Zoeken


Resultaten voor 'alternatieven':
Inleiding 13-05-2009
Deze inspraakreactie heeft met name, doch niet uitsluitend, betrekking op de alternatieven waarin een doorgaande snelweg dan wel autoweg door Vleuterweide / Leidsche Rijn wordt overwogen, namelijk “alternatief verbreden” variant A “volle ring”, “alternatief sorteren” en “alternatief spreiden”.
... Deze inspraakreactie heeft met name, doch niet uitsluitend, betrekking op de alternatieven waarin een doorgaande snelweg dan wel autoweg door Vleuterweide / Leidsche Rijn wordt overwogen, namelijk “alternatief verbreden” variant A “volle ring”, “alternatief sorteren” en “alternatief ...
... Zoals hierna zal blijken, denken cliënten graag met u mee over andere alternatieven . ...
... De stichting is ervan overtuigd dat er beter haalbare alternatieven zijn die nog niet in overweging zijn genomen. ...
... Het aanbieden van alternatieven trachten wij te doen in de volgorde van de Ladder van Verdaas, waarbij niet de methode “an sich” voorop staat, maar de daarvan uitgaande logische denkwijze die in het algemeen ten grondslag ligt c. ...
... In het vervolg komen wij hierop terug, waarbij we ook nog diverse alternatieven zullen aandragen. ...
... alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie; ...
Overwegingen 13-05-2009
In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. 80.000 mensen een woning te bieden. Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen.
... De genoemde alternatieven bieden een zeer kortzichtige “oplossing” voor een probleem dat nog niet helder is gedefinieerd. ...
Toetsingskader 13-05-2009
De Startnotitie vormt de opmaat voor een milieu-effectrapportage en een tracébesluit. Een tracébesluit wordt genomen op grond van de Tracéwet. De Tracéwet zelf kent geen expliciet toetsingskader, zoals dat bijvoorbeeld in de WRO ten aanzien van de toetsing van bestemmingsplannen door het college van gedeputeerde staten is opgenomen.
... Zoals hierna zal worden uiteengezet dat voldoet de Startnotitie en de daarin opgenomen uitgangspunten en alternatieven, niet aan dit toetsingskader. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... In de Startnotitie wordt aangegeven dat de gepresenteerde alternatieven verkennende extremen zijn van waaruit een voorkeursalternatief wordt samengesteld. ...
... In ieder geval kan het niet zo zijn dat in de Startnotitie wordt gesproken van alternatieven die niet reëel zijn en waaruit later de wél te onderzoeken alternatieven of - erger nog – een (definitief) voorkeursalternatief worden “gedestilleerd”. ...
... Aldus is geen sprake van een reële inspraakmogelijkheid over meerdere reële alternatieven! ...
... Op dit punt lijkt in de Startnotitie al een beslissing te zijn genomen over de richting van de voorkeursalternatieven, wat indruist tegen de gedachte achter de Startnotitie. ...
... Ten onrechte is uitgegaan van extremen en niet van reële alternatieven en het is in strijd met de van toepassing zijn regelgeving om uit de extremen-onderzoeken een voorkeursalternatief samen te stellen. ...
... Verder is opvallend in de Startnotitie dat in drie van de alternatieven nadrukkelijk stap 7 (“bouwen van nieuwe infrastructuur”) wordt overwogen. ...
... Dit is in strijd met het opnemen van de aanleg van een nieuwe (snel)weg door een woonwijk in drie van de vier alternatieven van uw Startnotitie Ring Utrecht. ...
... duidelijk aangegeven dat aanleg van nieuwe wegen als laatste wordt overwogen en in de Startnotitie heeft in strijd hiermee de aanleg van nieuwe wegen een zeer prominente en overheersende plaats in de alternatieven. ...
... Rekening houdend met het beperkte budget zijn volkomen misplaatst alternatieven aangedragen in de notitie die bij voorbaat het budget ver zullen overschrijden in tijd en geld, zoals de aanleg van een (snel)weg door een woonwijk als Leidsche Rijn. ...
... Het is de bewoners van Vleuterweide / Leidsche Rijn volstrekt onduidelijk hoe de overheid een doorgaande (snel)weg door een recent opgeleverde woonwijk bij diverse alternatieven in de Startnotitie kan voorstellen (ik verwijs naar hetgeen hiervoor al is opgemerkt). ...
... Ook dit is tegenstrijdig met de alternatieven waar een doorgaande (snel)weg dwars door Vleuterweide / Leidsche Rijn wordt overwogen. ...
