tussen de beoordeelde volwaardige alternatieven plaatsvinden en dat de Startnotitie op dit punt in strijd is met de m. ...
... Tevens lijkt de studie zich teveel op de ‘ring’ (een oplossing) te richting in plaats van het probleem (het vervoersnetwerk waarvan de ring onderdeel is). ...
Bestuur 17-05-2009
... Neem dan contact op en deel je kennis! ...
Statements 21-04-2009
... Het enthousiasme en de betrokkenheid van bedrijven in de mobiliteitsplatforms waarin ook de gemeente deel neemt, moet een aanzet zijn om tot betere varianten te komen. ...
... Dit ook als steun in de rug van de vele inwoners in het nieuwe stadsdeel van Utrecht: Leidsche Rijn. ...
... De provinciale CDA fractie deelt de zorg rondom de verkeerafwikkeling in Vleuterweide en moedigt daarom de stichting Natuurlijk! ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie. ...
... Deze variant maakt geen onderdeel uit van het vaag getekende zoekgebied, maar zouden wij graag aandragen als alternatief. ...
... In het kader van het creëren van een betrouwbare doorstroming en het creëren van een basis ring rond Utrecht is deze gedachte te volgen, omdat de infrastructuur grotendeels aanwezig is. ...
... Voor calamiteiten kan de NRU een alternatief bieden voor problemen op de Utrechtse Ring, ook zal de NRU een deel van de verkeersdruk op de A12 ten Zuiden van Utrecht op zich nemen. ...
... 12 Verbinding A15-A18 met gedeeltelijk geboorde tunnel. ...
... Een deel van de verkeersdruk op de A12 ten Zuiden van Utrecht ontstaat door verkeer van de Rotterdamse haven naar Duitsland. ...
... Deels is het mogelijk om infrastructuur te bundelen met de Betuwe-spoorlijn. ...
... Gezien het bijzondere karakter van de Betuwe zal inpassing deels door geboorde tunnels noodzakelijk zijn. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... PM10) is relatief beperkt, terwijl de bijdrage van componenten als roet, elementair koolstof, stikstofdioxide en ultrafijne deeltjes aanmerkelijk groter is. ...
... Van belang om te overwegen bij een (snel)weg in een kinderrijke woonwijk is dat bij een belangrijk deel van de ochtendspits de kinderen thuis zijn. ...
... Een (snel) weg dwars door Vleuterweide ontneemt de wijk van een belangrijk deel van het groen dat bedoeld was voor recreatie. ...
... Belangrijk natuurlijk element in de gedachte van Leidsche Rijn is de aanleg van Leidsche Rijn Park, het groene hart van dit westelijk deel van de stad Utrecht. ...
... leefkwaliteit, recreatie en natuur voor dit westelijke deel van de stad. ...
... Aanleg van een (snel)weg dwars door dit deel van de stad tast deze groenvoorziening in ernstige mate aan. ...
... vlakbij een mogelijk tracé: het Amadeus College, Kindercluster Noord, Kindercluster Zuid, kinderdagverblijven, speciaal basisonderwijs Sint Maarten en de nog te bouwen school De Twaalfruiter in het deelgebied de Tuinlanden van Vleuterweide. ...
Vleuterweide 17-05-2009
Vleuterweide is een deelplan van de Vinex-locatie Leidsche Rijn, in de Nederlandse gemeente Utrecht. Vleuterweide is gelegen tussen de dorpskernen van Vleuten, De Meern en Harmelen, en maakt deel uit van de wijk Vleuten-De Meern.
... Vleuterweide is een deelplan van de Vinex-locatie Leidsche Rijn, in de Nederlandse gemeente Utrecht. ...
... Vleuterweide is gelegen tussen de dorpskernen van Vleuten, De Meern en Harmelen, en maakt deel uit van de wijk Vleuten-De Meern. ...
... Een groot deel van de wijk heeft een typische "jaren-30" uitstraling, met straten in de stijl van de oude arbeiderswijkjes, hofjes en herenhuizen. ...
... Vleuterweide bestaat uit de volgende wijken of deelgebieden:. ...
Leidsche Rijn 17-05-2009
Leidsche Rijn is een wijk en nieuwbouwlocatie van en in de gemeente Utrecht, de hoofdstad van de Nederlandse provincie Utrecht.
... Het gebied was voor het grootste deel voor 1 januari 2001 een deel van de voormalige gemeente Vleuten-De Meern. ...
De Hoven 17-05-2009
Het meest stadse deel van Vleuterweide wordt gevormd door Het Centrum & De Hoven. Deze buurten worden aan de noordoostkant begrensd door de Europaweg en het Leidsche Rijn Park.
... Het meest stadse deel van Vleuterweide wordt gevormd door Het Centrum & De Hoven. ...
De Rietvelden 17-05-2009
De Rietvelden ligt in het meest westelijke deel van Vleuterweide. Het ligt erg laag, daarom speelt water er een belangrijke rol.
... De Rietvelden ligt in het meest westelijke deel van Vleuterweide. ...
... Een deel van De Rietvelden is al bewoond, daarnaast wordt er volop gebouwd. ...
De Tuinlanden 17-05-2009
Dit deelgebied in het zuidoosten van Vleuterweide begint steeds vastere vormen aan te nemen.
... Dit deelgebied in het zuidoosten van Vleuterweide begint steeds vastere vormen aan te nemen. ...
... De Tuinlanden is de laatste grote deelwijk van Vleuterweide en bevat 929 woningen, twee basisscholen, kinderopvang en een zorgvoorziening. ...
