Zoeken


Resultaten voor 'bewoners':
De Stichting 15-10-2015
De Stichting wordt vorm gegeven door wijkgenoten uit diverse delen van de wijk en is geen “club van wijze heren of dames”, die alle kennis in huis heeft. In de loop van de tijd hebben zij een groot en efficiënt netwerk opgericht, waaruit zij belangrijke informatie vergaren. Onder het motto “kennis is macht” is de Stichting een volwaardige gesprekspartner voor overleg met gemeente, provincie en rijkswaterstaat!
... De Stichting werkt nauw samen met de Wijkraad van Vleuten / De Meern en de diverse Bewoners platforms in Vleuterweide. ...
Overwegingen 13-05-2009
In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. 80.000 mensen een woning te bieden. Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen.
... Nu Leidsche Rijn zo goed als klaar is worden de bewoners opgeschrikt door een onaangename verrassing; ...
... Aldus zijn de bewoners van Vleuterweide eind 2007 plotseling en vlak na aankoop, oplevering of intrek geconfronteerd met de mogelijke plannen van een (snel)weg. ...
... Het moge duidelijk zijn dat als de bewoners hiervan vooraf van op de hoogte waren, velen niet de keuze zouden hebben gemaakt tot aankoop van een woning in Vleuterweide. ...
... Cliënten, bewoners, waren en zijn compleet verrast en sprakeloos van de absurde ideeën over een (snel)weg door een woonwijk. ...
... De bewoners verwachten van de overheid consequent en consistent gedrag. ...
... Toekomstige bewoners hadden vooraf inzicht in de gecombineerde verkeers- en woonfunctie van de wijk. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... Het is de bewoners van Vleuterweide / Leidsche Rijn volstrekt onduidelijk hoe de overheid een doorgaande (snel)weg door een recent opgeleverde woonwijk bij diverse alternatieven in de Startnotitie kan voorstellen (ik ...
Downloads 08-05-2009
... Rond de 20e januari wordt de volgende versie geplaatst die ook additionele input bevat van bewoners bevat. ...
Doelstelling 21-04-2009
... Primair: Bewoners in en rondom het gebied tussen de Huis ter Vleutenbaan en de Leidsche Rijn en de directe omgeving daarvan en zaken die direct of indirect invloed hebben op dit gebied . ...
... Secundair: Alle bewoners van Vleuterweide . ...
De politiek 05-05-2009
Natuurlijk!Vleuterweide is een onafhankelijk orgaan maar wil de bewoners graag willen informeren over de standpunten van de politieke partijen aangaande plannen voor de weg door Vleuterweide. Op deze pagina vindt u zowel persberichten als statements.
... Vleuterweide is een onafhankelijk orgaan maar wil de bewoners graag willen informeren over de standpunten van de politieke partijen aangaande plannen voor de weg door Vleuterweide. ...
Statements 21-04-2009
... Reden voor de PvdA in Utrecht om juist die varianten aan te bevelen voor onderzoek die al bij voorbaat kunnen rekenen op draagvlak bij de bewoners. ...
... Dat bewoners tegen een weg door Vleuterweide zijn is vanuit de bewoners begrijpelijk maar als je werkelijk infrastructurele plannen wilt veranderen vraagt dat een gecoördineerde inzet, visie maar vooral ook het ...
... De opkomst van meer dan 600 bewoners laat zien dat er veel zorgen zijn over de plannen. ...
... "Het is volkomen begrijpelijk dat deze bewoners boos zijn. ...
... "Als het onderzoek naar alle extreme varianten in de planstudie afgerond is, moet er zo snel mogelijk duidelijkheid komen voor de bewoners van Vleuterweide. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Daarbij dient een zorgvuldige besluitvorming te voorkomen dat “trucs” zoals geluiddempend asfalt worden gebruikt vanwege de in het geding zijnde gezondheid van de bewoners van Leidsche Rijn. ...
