Zoeken


Resultaten voor 'alternatief':
Inleiding 13-05-2009
Deze inspraakreactie heeft met name, doch niet uitsluitend, betrekking op de alternatieven waarin een doorgaande snelweg dan wel autoweg door Vleuterweide / Leidsche Rijn wordt overwogen, namelijk “alternatief verbreden” variant A “volle ring”, “alternatief sorteren” en “alternatief spreiden”.
... Deze inspraakreactie heeft met name, doch niet uitsluitend, betrekking op de alternatieven waarin een doorgaande snelweg dan wel autoweg door Vleuterweide / Leidsche Rijn wordt overwogen, namelijk “alternatief verbreden” variant A “volle ring”, “alternatief sorteren” en “alternatief spreiden”. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... In de Startnotitie wordt aangegeven dat de gepresenteerde alternatieven verkennende extremen zijn van waaruit een voorkeursalternatief wordt samengesteld. ...
... geval kan het niet zo zijn dat in de Startnotitie wordt gesproken van alternatieven die niet reëel zijn en waaruit later de wél te onderzoeken alternatieven of - erger nog – een (definitief) voorkeursalternatief worden “gedestilleerd”. ...
... Ten onrechte is uitgegaan van extremen en niet van reële alternatieven en het is in strijd met de van toepassing zijn regelgeving om uit de extremen-onderzoeken een voorkeursalternatief samen te stellen. ...
... 9 Gekozen systematiek keuze voorkeursalternatief/fasering. ...
... In de Startnotitie (p 38) is aangegeven dat de voorkeursvariant gelijk is aan een alternatief dat in voldoende mate de bereikbaarheidsproblematiek oplost, voldoende goed is ingepast binnen wet- en regelgeving, uitvoerbaar en maakbaar is, en past binnen het beschikbare budget. ...
... Dit betekent dat op basis van globaal onderzoek in fase 1 (zie ook vorige punt uit deze inspraakreactie) en louter beleidsmatige overwegingen gekozen wordt voor het voorkeursalternatief en het MMA. ...
... Aldus volgt uit de Startnotitie dat in de eerste fase een toetsing op hoofdlijnen plaatsvindt om vervolgens na vaststelling van het voorkeursalternatief in detail diverse aspecten te toetsen. ...
... 1 (hoofdoplossingen/extremen), is het onzorgvuldig dat een voorkeursalternatief “samengesteld” wordt zonder in detail de toetsing van alle te beschouwen reële (! ...
... ) in kaart worden gebracht, waarna pas goed kan worden gekozen voor een voorkeursalternatief. ...
... De in de Startnotitie voorgestane werkwijze is onzorgvuldig, want kan leiden tot het “toeredeneren naar” of repareren van problemen bij het gekozen voorkeursalternatief. ...
... Het MMA ís het voorkeursalternatief dat vervolgens wordt “verduurzaamd”. ...
... Het kan niet zo zijn dat een MMA pas ontstaat na de keuze voor een voorkeursalternatief dat vervolgens wordt verduurzaaamd, dan zou elk gekozen alternatief een MMA kunnen zijn! ...
... Voorkeursalternatief = auto. ...
... Zoals nu voorgesteld: MMA = auto met roetfilter (aangevuld voorkeursalternatief). ...
... Door pas in fase twee, na de keuze voor het voorkeursalternatief, zeer relevante belangen als milieu, luchtkwaliteit en natuur te onderzoeken, kan geen sprake zijn van een deugdelijke alternatievenonderzoek en dus niet van deugdelijke en zorgvuldige besluitvorming. ...
Statements 21-04-2009
... De procedures rond de pakketstudies bieden alle gelegenheid aan belanghebbenden om hun inbreng te hebben en aan de voorgestelde ideeën een werkelijk alternatief toe te voegen en plannen te veranderen. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... Deze variant maakt geen onderdeel uit van het vaag getekende zoekgebied, maar zouden wij graag aandragen als alternatief. ...
... In het alternatief ‘verbreden’ wordt uitgegaan van het opwaarderen van de NRU tot snelweg. ...
... Voor calamiteiten kan de NRU een alternatief bieden voor problemen op de Utrechtse Ring, ook zal de NRU een deel van de verkeersdruk op de A12 ten Zuiden van Utrecht op zich nemen. ...
... De redenering in de Startnotitie dat het verkeer tussen A12 enerzijds en A2/A27/A28 anderzijds dan een alternatief via de noordelijke ring heeft, rechtvaardigt geen volledig nieuwe infrastructuur in Leidsche Rijn. ...
... Momenteel is de A15 geen volwaardig alternatief doordat de verbinding naar Duitsland ontbreekt. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Al deze effecten van deze zaken zullen zorgvuldig moeten worden afgewogen bij het opstellen van het voorkeurstracé, waarbij het op voorhand duidelijk is dat het alternatief van een (snel)weg door Leidsche Rijn op luchtkwaliteit en de gezondheidsgevolgen veel slechter zal scoren dan de andere alternatieven zonder snelweg door een woonwijk. ...
... Niet nodig te zeggen dat “gezondheid” een zeer zwaar te wegen aspect is bij de keuze van een voorkeursalternatief. ...
... Ook de vermindering van de leefkwaliteit door stankoverlast voor de bewoners van Leidsche Rijn zal moeten worden meegenomen bij het bepalen van het voorkeursalternatief. ...
... Ook de vermindering van de leefkwaliteit door lichthinder voor de bewoners van Leidsche Rijn zal moeten worden meegenomen bij het bepalen van het voorkeursalternatief. ...
