Zoeken


Resultaten voor 'daar':
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide 03-12-2014
... Aangezien daartussen de wijk Vleuterweide ligt, is te verwachten dat de verbindingsweg dwars door Vleuterweide komt te lopen. ...
Disclaimer 05-05-2009
... Voor de juistheid en volledigheid daarvan kan derhalve niet worden ingestaan. ...
... Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. ...
De Stichting 15-10-2015
De Stichting wordt vorm gegeven door wijkgenoten uit diverse delen van de wijk en is geen “club van wijze heren of dames”, die alle kennis in huis heeft. In de loop van de tijd hebben zij een groot en efficiënt netwerk opgericht, waaruit zij belangrijke informatie vergaren. Onder het motto “kennis is macht” is de Stichting een volwaardige gesprekspartner voor overleg met gemeente, provincie en rijkswaterstaat!
... De Stichting bestaat daarnaast uit de verschillende Commissies:. ...
... De stichting stelt zich ten doel in het gebied tussen de Huis ter Vleutenbaan en de Leidsche Rijn in Vleuterweide te Vleuten en de directe omgeving daarvan het leefmileu, de natuurwaarden en het landschap te bevorderen. ...
Inleiding 13-05-2009
Deze inspraakreactie heeft met name, doch niet uitsluitend, betrekking op de alternatieven waarin een doorgaande snelweg dan wel autoweg door Vleuterweide / Leidsche Rijn wordt overwogen, namelijk “alternatief verbreden” variant A “volle ring”, “alternatief sorteren” en “alternatief spreiden”.
... Het aanbieden van alternatieven trachten wij te doen in de volgorde van de Ladder van Verdaas, waarbij niet de methode “an sich” voorop staat, maar de daarvan uitgaande logische denkwijze die in het algemeen ten grondslag ligt c. ...
Overwegingen 13-05-2009
In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. 80.000 mensen een woning te bieden. Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen.
... Daarin staan zij niet alleen zoals hiervoor al aangegeven. ...
... De optie van een doorgaande (snel) weg door Leidsche Rijn zou daarmee een definitief gepasseerd station moeten zijn. ...
Toetsingskader 13-05-2009
De Startnotitie vormt de opmaat voor een milieu-effectrapportage en een tracébesluit. Een tracébesluit wordt genomen op grond van de Tracéwet. De Tracéwet zelf kent geen expliciet toetsingskader, zoals dat bijvoorbeeld in de WRO ten aanzien van de toetsing van bestemmingsplannen door het college van gedeputeerde staten is opgenomen.
... Daarbij is overwogen dat rechtsbescherming van allen die bij deze besluitvorming belanghebbend zijn, gewaarborgd moet blijven en dat niet voorbijgegaan mag worden “aan de eisen van zorgvuldige ...
... Zoals hierna zal worden uiteengezet dat voldoet de Startnotitie en de daarin opgenomen uitgangspunten en alternatieven, niet aan dit toetsingskader. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... Immers, vóór het in gang zetten van de procedures zullen de “extremen” en de ruimtelijke effecten daarvan moeten worden beoordeeld. ...
... Daarbij is de Startnotitie ook innerlijk tegenstrijdig. ...
... Zo is niet inzichtelijk op basis van welke gegevens (onderzoeken) de uitbreiding van knooppunt Oudenrijn als ‘moeilijk’ - zo dat al het geval zou zijn - wordt bestempeld en of daarbij nog oplossingen zijn onderzocht. ...
... In ieder geval kan het niet zo zijn dat met enkele opmerkingen in de Startnotitie de onoplosbaarheid van deze uitbreidingsproblemen als “gegeven” moet worden beschouwd of de conclusie daartoe naderhand makkelijker genomen kan worden. ...
... Daarbij moet worden opgemerkt dat geen sprake is van een bindende leidraad, maar wél van een landelijk gehanteerde leidraad die staat voor “gezond verstand” benodigd voor zorgvuldige besluitvorming. ...
... Door het stimuleren bij overheid en bedrijfsleven van verdere flexibilisering van arbeidstijden, daar waar mogelijk. ...
... Daarbij gaat het “Voorstel voor het VERDERpakket” van de UVVB - waarvan de Startnotitie toch onderdeel is - ervan uit dat bij duurzame ingrepen wordt gekozen volgens het adagium “Nieuwe wegen? ...
... Mobiliteitsmanagement en prijsbeleid spelen daarbij ook een grote rol. ...
... Als er weinig budget is om een duurzame oplossing te realiseren, dan rijst des te meer de vraag waarom een optie van een doorgaande (snel)weg door een woonwijk met alle daarbij horende mogelijke schadeloosstellingen voor inbreuk op en schade aan particiliere eigendommen, is opgenomen in de Startnotitie? ...