... Hiervoor hebben de bewoners niet gekozen bij de koop en betrekking van hun woning in de wijk Vleuterweide die zoals beloofd ruim en groen van opzet is. ...
... De constante geluidsoverlast vormt een continue (óók in de avond en nacht) zeer ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de bewoners. ...
... Duidelijk is dat stankoverlast een enorme nadelige invloed heeft op de leefkwaliteit van een woonwijk en op de gevolgen van de gezondheid van de bewoners. ...
... Ook de vermindering van de leefkwaliteit door stankoverlast voor de bewoners van Leidsche Rijn zal moeten worden meegenomen bij het bepalen van het voorkeursalternatief. ...
... De lichtoverlast kan leiden tot effecten voor de natuur en slaapstoornissen bij bewoners en dus tot nadelige gezondheidsbeïnvloeding. ...
... Ook de vermindering van de leefkwaliteit door lichthinder voor de bewoners van Leidsche Rijn zal moeten worden meegenomen bij het bepalen van het voorkeursalternatief. ...
... Ook hieruit blijkt de enorme impact van een (snel)weg door Leidsche Rijn voor de bewoners. ...
... Dit telt des te zwaarder nu de bewoners hun woningen nog maar enkele jaren of aelfs maanden gelden hebben betrokken. ...
... De aanleg van een (snel)weg dwars door Vleuterweide betekent dat er op vele plaatsen overgangen of tunnels gemaakt moeten worden om bewonersverkeer mogelijk te maken om toegang te hebben tot de diverse sociale voorzieningen (scholen, winkels, cultuurcampus, gezondheidscentra etc). ...
... Bewoners zijn naar Vleuterweide verhuisd om dat dorpse gevoel te vinden, niet om binnen korte tijd na intrek een drukke (snel)weg voor de deur te hebben. ...
... Met welke argumenten kunt u de aanleg van een mogelijke (snel)weg onderbouwen aan de bewoners van een wijk die bewust gekozen hebben voor een woonwijk met een dorps karakter? ...
... De bewoners hebben zich inmiddels georganiseerd om zich te verzetten tegen een mogelijke weg door Vleuterweide. ...
... Hoewel het aspect van draagvlak van bewoners en (lokale) bestuurders straks in de besluitvorming moet worden meegenomen, stellen wij voor om dit aspect toch mee te nemen richting de Commissie MER, omdat het zo’n ongelooflijk belangrijk aspect ...
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide zet zich in voor de leefbaarheid van Vleuterweide 08-09-2015
... Hierdoor kan helaas niet 100% van de bewoners tevreden gesteld worden, wat wij uiteraard erg jammer vinden. ...
Busbaan Vleuterweide 12-12-2014
... Al enige jaren is de onveilige situatie rondom de busbaan in Vleuterweide onderwerp van gesprek bij bewoners en een terugkerend item in de media. ...
... SNV is betrokken geweest bij diverse schouwen ter plekke van de busbaan met verkeerskundigen en wethouders, waarbij door bewoners aangekaarte probleempunten konden worden aangewezen. ...
... Bij zowel de betere alternatieven die wij voorstellen als de varianten van de gemeente zullen er altijd bewoners zijn die niet volledig tevreden zijn. ...
... De afweging en besluitvorming ligt uiteindelijk bij de gemeente, maar de gemeente dient zich te realiseren dat de bewoners van de wijk met de oplossingen moeten leven en recht hebben op het geven van hun mening. ...
... Bij deze gelegenheid zullen we wederom duidelijkheid vragen omtrent de procedure voor besluitvorming en de mogelijkheden hierin voor inspraak door bewoners. ...
Persbericht busbaan 12-12-2014
... verkeerskundigen en wethouders waarbij door bewoners aangekaarte probleempunten konden worden aangewezen. ...
Tijdlijn Busbaan Vleuterweide 04-12-2014
... Voor alle bewoners van Vleuterweide is duidelijk dat de problemen met fietsers, voetgangers en autoverkeer rond de busbaan al heel lang spelen. ...
