Zoeken


Resultaten voor 'bieden':
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide 03-12-2014
... Vleuterweide wil u op deze site en op het forum informatie bieden over de plannen van de overheid en de mogelijkheden die u als burger heeft om uw leefomgeving te behouden. ...
Inleiding 13-05-2009
Deze inspraakreactie heeft met name, doch niet uitsluitend, betrekking op de alternatieven waarin een doorgaande snelweg dan wel autoweg door Vleuterweide / Leidsche Rijn wordt overwogen, namelijk “alternatief verbreden” variant A “volle ring”, “alternatief sorteren” en “alternatief spreiden”.
... Het aanbieden van alternatieven trachten wij te doen in de volgorde van de Ladder van Verdaas, waarbij niet de methode “an sich” voorop staat, maar de daarvan uitgaande logische denkwijze die in het algemeen ten ...
... door Rijkswaterstaat is aangegeven op de voorlichtingsavonden wordt aan burgers en andere belangstellenden en betrokkenen gevraagd hun ideeën over de Startnotitie kenbaar te maken en wel op drie gebieden:. ...
Overwegingen 13-05-2009
In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. 80.000 mensen een woning te bieden. Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen.
... 000 mensen een woning te bieden. ...
... Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen. ...
... De genoemde alternatieven bieden een zeer kortzichtige “oplossing” voor een probleem dat nog niet helder is gedefinieerd. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... 1) dat oplossingsrichtingen zoals mobiliteitsmanagement, prijsbeleid en openbaar vervoer op zichzelf onvoldoende soelaas bieden. ...
... Zoals gezegd zijn op vele plaatsen in Nederland grote (leefbaarheids)problemen vanwege infrastructuur door dicht bevolkte woongebieden (organisch) ontstaan. ...
... 5 zelf aan dat de Ring Utrecht dicht langs woongebieden loopt met een probleem met de luchtkwaliteit. ...
... De stukken die ter inzage hebben gelegen, bieden hiervoor geen onderbouwing. ...
... Wat zijn de doelstellingen per knooppunt waarvoor de Startnotitie een oplossing moet bieden? ...
Persberichten 21-04-2009
... PvdA: geen snelwegen dwars door woonwijken en natuurgebieden. ...
Statements 21-04-2009
... De procedures rond de pakketstudies bieden alle gelegenheid aan belanghebbenden om hun inbreng te hebben en aan de voorgestelde ideeën een werkelijk alternatief toe te voegen en plannen te veranderen. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... Het ontbreken van direct aangrenzende woongebieden en de reeds aanwezige A2 en A12 (bundeling infrastructuur) zijn bij uitstek redenen om opwaardering van deze weg te overwegen om knooppunt Oudenrijn te ontlasten. ...
... Voor calamiteiten kan de NRU een alternatief bieden voor problemen op de Utrechtse Ring, ook zal de NRU een deel van de verkeersdruk op de A12 ten Zuiden van Utrecht op zich nemen. ...
... Hoe kan het dat de volledige A2½ van tafel is en nu een weg dwars door Vleuterweide / Leidsche Rijn wel een oplossing zou gaan bieden voor potentiële verkeersproblemen? ...
Vleuterweide 17-05-2009
Vleuterweide is een deelplan van de Vinex-locatie Leidsche Rijn, in de Nederlandse gemeente Utrecht. Vleuterweide is gelegen tussen de dorpskernen van Vleuten, De Meern en Harmelen, en maakt deel uit van de wijk Vleuten-De Meern.
... Vleuterweide bestaat uit de volgende wijken of deelgebieden:. ...
De Tuinlanden 17-05-2009
Dit deelgebied in het zuidoosten van Vleuterweide begint steeds vastere vormen aan te nemen.
... Net zoals in de overige deelgebieden van Vleuterweide krijgt De Tuinlanden een dorps karakter. ...
Busbaan Vleuterweide 12-12-2014
... Deze nieuwe alternatieven bieden meer overzichtelijkheid en zorgen ook voor een betere doorstroming voor alle verkeersdeelnemers. ...
... Met klem hebben we afgelopen twee weken via de media (AD, RTV Utrecht, Radio M) nogmaals verzocht om helderheid te bieden omtrent de procedure. ...
Persbericht busbaan 12-12-2014
... Deze nieuwe alternatieven zorgen voor een betere doorstroming voor alle verkeersdeelnemers en bieden tegelijkertijd meer overzichtelijkheid. ...
... Met klem verzoeken we nogmaals om helderheid te bieden omtrent de procedure. ...
Alternatieven busbaan SNV 12-12-2014
... Deze nieuwe alternatieven bieden meer overzichtelijkheid en zorgen ook voor een betere doorstroming voor alle verkeersdeelnemers. ...
Media 07-10-2009
Groot front tegen snelwegplannen - Krachten gebundeld
... Concreet bieden de plannen geen oplossing voor het fileprobleem en er is dan ook geen aanleiding deze beide varianten te betrekken in het onderzoek. ...
Media 13-05-2009
Inspraakavond inrichting Parkstrook
... Door het ontwerpbureau 1:1 Stadslandschappen is een voorlopig ontwerp opgesteld voor de verdere invulling van de gebieden. ...