... Sterker, in plaats van de luchtkwaliteitproblemen bij Hoograven en Lunetten (al jaren ingebed tussen snelwegen met daarbij horende ruime afstanden tot de woningen) zou dit zowel een extra als een groter luchtkwaliteitprobleem betekenen, gezien de woningdichtheid in Leidsche Rijn die in het geheel niet berekend is op ...
... ” De Startnotitie geeft op al deze belangrijke onduidelijkheid en de daaraan ten grondslag liggende redenen geen antwoord. ...
... De discussie in de Tweede Kamer gaf aan dat alleen betrekking op uitbreiding van bestaande infrastructuur de nieuwe spoedprocedures van kracht zouden zijn en daarmee niet van toepassing zijn op de gepresenteerde plannen van een eventuele nieuwe doorgaande (snel)weg door Vleuterweide / Leidsche Rijn. ...
... vanuit welke richting willen naar welke andere richting in de ochtend en avondspits) goed in beeld te hebben, dit gevolgd door een analyse van de verschillende alternatieven voor het wegennet die daarbij horen. ...
... In plaats daarvan volgt een analyse van de knelpunten in 2007. ...
... Deze vraag is essentieel om de verschillende alternatieven reëel te kunnen beoordelen en daarop te kunnen reageren. ...
Bestuur 17-05-2009
... De Stichting bestaat daarnaast uit de verschillende Commissies:. ...
Doelstelling 21-04-2009
... Vleuterweide stelt zich ten doel in het gebied tussen de Huis ter Vleutenbaan en de Leidsche Rijn in Vleuterweide te Vleuten en de directe omgeving daarvan het leefmileu, sociale veiligheid, de natuurwaarden en het landschap te bevorderen en indien mogelijk te optimaliseren. ...
... Primair: Bewoners in en rondom het gebied tussen de Huis ter Vleutenbaan en de Leidsche Rijn en de directe omgeving daarvan en zaken die direct of indirect invloed hebben op dit gebied . ...
Statements 21-04-2009
... Een snelweg dwars door een woonwijk of dwars door natuurgebied heen vormt natuurlijk de meest absurde variant en daar zullen wij ons sterk tegen verzetten. ...
... De PvdA-Utrecht fractie roept Minister Eurlings op, om de variant met daarin een weg door Leidsche Rijn of door Amelisweerd uit de pakketstudies te schrappen. ...
... De methodiek die gevolgd wordt in de Startnotitie om de meest extreme vorm van de variant te bekijken om daarna te kiezen voor een combinatie van de meest kansrijke delen zorgt voor teveel onrust in de stad. ...
... Daarbij weten we ons inmiddels gesteund door het Utrechts Tweede Kamerlid Staf Depla en de woordvoerder in de Tweede Kamer Lia Roefs. ...
... De provinciale CDA fractie deelt de zorg rondom de verkeerafwikkeling in Vleuterweide en moedigt daarom de stichting Natuurlijk! ...
Nieuwsbrief 05-05-2009
... Via het onderstaande formulier kunt u zich direct aanmelden voor de nieuwsbrief die wij periodiek verzenden met daarin het laatste nieuws en de stand van zaken. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... Daarnaast zijn de effecten van Park & Ride voorzieningen niet (kenbaar) meegenomen in het onderzoek (zie Ontwikkelingsvisie 2003). ...
... Op basis van een verdere analyse van de overige knooppunten kan verder gekeken worden of het probleem ligt bij de capaciteit van de rijbanen of bij de inrichting en daarmee de capaciteit van de knooppunten en daarmee verbonden weefvlakken. ...
... Uitbreiding van de bak bij Amelisweerd wordt als complex gezien zowel om technische redenen als omwille van het natuurgebied aldaar. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Daar waar nut en noodzaak onomstotelijk bewezen zijn, zullen flinke investeringen noodzakelijk zijn voor de inpassing in de omgeving om de negatieve effecten voor leefbaarheid te compenseren. ...
... Daarbij dient een zorgvuldige besluitvorming te voorkomen dat “trucs” zoals geluiddempend asfalt worden gebruikt vanwege de in het geding zijnde gezondheid van de bewoners van Leidsche Rijn. ...
... In dit verband wijs ik nog op jurisprudentie van het Hof, waaruit blijkt dat een persoon recht heeft op bescherming van zijn woning en het rustig genot daarvan, niet alleen tegen een fysieke inbreuk, maar ook tegen niet-fysieke inbreuken als gevolg van geluid, geur en andere inmenging. ...
