Zoeken


Resultaten voor 'actie':
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide 03-12-2014
... Wij waarderen dat wethouder Bosch in zijn reactie op de geruchten meteen de garantie heeft gegeven dat er geen weg door Leidsche Rijn komt. ...
Inspraakreactie 03-12-2014
... Op deze pagina's treft u onze reactie aan op de Startnotitie Ring Utrecht d. ...
Inleiding 13-05-2009
Deze inspraakreactie heeft met name, doch niet uitsluitend, betrekking op de alternatieven waarin een doorgaande snelweg dan wel autoweg door Vleuterweide / Leidsche Rijn wordt overwogen, namelijk “alternatief verbreden” variant A “volle ring”, “alternatief sorteren” en “alternatief spreiden”.
... Deze inspraakreactie heeft met name, doch niet uitsluitend, betrekking op de alternatieven waarin een doorgaande snelweg dan wel autoweg door Vleuterweide / Leidsche Rijn wordt overwogen, namelijk “alternatief verbreden ...
... Kernboodschap van deze inspraakreactie is dat een snelweg of welke andere vorm van doorgaande weg door een dichtbevolkte woonwijk als Vleuterweide / Leidsche Rijn onacceptabel en onaanvaardbaar is. ...
... In deze inspraakreactie treft u deze aan. ...
... Deze inspraakreactie is naar bovenstaande drie categorieën ingedeeld. ...
Toetsingskader 13-05-2009
De Startnotitie vormt de opmaat voor een milieu-effectrapportage en een tracébesluit. Een tracébesluit wordt genomen op grond van de Tracéwet. De Tracéwet zelf kent geen expliciet toetsingskader, zoals dat bijvoorbeeld in de WRO ten aanzien van de toetsing van bestemmingsplannen door het college van gedeputeerde staten is opgenomen.
... Bij de beoordeling van de individuele inspraakreacties, bezwaren en beroepen zal steeds moet worden bezien in hoeverre de in het tracébesluit voorziene maatregelen in redelijkheid in het tracébesluit hadden kunnen worden opgenomen. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... Dit betekent dat op basis van globaal onderzoek in fase 1 (zie ook vorige punt uit deze inspraakreactie) en louter beleidsmatige overwegingen gekozen wordt voor het voorkeursalternatief en het MMA. ...
... Wij behouden ons het recht voor hierop een nadere reactie in te dienen. ...
Downloads 08-05-2009
... Document inspraakactie (5 januari 2009). ...
... "Het werkdocument is een uitgebreide inspraakreactie die iedereen mag gebruiken als inspiratiebron of om teksten uit te kopiëren voor de eigen inspraakreactie. ...
... Tevens wordt er een verkorte inspraakreactie gemaakt die ook rond de 20e beschikbaar is. ...
... U kunt hierop wachten, maar u kunt in de tussentijd natuurlijk het werkdocument gebruiken om uw eigen inspraakreactie vorm te geven! ...
Bestuur 17-05-2009
... Momenteel zijn de volgende wijkgenoten actief als dagelijks bestuur voor de Stichting:. ...
Donaties 21-04-2009
... Vleuterweide actie voeren. ...
Statements 21-04-2009
... De PvdA-Utrecht fractie roept Minister Eurlings op, om de variant met daarin een weg door Leidsche Rijn of door Amelisweerd uit de pakketstudies te schrappen. ...
... Wij zullen dit standpunt de komende weken op diverse plekken en met diverse acties duidelijk maken. ...
... De provinciale CDA fractie deelt de zorg rondom de verkeerafwikkeling in Vleuterweide en moedigt daarom de stichting Natuurlijk! ...
... "Waanzin", aldus de korte - maar aan helderheid niets overlatende - reactie van fractievoorzitter Vincent Oldenborg van Leefbaar Utrecht. ...
... Dit heeft VVD raadslid Willem Buunk gezegd in een drukbezochte bijeenkomst op 5 januari van de nieuwe actiegroep Natuurlijk Vleuterweide. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... Betere mogelijkheden om de stad Utrecht in te komen kan bijdragen om doelen als gesteld in Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht te behalen en de druk op de snelwegen door Utrecht te verminderen. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Deze ruimere spreiding kan dan ook helpen om onder andere de luchtkwaliteit, stank en geluid binnen dit stedelijk gebied te verbeteren, wat ook positieve effecten kan hebben voor het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 2008. ...
... Wat kunnen wij terugvinden van de reacties, bevindingen en aanbevelingen van het burgerpanel in de Startnotitie Ring Utrecht? ...
