Zoeken


Resultaten voor 'beter':
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide 03-12-2014
... De bedoeling van deze verbindingsweg is met name de verbetering van de doorstroming van het verkeer tussen Rotterdam/Den Haag en Amersfoort. ...
Inleiding 13-05-2009
Deze inspraakreactie heeft met name, doch niet uitsluitend, betrekking op de alternatieven waarin een doorgaande snelweg dan wel autoweg door Vleuterweide / Leidsche Rijn wordt overwogen, namelijk “alternatief verbreden” variant A “volle ring”, “alternatief sorteren” en “alternatief spreiden”.
... De stichting is ervan overtuigd dat er beter haalbare alternatieven zijn die nog niet in overweging zijn genomen. ...
Overwegingen 13-05-2009
In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. 80.000 mensen een woning te bieden. Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen.
... Nu komt de overheid met plannen om de bereikbaarheid van Utrecht te verbeteren. ...
... Betere oplossingen voor het probleem zijn mogelijk, zoals hierna middels diverse voorstellen zal worden aangetoond. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? ...
... Het is moeilijk voorstelbaar dat deze problemen niet beter oplosbaar zijn dan de vele problemen horend bij de aanleg van een geheel nieuwe weg door een woonwijk als Leidsche Rijn. ...
... Op grond van technische ontwikkelingen is een betere spreiding van het verkeer over de dag mogelijk. ...
... Tevens is het doel van de pakketstudies te komen tot besluitvorming over de uitvoering van andersoortige maatregelen ten behoeve van de verbetering van de auto-, OV- en fietsbereikbaarheid in de regio Utrecht. ...
... 2 aangegeven dat het doel is de inpassing en vormgeving van de weg dusdanig te verwezenlijken dat zij een logische ordening van functies in de omgeving ondersteunt en bijdraagt aan een verbetering van de leefbaarheid in het gebied rond de weg. ...
... Een technologische basis zoals een Prins Claus plein lijkt een betere verkeersafhandeling te kunnen verwezenlijken. ...
... Indien doorgaande verkeersstromen worden gescheiden van regionale verkeerstromen, zijn er van geen andere en betere oplossingen in de vorm van openbaar vervoer mogelijk voor regionale vervoersbehoeften dan een weg dwars door Leidsche Rijn? ...
Statements 21-04-2009
... "De Partij voor de Dieren vindt dat knelpunten in het wegennet opgelost moeten worden met beter en meer Openbaar Vervoer en niet met meer asfalt. ...
... Wij pleiten er dan ook voor om eerst grondige verbeteringen door te voeren in het Openbaar Vervoer wanneer de wegen verstopt raken. ...
... Er kan beter geïnvesteerd worden in het fors verbeteren van het openbaar vervoer. ...
... Vooral het voorrang geven van vertramming kan een gunstig effect hebben op betere bereikbaarheid voor de stad en dus ook voor de regio. ...
... Het enthousiasme en de betrokkenheid van bedrijven in de mobiliteitsplatforms waarin ook de gemeente deel neemt, moet een aanzet zijn om tot betere varianten te komen. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... Betere mogelijkheden om de stad Utrecht in te komen kan bijdragen om doelen als gesteld in Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht te behalen en de druk op de snelwegen door Utrecht te verminderen. ...
... Ook het beter benutten van bijvoorbeeld een overkapte Waterlinieweg zou een mogelijkheid kunnen zijn. ...
... Een uitstekend voorbeeld van dit laatste zou kunnen zijn de verbindingslus A12-A2 (vanuit Woerden naar Amsterdam) te verbeteren. ...
... Een hoge fly-over met hogere capaciteit zou de aansluiting en doorstroming flink kunnen verbeteren. ...
... Het boren van een tunnel om de A12 met de A27 te verbinden kan de inpassing verbeteren. ...
... Deze variant kan mogelijk verkeers- en milieuproblemen op de lange termijn het beste oplossen door een betere spreiding. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. ...
... Indien de keuze van nieuwe infrastructuur noodzakelijk is, zou getracht moeten worden de verkeersintensiteit binnen de grenzen van dit stedelijk gebied te verminderen door betere regionale en nationale spreiding. ...
... Deze ruimere spreiding kan dan ook helpen om onder andere de luchtkwaliteit, stank en geluid binnen dit stedelijk gebied te verbeteren, wat ook positieve effecten kan hebben voor het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 2008. ...
Busbaan Vleuterweide 12-12-2014
... - Betere alternatieven mogelijk dan voorstel van de gemeente. ...
... Ondanks enkele lapmiddelen is de verkeerssituatie nog steeds niet structureel verbeterd en is het de gemeente duidelijk geworden dat er aanpassingen nodig zijn. ...
... Betere alternatieven . ...
... De Graaff heeft de voorgestelde varianten bestudeerd en geconstateerd dat er betere alternatieven mogelijk zijn voor de onveilige situatie rondom de busbaan. ...