... Ten onrechte geeft de Startnotitie niet aan op basis van welke argumenten en/ of bevindingen het zoekgebied voor de aanleg van een (snel)weg door Leidsche Rijn in de verschillende alternatieven tot stand is gekomen en waarom het zoekgebied niet nauwkeuriger is gedefinieerd. ...
... ) alternatieven te doen. ...
... In deze opzet zullen in de eerste fase van de verschillende varianten de diverse relevante aspecten niet in detail beoordeeld worden, wat in strijd is met de wet milieubeheer dat vereist dat alle “alternatieven die redelijkerwijs in beschouwing dienen te worden genomen” in detail onderzocht moeten worden. ...
... Goede en zorgvuldige besluitvorming vereist dat van alle verschillende reële alternatieven alle ruimtelijke relevante effecten (o. ...
Statements 21-04-2009
... Vleuterweide zijn is vanuit de bewoners begrijpelijk maar als je werkelijk infrastructurele plannen wilt veranderen vraagt dat een gecoördineerde inzet, visie maar vooral ook het aandragen van goede alternatieven. ...
... We zullen deze alternatieven zeer serieus beoordelen en waar mogelijk met goede adviezen aanvullen. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie. ...
... Er zijn geen alternatieven getoond om het doorgaande verkeer ruimer om de dichtbevolkte kernen Utrecht, Nieuwegein en Maarssen heen te leiden. ...
... Hebt u ook andere hoofdalternatieven geanalyseerd om te komen tot de gekozen alternatieven? ...
... Welke alternatieven zijn dit en op basis van welke criteria bent u gekomen tot de genoemde hoofdalternatieven? ...
... Wat zijn de tot nu toe opgekomen mogelijkheden voor een weg in het “zoekgebied nieuwe verbinding” in de verschillende alternatieven? ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Een dergelijke oplossing brengt een grote inbreuk met zich voor het woon- en leefklimaat in de wijk van cliënten (zie ook hierna) en dat terwijl nauwelijks is gebleken van onderzoek naar alternatieven met minder verstrekkende gevolgen. ...
... het voorkeurstracé, waarbij het op voorhand duidelijk is dat het alternatief van een (snel)weg door Leidsche Rijn op luchtkwaliteit en de gezondheidsgevolgen veel slechter zal scoren dan de andere alternatieven zonder snelweg door een woonwijk. ...
... Anders dan andere alternatieven om en nabij bestaande infrastructuur zal een (snel)weg door Leidsche Rijn een significante aantasting van belangrijke natuurwaarden betekenen. ...
... In ieder geval bestaat daarop een aanzienlijk grotere kans dan bij de alternatieven op en rond de bestaande infrastructuur. ...
... Ten opzichte van de alternatieven zonder snelweg door een woonwijk, betekent het alternatief van de (snel)weg door Leidsche Rijn een aanzienlijke vergroting van een externe veiligheidsrisico’s en is laatstgenoemd alternatief dus ook ...
... Ontsluitingsproblemen van de wijk zijn dan ook op voorhand voorzienbaar en vormen anders dan bij de andere alternatieven wederom een obstakel voor de aanleg van een nieuwe (snel)weg. ...
... Wederom wordt hier een belangrijk nieuw obstakel duidelijk die bij de andere alternatieven geen rol speelt. ...
... De alternatieven uit de notitie doorbreken dit beleid. ...
... en wat de eventuele impact is op de alternatieven. ...
... u rekening met de bestaande plannen van een woonwijk in ontwikkeling (Vleuterweide) en de impact die een weg op die plannen heeft bij het bepalen van het tracé in het zoekgebied van de verschillende alternatieven? ...
Busbaan Vleuterweide 12-12-2014
... - Betere alternatieven mogelijk dan voorstel van de gemeente. ...
... Betere alternatieven . ...
... over de alternatieven van Goudappel Coffeng heeft SNV onafhankelijk advies ingewonnen bij stedenbouwkundige Godfried de Graaff. ...
... De Graaff heeft de voorgestelde varianten bestudeerd en geconstateerd dat er betere alternatieven mogelijk zijn voor de onveilige situatie rondom de busbaan. ...
... Als verbetering hierop heeft de stedenbouwkundige enkele alternatieven beschreven die wel veiliger zijn dan de huidige situatie. ...
... Deze nieuwe alternatieven bieden meer overzichtelijkheid en zorgen ook voor een betere doorstroming voor alle verkeersdeelnemers. ...