... Daarbij speelt tevens een rol dat geluidsoverlast plaats vindt ’s nachts, boven het volgens de geldende lokale normen toegestane niveau en vanwege het jarenlange voortduren van de geluidsoverlast . ...
... Daarbij spelen dezelfde zorgen als hiervoor genoemd. ...
... Het kan niet zo zijn dat alle betrokken overheden die óók betrokken waren bij de realisatie van Leidsche Rijn en de daarbij horende groene waarden, op een dergelijke korte termijn zouden breken met de aan Leidsche Rijn ten grondslag liggende plannen en beleidsvoornemens. ...
... In het zoekgebied in Leidsche Rijn zijn grote groene zones aanwezig met de daarbij horende natuurwaarden en streng beschermde flora en fauna. ...
... In ieder geval bestaat daarop een aanzienlijk grotere kans dan bij de alternatieven op en rond de bestaande infrastructuur. ...
... Daarbij moet worden gedacht aan het feit dat centraal in het zoekgebied voor de aanleg van een (snel)weg loopt een groenstrook met een hoofdgasleiding. ...
De Rietvelden 17-05-2009
De Rietvelden ligt in het meest westelijke deel van Vleuterweide. Het ligt erg laag, daarom speelt water er een belangrijke rol.
... Het ligt erg laag, daarom speelt water er een belangrijke rol. ...
... Uitgangspunt voor het ontwerp was de bestaande waterstructuur en de agrarische verkaveling, daardoor zijn de meeste straten recht en voornamelijk in noord-zuidrichting gelegen. ...
... Een deel van De Rietvelden is al bewoond, daarnaast wordt er volop gebouwd. ...
Busbaan Vleuterweide 12-12-2014
... Verder ziet De Graaff een mogelijkheid om het kruispunt bij het Gezondheidscentrum overzichtelijker en daarmee veel veiliger te maken door meer opstelruimte voor auto's en fietsers te realiseren. ...
Persbericht busbaan 12-12-2014
... Deze aanpassingen dragen daarmee flink bij aan een verbeterde veiligheid. ...
... Door daarnaast de situatie voor automobilisten te veranderen naar eenrichtingsverkeer kan het aantal kruisbewegingen over t. ...
... Daarnaast is er een oplossing voor het vrachtverkeer om het winkelcentrum zo veilig en goed mogelijk te kunnen bevoorraden. ...
... Verder ziet De Graaff een mogelijkheid om het kruispunt bij het Gezondheidscentrum overzichtelijker en daarmee veiliger te maken door meer opstelruimte voor auto's en fietsers te realiseren. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Persbericht VVD over akkoord
... In het akkoord staat ook dat er voor de verbreding van de A12 op dit moment geen geld is en daarom zal worden uitgesteld tot na 2020. ...
... Het regionaal OV onderzoek waartoe ook besloten is, zal daar verder invulling aan moeten geven. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Provincie Utrecht sluit akkoord met minister over Ring
... Daarnaast is afgesproken dat als het rendabel blijkt, het Rijk 110 miljoen extra investeert in het openbaar vervoer in de regio Utrecht door de aanleg van een tramlijn naar Utrecht Science Park, beter ...
... Voor Utrecht, de draaischijf van Nederland, moeten daarom nu grote besluiten worden genomen voor zowel de weg als het openbaar vervoer. ...
... De verdiepte A27 wordt daarnaast deels overdekt door een dak van 250 meter. ...
... Daarnaast wordt de Noordelijke randweg Utrecht opgewaardeerd naar een 2x2 autoweg van minimaal 80 km/u met ongelijkvloerse kruisingen. ...
... Daarnaast wordt tussen Utrecht Centraal Station en Leidsche Rijn de busverbinding versneld door de aanleg van tunnels. ...
Media 28-11-2010
10/11/'10 onderzoek naar verbreding A27
... Daarbij speelt het rapport Kracht van Utrecht van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) een grote rol. ...
Media 13-10-2009
RTL Nieuws: Uitgelekt rapport A27 wordt verbreed ipv alternatieven
... Daarmee zouden andere varianten van tafel zijn. ...
Media 13-10-2009
Bewoners voorzichtig blij met snelwegplannen
... Daarmee zouden andere varianten van tafel zijn. ...
... Maar de bewoners zijn daar nog niet zeker van. ...
... Daarover wordt 3 november meer duidelijk. ...
... De ministers Camiel Eurlings (Verkeer) en Jacqueline Cramer (Ruimte en Milieu) hebben daarover dinsdag overeenstemming bereikt met provincie en gemeente, liet een woordvoerder van Eurlings weten. ...
... Aanleg nieuwe wegen De aanleg van nieuwe wegen is volgens het ministerie van Verkeer en Waterstaat daardoor niet nodig. ...
