Zoeken


Resultaten voor 'betrokken':
Inleiding 13-05-2009
Deze inspraakreactie heeft met name, doch niet uitsluitend, betrekking op de alternatieven waarin een doorgaande snelweg dan wel autoweg door Vleuterweide / Leidsche Rijn wordt overwogen, namelijk “alternatief verbreden” variant A “volle ring”, “alternatief sorteren” en “alternatief spreiden”.
... Zoals door Rijkswaterstaat is aangegeven op de voorlichtingsavonden wordt aan burgers en andere belangstellenden en betrokkenen gevraagd hun ideeën over de Startnotitie kenbaar te maken en wel op drie gebieden:. ...
Overwegingen 13-05-2009
In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. 80.000 mensen een woning te bieden. Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen.
... Het is opmerkelijk en stuitend en in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur van alle betrokken overheden dat een (snel)weg door deze nieuwe woonwijk nu als een politiek realistische optie wordt gezien. ...
Toetsingskader 13-05-2009
De Startnotitie vormt de opmaat voor een milieu-effectrapportage en een tracébesluit. Een tracébesluit wordt genomen op grond van de Tracéwet. De Tracéwet zelf kent geen expliciet toetsingskader, zoals dat bijvoorbeeld in de WRO ten aanzien van de toetsing van bestemmingsplannen door het college van gedeputeerde staten is opgenomen.
... Het voorgaande doet uiteraard niet af aan het feit dat de betrokken bestuursorganen gebonden zijn aan de algemene beginselen van behoorlijk, waaronder het zorgvuldigheids-, evenredigheids- en het motiveringsbeginsel van artikel 3:2, 3:4 en 3:46 van de Algemene wet ...
Statements 21-04-2009
... Het enthousiasme en de betrokkenheid van bedrijven in de mobiliteitsplatforms waarin ook de gemeente deel neemt, moet een aanzet zijn om tot betere varianten te komen. ...
... Inventieve oplossingen blijven uit als bijvoorbeeld ook spoorinfraverzorgers als ProRail niet worden betrokken bij de planstudies. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... is aansprakelijk voor de schade die kinderen in Vleuterweide zullen ondervinden aan luchtwegen bij en na de aanleg van een (snel)weg door of in de onmiddellijke nabijheid van hun woonwijk en of de betrokken overheden kunnen garanderen dat er geen nadelige gezondheidseffecten voor kinderen zullen optreden. ...
... Dit telt des te zwaarder nu de bewoners hun woningen nog maar enkele jaren of aelfs maanden gelden hebben betrokken. ...
... Het kan niet zo zijn dat alle betrokken overheden die óók betrokken waren bij de realisatie van Leidsche Rijn en de daarbij horende groene waarden, op een dergelijke korte termijn zouden breken met de aan Leidsche Rijn ten grondslag ...
... De Startnotitie geeft op pagina 38 aan dat omwonenden betrokken worden bij het maken van keuzes. ...
... Op welke manier worden omwonenden betrokken na de inspraakperiode, wanneer, op welke wijze en met welk doel? ...
... Zijn de OV bedrijven zoals de Nederlandse Spoorwegen betrokken geweest bij de totstandkoming van de Startnotitie Ring Utrecht? ...
Busbaan Vleuterweide 12-12-2014
... SNV is betrokken geweest bij diverse schouwen ter plekke van de busbaan met verkeerskundigen en wethouders, waarbij door bewoners aangekaarte probleempunten konden worden aangewezen. ...
... Dit is in het belang van alle betrokkenen en het benodigde draagvlak voor de gekozen oplossingen. ...
Persbericht busbaan 12-12-2014
... SNV zet zich sinds 2008 in voor het groene karakter van Vleuterweide alsmede voor veiliger verkeer in deze wijk Vleuterweide en is zodoende betrokken geweest bij diverse schouwen met o. ...
... Dit is in het belang van alle betrokkenen en met name van de omwonenden die dagelijks met de gekozen oplossingen moeten leven. ...
Media 28-11-2010
05/11/'10 Gemeenteraad stemt in met uitwerking Oost alt. 2e fase MER
... De betrokken bevoegde gezagsorganen kunnen nu het voorkeursalternatief bekrachtigen in het Bestuurlijk Overleg MIRT op 10 november 2010. ...