Zoeken


Resultaten voor 'artikel':
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide 03-12-2014
... In de startnotitie Ring Utrecht is bekend gemaakt dat dat een onderzoek is gestart naar het doortrekken van de Noordelijke Randweg Utrecht naar de A12 (bron artikel AD). ...
Toetsingskader 13-05-2009
De Startnotitie vormt de opmaat voor een milieu-effectrapportage en een tracébesluit. Een tracébesluit wordt genomen op grond van de Tracéwet. De Tracéwet zelf kent geen expliciet toetsingskader, zoals dat bijvoorbeeld in de WRO ten aanzien van de toetsing van bestemmingsplannen door het college van gedeputeerde staten is opgenomen.
... uiteraard niet af aan het feit dat de betrokken bestuursorganen gebonden zijn aan de algemene beginselen van behoorlijk, waaronder het zorgvuldigheids-, evenredigheids- en het motiveringsbeginsel van artikel 3:2, 3:4 en 3:46 van de Algemene wet bestuursrecht. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... Immers, een MMA moet worden gekozen uit de beoordeelde volwaardige alternatieven op grond van artikel 7. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... In artikel 8, lid 1, EVRM is bepaald dat een ieder het recht heeft op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. ...
... Een tracébesluit dat voorziet in een (snel)weg door een woonwijk zou dan ook in strijd zijn met artikel 8 EVRM. ...
... Gelet hierop lijkt op voorhand vast te staan dat een (snel)weg nabij een woonwijk voor ernstige geluidoverlast zal zorgen en in strijd is met artikel 8 EVRM. ...
Media 03-07-2009
Artikel Trouw: Een weg door Vleuterweide
... Artikel Trouw: Een weg door Vleuterweide. ...
Media 19-05-2009
Blijven strijden tegen weg
... nl/artikel/2009/mei/18/blijven_strijden_tegen_weg. ...
Media 13-05-2009
Provincie, kom eens naar Vleuterweide
... nl/artikel/2009/maart/09/provincie_kom_eens_naar_vleuterweide. ...
Media 21-04-2009
No Way! maar Leidsche Rijn denkt mee
... nl/artikel/2009/februari/03/no_way_maar_leidsche_rijn_denkt_mee. ...
Media 21-04-2009
Meer asfalt: dweilen met kraan open
... nl/artikel/2009/januari/13/meer_asfalt_dweilen_met_kraan_open. ...