... Bij zowel de betere alternatieven die wij voorstellen als de varianten van de gemeente zullen er altijd bewoners zijn die niet volledig tevreden zijn. ...
Persbericht busbaan 12-12-2014
... Betere alternatieven . ...
... De Graaff heeft onderzoek gedaan naar mogelijke betere alternatieven. ...
... Deze nieuwe alternatieven zorgen voor een betere doorstroming voor alle verkeersdeelnemers en bieden tegelijkertijd meer overzichtelijkheid. ...
... SNV heeft getracht de gemeente Utrecht van deze betere alternatieven op de hoogte te brengen maar krijgt hierop tot op heden geen enkele respons. ...
... Dit moet volgens SNV het doel zijn, te bereiken door goede afweging van alle alternatieven, met inachtname van het originele Masterplan Leidsche Rijn en zonder aantrekkende werking van nieuwe verkeersstromen. ...
... U kunt de originele plannen van de gemeente en de alternatieven van Stichting Natuurlijk! ...
Alternatieven busbaan SNV 12-12-2014
... Betere alternatieven voor de busbaan. ...
... Naar aanleiding van een presentatie van de gemeente op 21 mei 2014 over de alternatieven van Goudappel Coffeng heeft Natuurlijk! ...
... De Graaff heeft de voorgestelde varianten bestudeerd en geconstateerd dat er betere alternatieven mogelijk zijn voor de onveilige situatie rondom de busbaan. ...
... Als verbetering hierop heeft de stedenbouwkundige enkele alternatieven beschreven die wel veiliger zijn dan de huidige situatie. ...
... Deze nieuwe alternatieven bieden meer overzichtelijkheid en zorgen ook voor een betere doorstroming voor alle verkeersdeelnemers. ...
... Hieronder vindt u de presentatie van de analyse en mogelijke alternatieven voor de busbaan Vleuterweide, opgesteld in opdracht van Stichting Natuurlijk! ...
Tijdlijn Busbaan Vleuterweide 04-12-2014
... Brief SNV met uitgewerkte alternatieven naar wethouders en commissie leden Stad en Ruimte. ...
Inspraak Busbaan 08-09-2015
... Geef een onderbouwing (eventuele argumenten vindt u hieronder) en geef eventueel alternatieven of suggesties. ...
Media 13-10-2009
RTL Nieuws: Uitgelekt rapport A27 wordt verbreed ipv alternatieven
... RTL Nieuws: Uitgelekt rapport A27 wordt verbreed ipv alternatieven. ...
Media 31-08-2009
Persbericht nav Onderzoeksopzet tussenfase Ring Utrecht
... Op dit moment worden de alternatieven onderzocht en op 29 oktober 2009 wordt meer duidelijkheid verwacht. ...
Media 10-07-2009
Uit “Planstudie Ring Utrecht: Stand van zaken”
... De verkeerskundige beoordeling van de hoofdalternatieven wijst uit dat het weven op de A27 het meest hardnekkige probleem is. ...
Media 10-07-2009
Brief van B&W aan de gemeenteraad
... “Wij zijn van mening dat voor de Ring Utrecht nog geen voorkeursalternatief kan worden gepresenteerd, omdat geen van de alternatieven tot een oplossing leidt van het bereikbaarheidsprobleem. ...
... “Geen van de alternatieven afzonderlijk lost dit probleem op en er zal daarom verder gestudeerd worden op oplossingen voor de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd (bak Amelisweerd in relatie tot de Waterlinieweg) ...
Media 07-07-2009
Plannen Ring Utrecht nog niet klaar
... Maandagmiddag zouden er voorkeursalternatieven worden gepresenteerd, maar de ambtenaren van gemeenten, Rijk en provincie komen er niet uit. ...
... ALTERNATIEVEN. ...
... In december vorig jaar werden meerdere alternatieven voor de Ring Utrecht gepresenteerd door projectbureau Verder, waarin de steden Utrecht en Amersfoort, de provincie en de ministeries van Verkeer en Waterstaat, en VROM samenwerken. ...
Media 17-05-2009
Actie tegen weg door Leidsche Rijn
... De Stichting is niet alleen gericht op actievoeren maar denkt vooral mee met de overheid en draagt in haar inspraakreactie vele alternatieven aan zoals bundeling van infrastructuur, grootschalig OV, het aanpakken van Knooppunt Oudenrijn. ...
... Alternatieven die minder ingrijpend zijn voor mens en leefomgeving, maar meer bijdragen aan een structurele oplossing. ...