... Het deelplan ligt in de zuid-westhoek van Vleuterweide, tussen de Leidsche Rijn en de Landschapsbaan. ...
... Net zoals in de overige deelgebieden van Vleuterweide krijgt De Tuinlanden een dorps karakter. ...
De Erven 17-05-2009
De naam van de buurt De Erven verwijst naar het parkachtige, beschutte karakter van de jaren '80 woonerven. De wijk ligt in het noorden van Vleuterweide en grenst aan Vleuten.
... Een klein deel van deze buurt is al gebouwd, het stedenbouwkundig ontwerp voor het overige deel is in de maak. ...
De Boomgaarden 17-05-2009
De Boomgaarden, gelegen in het zuidwesten van Vleuterweide, is de eerste wijk die gebouwd is. Eind 2004 was het grootste gedeelte van de huizen bewoond. Het is een kindvriendelijke dorpse wijk met speelterreinen en straks zit- en visplekken langs het riviertje de Heycop, dat de wijk begrenst. De sfeer is er dorps, door de verschillende woningtypen, de korte gebogen straatjes, het vele groen en de fiets- en wandelpaden. Er is rekening gehouden met bestaande landschapselementen, zoals de oude perenboomgaarden en de Heycop.
... Eind 2004 was het grootste gedeelte van de huizen bewoond. ...
Busbaan Vleuterweide 12-12-2014
... Deze nieuwe alternatieven bieden meer overzichtelijkheid en zorgen ook voor een betere doorstroming voor alle verkeersdeelnemers. ...
Persbericht busbaan 12-12-2014
... Deze nieuwe alternatieven zorgen voor een betere doorstroming voor alle verkeersdeelnemers en bieden tegelijkertijd meer overzichtelijkheid. ...
Alternatieven busbaan SNV 12-12-2014
... Deze nieuwe alternatieven bieden meer overzichtelijkheid en zorgen ook voor een betere doorstroming voor alle verkeersdeelnemers. ...
Inspraak Busbaan 08-09-2015
... Geef -indien mogelijk- aan op welk deel van het plan u reageert. ...
Media 08-09-2015
25-08-2015 Steun politiek voor variant natuurlijkvleuterweide
... Ook politici hebben aangegeven meer heil te zien in de oplossing voor het zuiderlijk deel van Stichting Natuurlijk! ...
Media 15-10-2013
08-09-2013 Drakenboot race 2013 met wethouder
... Vleuterweide weer deelgenomen aan de Drakenbootraces op de Haarrijnse plas. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Provincie Utrecht sluit akkoord met minister over Ring
... De verdiepte A27 wordt daarnaast deels overdekt door een dak van 250 meter. ...
Media 28-11-2010
05/11/'10 Gemeenteraad stemt in met uitwerking Oost alt. 2e fase MER
... De dragende elementen uit het voorstel van de Kracht van Utrecht maken onderdeel uit van het onderzoek in de 2e fase van de planstudie. ...
Media 13-10-2009
Bewoners voorzichtig blij met snelwegplannen
... De weg wordt deels overkapt in de vorm van een ecoduct. ...
Media 31-08-2009
Persbericht nav Onderzoeksopzet tussenfase Ring Utrecht
... Vleuterweide vindt een prettige leefomgeving en samenhorigheid zeer belangrijk en neemt daarom graag de uitnodiging aan om deel te nemen aan het Drakenbootfestival op de Haarrijnse Plas. ...
Media 10-07-2009
Uit “Planstudie Ring Utrecht: Stand van zaken”
... 000 voertuigen, waarvan een substantieel gedeelte in de flessenhals zelf weefbewegingen moet maken. ...
Media 10-07-2009
Brief van B&W aan de gemeenteraad
... “Het ontwikkelingsperspectief A12 Centraal is te zien als een uitnodiging en een uitdagende opgave voor een zorgvuldige ruimtelijke inpassing en vermindering van de barrièrewerking als onderdeel van de noodzakelijke infrastructurele aanpassingen. ...
Media 07-07-2009
Plannen Ring Utrecht nog niet klaar
... De plannen worden nu in fases onderverdeeld. ...
Media 13-05-2009
Ernstige zorgen over geplande aanpassing bestemmingsplan Vleuterweide/Leidsche Rijn
... Vleuterweide deelt de zorgen van de Commissieleden MER en vraagt zich af hoe het mogelijk is dat in dit stadium van de Planstudie reeds gesproken wordt over aanpassen van bestemmingsplannen. ...
... Vleuterweide gaat er daarom vanuit dat de Utrechtse Gemeenteraad haar eerder gedeelde visie nu kracht bijzet door verdere studies naar een nieuwe weg door of vlak langs Leidsche Rijn niet te steunen. ...
Media 13-05-2009
Inspraakavond inrichting Parkstrook
... De inspraakavond gaat zowel over het gedeelte ten noorden van de gerealiseerde parkeervoorziening als het gedeelte ten zuiden hiervan. ...
... In deze twee gedeeltes zijn de bomen reeds geplant en is de. ...
Media 21-04-2009
VAR Snelweg NO WAY!
... nl/media/files/VAR_20090108_deel1. ...
... nl/media/files/de_brug_20081230_deel2. ...
Media 21-04-2009
De Brug A2-A12: No Way!
... nl/media/files/de_brug_20081230_deel1. ...
... nl/media/files/de_brug_20081230_deel2. ...
Media 22-04-2009
Samenvatting startnotitie Ring Utrecht
... De Startnotitie Ring Utrecht is onderdeel vande pakketstudies, bekend als het samenwerkingsprogramma VERDER, Mobiliteit in Midden-Nederland. ...