... Als verbetering hierop heeft de stedenbouwkundige enkele alternatieven beschreven die wel veiliger zijn dan de huidige situatie. ...
... Deze nieuwe alternatieven bieden meer overzichtelijkheid en zorgen ook voor een betere doorstroming voor alle verkeersdeelnemers. ...
... Wij zien dus ruimte voor veel verbetering maar zijn ons er terdege van bewust dat er binnen de bestaande (beperkte) ruimte geen perfecte oplossing mogelijk is. ...
... Bij zowel de betere alternatieven die wij voorstellen als de varianten van de gemeente zullen er altijd bewoners zijn die niet volledig tevreden zijn. ...
Persbericht busbaan 12-12-2014
... Ondanks enkele lapmiddelen is de situatie nog steeds niet structureel verbeterd en is het de gemeente duidelijk geworden dat de huidige situatie aangepast moet worden. ...
... Betere alternatieven . ...
... De Graaff heeft onderzoek gedaan naar mogelijke betere alternatieven. ...
... Deze nieuwe alternatieven zorgen voor een betere doorstroming voor alle verkeersdeelnemers en bieden tegelijkertijd meer overzichtelijkheid. ...
... Deze aanpassingen dragen daarmee flink bij aan een verbeterde veiligheid. ...
... SNV heeft getracht de gemeente Utrecht van deze betere alternatieven op de hoogte te brengen maar krijgt hierop tot op heden geen enkele respons. ...
Alternatieven busbaan SNV 12-12-2014
... Betere alternatieven voor de busbaan. ...
... De Graaff heeft de voorgestelde varianten bestudeerd en geconstateerd dat er betere alternatieven mogelijk zijn voor de onveilige situatie rondom de busbaan. ...
... Als verbetering hierop heeft de stedenbouwkundige enkele alternatieven beschreven die wel veiliger zijn dan de huidige situatie. ...
... Deze nieuwe alternatieven bieden meer overzichtelijkheid en zorgen ook voor een betere doorstroming voor alle verkeersdeelnemers. ...
Inspraak Busbaan 08-09-2015
... Een goed bereikbaar, bloeiend en aantrekkelijk winkelcentrum is beter voor de gehele wijk. ...
... In het voorstel zitten te weinig aanpassingen die de veiligheid voor de kwetsbare groep fietsers moet verbeteren. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Persbericht VVD over akkoord
... De VVD fractie is blij dat er nu zicht is op de wijze waarop doorstroming op de wegen rondom Utrecht zal worden verbeterd. ...
... van 110 miljoen EURO voor een tramverbinding tussen Utrecht CS en het Utrecht Science Park wordt ook de bereikbaarheid van één van de belangrijkste economische kernlocaties in de provincie flink verbetert. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Provincie Utrecht sluit akkoord met minister over Ring
... Daarnaast is afgesproken dat als het rendabel blijkt, het Rijk 110 miljoen extra investeert in het openbaar vervoer in de regio Utrecht door de aanleg van een tramlijn naar Utrecht Science Park, beter bekend als de Uithof. ...
Media 13-10-2009
RTL Nieuws: Uitgelekt rapport A27 wordt verbreed ipv alternatieven
... Vrijdag meldde RTL Nieuws dat de A27 door Amelisweerd wordt verbreed om het verkeer rondom Utrecht beter te laten doorstromen. ...
Media 13-10-2009
Bewoners voorzichtig blij met snelwegplannen
... Vrijdag meldde RTL Nieuws dat de A27 door Amelisweerd wordt verbreed om het verkeer rondom Utrecht beter te laten doorstromen. ...
Media 10-07-2009
Nieuwe wegen door Amelisweerd en Leidsche Rijn niet langer kansrijk
... De PvdA is verheugd dat de wegen door Leidsche Rijn en door Amelisweerd niet langer als serieuze oplossing worden gezien om de bereikbaarheid in de regio Utrecht te verbeteren. ...
... De PvdA is van mening dat er snel maatregelen nodig zijn voor verkeer en vervoer in Midden-Nederland om de bereikbaarheid te verbeteren. ...
... Het verbeteren van de luchtkwaliteit in Utrecht staat hoog op de prioriteitenlijst en zo slaan wij meerdere vliegen in één klap. ...
Media 10-07-2009
Uit “Planstudie Ring Utrecht: Stand van zaken”
... Daar staat echter tegenover dat diezelfde aanpassing is aan te grijpen om in de eindsituatie, via een overkapping of iets dergelijks, de stad en Amelisweerd veel beter met elkaar te verbinden dan momenteel nog het geval is. ...
Media 21-04-2009
RTV Utrecht: Plannen voor snelweg Leidsche Rijn
... In het rapport staan ook ideeen over het verbeteren van de bereikbaarheid van Knooppunt Hoevelaken. ...
Media 22-04-2009
Samenvatting startnotitie Ring Utrecht
... Daarbij wordt niet alleen naar verbeteringsmaatregelen. ...