... brandbrief bewoners (bewoner Von Meyenfeldt) dat er niet wordt gereageerd op mailtjes aan Maartje Hemmelder. ...
Inspraak Busbaan 08-09-2015
... Bewoners moeten omrijden via Europaweg of via Utrechtse Heuvelrug,Rivierkom, Stroomrugbaan, Landschapsbaan etc. ...
... Bewoners rondom Stroomrugbaan, Rivierkom, Landschapsbaan en Europaweg krijgen meer overlast. ...
... Ook bewoners boven winkelcentrum kunnen alleen nog via Moersbergen de wijk uit. ...
... Verzoek rekening houden met woon-werkverkeer hardwerkende bewoners. ...
Media 15-10-2013
15-10-2013 Veiliger oversteek Europaweg
... Er kwamen al geruime tijd vragen binnen van bewoners die de Europaweg tpv de ingang van het Maximapark aan de kant van Vleuterweide onveilig vonden. ...
Media 13-10-2009
Bewoners voorzichtig blij met snelwegplannen
... Bewoners voorzichtig blij met snelwegplannen. ...
... REGIO - Bewoners in Haarzuilens en Leidsche Rijn reageren nog voorzichtig op berichten dat er mogelijk geen snelweg door hun gebied komt. ...
... Maar de bewoners zijn daar nog niet zeker van. ...
... Pas als dan defenitief wordt besloten dat er geen weg komt, hangen bewoners de vlag uit. ...
Media 07-10-2009
Groot front tegen snelwegplannen - Krachten gebundeld
... 0000 bewoners. ...
... 000 bewoners en dat is geen gering aantal. ...
Media 10-07-2009
Nieuwe wegen door Amelisweerd en Leidsche Rijn niet langer kansrijk
... Goed nieuws dus voor alle partijen, actiegroepen en bewoners die zich hier zo hebben verzet! ...
Media 19-05-2009
Blijven strijden tegen weg
... Vanuit de hele wijk stroomden even na tienen bewoners naar de parkstrook om daar samen de tekst ‘no way’ te vormen. ...
Media 28-05-2009
Actie tegen aanleg snelweg (RTV Utrecht)
... Buurtbewoners vormden de letters No Way. ...
Media 17-05-2009
Actie tegen weg door Leidsche Rijn
... Zelfs de regen kon de bewoners uit Leidsche Rijn niet tegenhouden: bijna 600 mensen kwamen naar Vleuterweide om een signaal af te geven aan de politiek dat de plannen voor een snelweg door of langs Leidsche Rijn onaanvaardbaar ...
... De weg, waar geen draagvlak voor is onder bewoners, maar ook niet op gemeentelijk,- provinciaal,- en landelijk niveau, wordt momenteel onderzocht als serieuze optie. ...
... De bewoners van de pas opgeleverde woningen in de 6000 huishoudens tellende wijk Vleuterweide zitten al 1,5 jaar in onzekerheid en zijn erg teleurgesteld in de uitkomst van de gemeenteraadsvergadering jl ...
... Dit leidde tot grote verbazing en ongeloof bij bewoners. ...
... De bewoners gingen na afloop van hun actie, net toen de zon achter de regenwolken tevoorschijn kwam, met een samenhorig en strijdlustig gevoel weer naar huis. ...
... Ze hopen dat de politiek gehoor gaat geven aan hun oproep en de mogelijke weg door Leidsche Rijn definitief in de prullenbak belandt, zodat ook de toekomst van deze bewoners er wat zonniger uit gaat zien. ...
... laten we hopen dat het bijdraagt aan hetgeen wij (bewoners) willen: NO WAY ! ...
Media 21-04-2009
RTV Utrecht: Drukke bijeenkomst over snelweg Vleuterweide
... Maandagavond organiseerde de stichting een bijeenkomst om de bewoners te leren hoe dat moet, er kwamen zo'n vijfhonderd bewoners op de avond af. ...