... Zorgvuldige besluitvorming vergt dat ook de effecten van de tweedeling van de wijk moeten worden meegewogen bij het bepalen van het voorkeursalternatief. ...
... Ten opzichte van de alternatieven zonder snelweg door een woonwijk, betekent het alternatief van de (snel)weg door Leidsche Rijn een aanzienlijke vergroting van een externe veiligheidsrisico’s en is laatstgenoemd alternatief dus ook op dit punt wederom geen goed keuze. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Provincie Utrecht sluit akkoord met minister over Ring
... Oost-alternatief . ...
... Rijk en regio hebben na vergelijking van verschillende oplossingen gekozen voor de weguitbreiding in het Oost-alternatief. ...
... Doordat de de A2 al verbreed is, wordt door dit Oost-alternatief de ring Utrecht gerond. ...
... Nu het voorkeursalternatief is vastgesteld start de volgende fase ( MER 2e fase), waarbij goed wordt gekeken naar details, zoals: het ontwerp en inpassing van de weg en de zorg voor de leefomgeving. ...
Media 28-11-2010
10/11/'10 onderzoek naar verbreding A27
... De gemeenteraad in Utrecht stemde vorige week al in met de uitwerking van het 'alternatief Oost'. ...
Media 28-11-2010
05/11/'10 Gemeenteraad stemt in met uitwerking Oost alt. 2e fase MER
... Raad stemt in met uitwerking Oost alternatief Ring Utrecht. ...
... de Planstudie Ring Utrecht ingestemd met de uitwerking van het Oost alternatief in de tweede fase MER. ...
... Alternatief Oost bestaat uit de verbreding van de A27, een ecoduct bij Amelisweerd en de opwaardering van de Noordelijke Randweg (NRU). ...
... Er zijn een aantal condities aan de verdere uitwerking van alternatief Oost gesteld. ...
... De betrokken bevoegde gezagsorganen kunnen nu het voorkeursalternatief bekrachtigen in het Bestuurlijk Overleg MIRT op 10 november 2010. ...
Media 31-08-2009
Persbericht Overhandiging Inspraakdocument aan Minister Eurlings
... Op 30 juni jl heeft het College van B&W gemeente Utrecht en de gedeputeerde Staten het besluit over een voorstel van een voorkeursalternatief Ring Utrecht voor zich uitgeschoven. ...
... Inmiddels is duidelijk dat het niet mogelijk is om voor de zomer een voorkeursalternatief te bepalen. ...
... De originele planning om het voorkeursalternatief op 6 juli openbaar te maken is niet gehaald. ...
Media 10-07-2009
Nieuwe wegen door Amelisweerd en Leidsche Rijn niet langer kansrijk
... Oorspronkelijk was het doel van programma VERDER op 6 juli een voorkeursalternatief te presenteren. ...
... Dit alternatief ligt er nog niet. ...
... Wel ligt er een tussenstand waaruit blijkt dat het zogeheten “Niet verbreden alternatief”, waar de eventuele nieuwe wegen door Leidsche Rijn dan wel Amelisweerd onder vallen, niet meer als optie wordt beschouwd door het College van B&W Utrecht. ...
... Reden daarvoor is het te geringe oplossend vermogen van dit alternatief. ...
Media 10-07-2009
OV-variant blijft op tafel
... Oorspronkelijk stond er een debat over de vastgestelde voorkeursalternatief voor de Ring Utrecht op de agenda. ...
... De complexiteit van het vraagstuk is echter te groot om nu tot zo'n voorkeursalternatief te komen. ...
... Wel werd er voorgesteld om het alternatief met forse OV-investeringen, op basis van zeer globale berekeningen, af te laten vallen. ...
... Ook het alternatief van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht en de Vrienden van Amelisweerd, "de Kracht van Utrecht" wordt in het verdere proces uitgewerkt. ...
... Raadslid Peter van Corler: "De Tweede Kamer heeft er bij de minister op aangedrongen om de Kracht van Utrecht als alternatief op te nemen in de Ringstudie. ...
Media 10-07-2009
Uit “Planstudie Ring Utrecht: Stand van zaken”
... Alternatief Sorteren. ...
... “…waarmee dit alternatief verreweg de meeste extra rijstroken kent, maar dus ook het grootste ruimtebeslag heeft. ...
... Alternatief Spreiden. ...
Media 10-07-2009
Brief van B&W aan de gemeenteraad
... “Wij zijn van mening dat voor de Ring Utrecht nog geen voorkeursalternatief kan worden gepresenteerd, omdat geen van de alternatieven tot een oplossing leidt van het bereikbaarheidsprobleem. ...
... dit probleem op en er zal daarom verder gestudeerd worden op oplossingen voor de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd (bak Amelisweerd in relatie tot de Waterlinieweg) en daarnaast op het alternatief "Hele Ring" (het probleemoplossend vermogen van een weg om Leidsche Rijn). ...
Media 07-07-2009
Plannen Ring Utrecht nog niet klaar
... Enkele van die actiegroepen presenteerden een eigen plan, De Kracht van Utrecht, die door de Tweede Kamer is geaccepteerd als volwaardig alternatief. ...
Media 17-05-2009
Actie tegen weg door Leidsche Rijn
... Terwijl de gemeenteraad van Utrecht tot op heden duidelijk het signaal afgaf tégen een weg door of vlak langs Leidsche Rijn te zijn, besloot de gemeenteraad donderdag dat dit alternatief toch moet worden meegenomen in het onderzoek. ...