Media 07-10-2009
Groot front tegen snelwegplannen - Krachten gebundeld
... De Stichting Natuurlijk Vleuterweide heeft inmiddels twee jaar ervaring in dit circuit en heeft een groot netwerk en daarom kunnen ze ons heel goed ondersteunen. ...
Media 31-08-2009
Persbericht nav Onderzoeksopzet tussenfase Ring Utrecht
... Vleuterweide vindt een prettige leefomgeving en samenhorigheid zeer belangrijk en neemt daarom graag de uitnodiging aan om deel te nemen aan het Drakenbootfestival op de Haarrijnse Plas. ...
Media 10-07-2009
Nieuwe wegen door Amelisweerd en Leidsche Rijn niet langer kansrijk
... Reden daarvoor is het te geringe oplossend vermogen van dit alternatief. ...
... De PvdA kiest daarbij allereerst voor een kwaliteitssprong in het Openbaar Vervoer en fietsvervoer en is tevreden met de in deze tussenrapportage aangekondigde aanvullende maatregelen in de regio, die hieraan bijdragen. ...
Media 10-07-2009
Uit “Planstudie Ring Utrecht: Stand van zaken”
... Daar staat echter tegenover dat diezelfde aanpassing is aan te grijpen om in de eindsituatie, via een overkapping of iets dergelijks, de stad en Amelisweerd veel beter met elkaar te verbinden dan ...
... “Ook liggen er leefbaarheidsknelpunten in de wijken Galecop en Leidsche Rijn in het verschiet, omdat er aldaar eveneens nieuwe wegen komen of bestaande wegen worden opgewaardeerd. ...
Media 10-07-2009
Brief van B&W aan de gemeenteraad
... “Daarnaast zijn wij van mening dat duidelijk is dat de kern van het probleem op de Ring Utrecht het weven van de verkeersstromen in de bak van de A27 is. ...
... “Geen van de alternatieven afzonderlijk lost dit probleem op en er zal daarom verder gestudeerd worden op oplossingen voor de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd (bak Amelisweerd in relatie tot de Waterlinieweg) en daarnaast op het alternatief "Hele Ring" (het ...
Media 07-07-2009
Plannen Ring Utrecht nog niet klaar
... Daarop kwamen duizenden inspraakreacties en wisten actiegroepen honderden demonstranten te mobiliseren tegen wegen door Amelisweerd, Leidsche Rijn en de Nieuwegeinse wijk Galecop. ...
Media 07-07-2009
Knoop nog niet doorgehakt
... In plaats daarvan wordt met name onderzocht in hoeverre de bak van de A27 bij Amelisweerd kan worden verbreed en of een weg langs (aan de westkant van) Leidsche Rijn de verkeersproblemen rond de stad kunnen ...
Media 19-05-2009
Blijven strijden tegen weg
... Vanuit de hele wijk stroomden even na tienen bewoners naar de parkstrook om daar samen de tekst ‘no way’ te vormen. ...
... Neem de weg door Maastricht, ze zijn nu enorm veel geld aan het investeren om de diverse problemen daar op te lossen, dan kan je toch niet met voortschrijdend inzicht een snelweg dwars door een kinderrijke woonwijk plannen? ...
Media 17-05-2009
Actie tegen weg door Leidsche Rijn
...  ‘Neem de weg door Maastricht, ze zijn nu enorm veel geld aan het investeren om de diverse problemen daar op te lossen, dan kan je toch niet met voortschrijdend inzicht een snelweg dwars door een kinderrijke woonwijk plannen? ...
Media 13-05-2009
Ernstige zorgen over geplande aanpassing bestemmingsplan Vleuterweide/Leidsche Rijn
... Vleuterweide gaat er daarom vanuit dat de Utrechtse Gemeenteraad haar eerder gedeelde visie nu kracht bijzet door verdere studies naar een nieuwe weg door of vlak langs Leidsche Rijn niet te steunen. ...
Media 21-04-2009
RTV Utrecht: Plannen voor snelweg Leidsche Rijn
... In nieuwe plannen van het Utrechts Verkeer- en Vervoerberaad (UVVB) zijn meerdere opties opgenomen met daarin een snelweg door Leidsche Rijn. ...
Media 22-04-2009
Samenvatting startnotitie Ring Utrecht
... Daarin wordt het gebied van de Ring Utrecht (A2, A12, A27 en N230) en de Driehoek Utrecht – Hilversum – Amersfoort nader bestudeerd. ...
... Daarbij wordt niet alleen naar verbeteringsmaatregelen. ...
... Maatregelen worden daarbij zoveel mogelijk met elkaar gecombineerd. ...