Zoeken


Resultaten voor 'acties':
Toetsingskader 13-05-2009
De Startnotitie vormt de opmaat voor een milieu-effectrapportage en een tracébesluit. Een tracébesluit wordt genomen op grond van de Tracéwet. De Tracéwet zelf kent geen expliciet toetsingskader, zoals dat bijvoorbeeld in de WRO ten aanzien van de toetsing van bestemmingsplannen door het college van gedeputeerde staten is opgenomen.
... Bij de beoordeling van de individuele inspraakreacties, bezwaren en beroepen zal steeds moet worden bezien in hoeverre de in het tracébesluit voorziene maatregelen in redelijkheid in het tracébesluit hadden kunnen worden opgenomen. ...
Statements 21-04-2009
... Wij zullen dit standpunt de komende weken op diverse plekken en met diverse acties duidelijk maken. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Wat kunnen wij terugvinden van de reacties, bevindingen en aanbevelingen van het burgerpanel in de Startnotitie Ring Utrecht? ...
Media 28-11-2010
05/11/'10 Gemeenteraad stemt in met uitwerking Oost alt. 2e fase MER
... Een groot aantal fracties dienden amendementen in op het ontwerpbesluit van het college. ...
Media 07-07-2009
Plannen Ring Utrecht nog niet klaar
... Daarop kwamen duizenden inspraakreacties en wisten actiegroepen honderden demonstranten te mobiliseren tegen wegen door Amelisweerd, Leidsche Rijn en de Nieuwegeinse wijk Galecop. ...
Media 13-05-2009
Ernstige zorgen over geplande aanpassing bestemmingsplan Vleuterweide/Leidsche Rijn
... De 3000 inspraakreacties op de Startnotitie Ring Utrecht gaven aan dat er massaal reacties zijn binnengekomen tegen een nieuwe weg door of vlak langs Leidsche Rijn. ...
Media 13-05-2009
Oproep voor ludieke NO WAY! – actie in Leidsche Rijn
... Vleuterweide uw hulp inroepen om voor deze datum nog een vuist te maken en kracht te zetten bij de vele inspraakreacties. ...
Media 13-05-2009
Inspraakavond inrichting Parkstrook
... Deze reacties worden dan meegenomen bij de totstandkoming van het definitief ontwerp. ...
Media 21-04-2009
VPRO: De Echo van Amelisweerd
... doorspoelen tot 33 minuten (28 februari 2009, klik op pijl boven "reacties van bezoekers" om te luisteren). ...
Links Onbekend(e) Datum