Tijdlijn Busbaan Vleuterweide 04-12-2014
... Persbericht stoepkrijtactie, ook doorgestuurd naar wethouders en raadsleden. ...
Inspraak Busbaan 08-09-2015
... Tips aangaande uw inspraakreactie op het voorlopig ontwerp van de gemeente voor de busbaan Vleuterweide. ...
... Reactie per e-mail: verkeer. ...
Media 15-10-2013
08-09-2013 Drakenboot race 2013 met wethouder
... Volgend jaar in september ziet u ons uiteraard weer in actie! ...
Media 16-01-2013
13-11-'12 verkeer vleuterweide
... Nav onze stoepkrijtactie op de straat Voor De Burchten en de gesprekken met de verkeerskundige is er een onderzoeksbureau ingeschakeld door de Gemeente Utrecht om het gebied voor het winkelcentrum te onderzoeken. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Persbericht VVD over akkoord
... De VVD fractie is blij dat er nu zicht is op de wijze waarop doorstroming op de wegen rondom Utrecht zal worden verbeterd. ...
... “Hiermee hebben we nu meteen duidelijkheid over iets waar eigenlijk niemand op zat te wachten”, aldus fractievoorzitter Frits Barneveld Binkhuysen. ...
... De VVD fractie is blij dat ook verbreding van de A12 op de agenda is blijven staan, maar hoopt wel dat er toch eerder dan 2020 geld wordt gevonden op de Rijksbegroting. ...
Media 28-11-2010
05/11/'10 Gemeenteraad stemt in met uitwerking Oost alt. 2e fase MER
... Een groot aantal fracties dienden amendementen in op het ontwerpbesluit van het college. ...
Media 05-11-2009
Géén weg door óf langs Leidsche Rijn!
... Actie gemeenteraad tv:. ...
... Actie gemeenteraad radio:. ...
Media 07-10-2009
Groot front tegen snelwegplannen - Krachten gebundeld
... De actiegroepen ‘Vrienden van een groen Haarzuilens’ en de Stichting Natuurlijk Vleuterweide hebben hun krachten gebundeld en gaan samen de strijd aan tegen de aanleg van een snelweg door of ten westen van ...
Media 10-07-2009
Nieuwe wegen door Amelisweerd en Leidsche Rijn niet langer kansrijk
... Goed nieuws dus voor alle partijen, actiegroepen en bewoners die zich hier zo hebben verzet! ...
... De PvdA juicht tevens toe dat veel van de nieuw aangekondigde maatregelen bijdragen aan het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht. ...
... Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze fractievoorzitter Gilbert Isabella 06-52320429 of onze woordvoerder Verkeer Bert van der Roest 06-53377372. ...
Media 07-07-2009
Plannen Ring Utrecht nog niet klaar
... Daarop kwamen duizenden inspraakreacties en wisten actiegroepen honderden demonstranten te mobiliseren tegen wegen door Amelisweerd, Leidsche Rijn en de Nieuwegeinse wijk Galecop. ...
... Enkele van die actiegroepen presenteerden een eigen plan, De Kracht van Utrecht, die door de Tweede Kamer is geaccepteerd als volwaardig alternatief. ...
... Reactie NMU en Vrienden Amelisweerd op de Ring Utrecht . ...
Media 19-05-2009
Blijven strijden tegen weg
... ” Ook Leonie Woolthuis, die haar hele familie heeft meegenomen naar de protestactie, voelt zich bedonderd: “Het is gewoon niet eerlijk. ...
Media 17-05-2009
Video actie vanuit de lucht
... Video actie vanuit de lucht. ...
... Op 17 mei 2009 heeft de Stichting Natuurlijk Vleuterweide een actie georganiseerd tegend e komst van een snelweg door de wijk Vleuterweide. ...
... Gefeliciteerd met de actie NO WAY vanmorgen. ...
Media 28-05-2009
Actie tegen aanleg snelweg (RTV Utrecht)
... Actie tegen aanleg snelweg (RTV Utrecht). ...
... LEIDSCHE RIJN - In Vleuterweide is zondagochtend actie gevoerd tegen de aanleg van een snelweg bij Leidsche Rijn. ...
... Met de actie hoopt de Stichting Natuurlijk! ...
Media 17-05-2009
Actie tegen weg door Leidsche Rijn
... Actie tegen weg door Leidsche Rijn. ...
... Vleuterweide om deze actie te voeren. ...
... De Stichting is niet alleen gericht op actievoeren maar denkt vooral mee met de overheid en draagt in haar inspraakreactie vele alternatieven aan zoals bundeling van infrastructuur, grootschalig OV, het aanpakken van Knooppunt Oudenrijn. ...
... De bewoners gingen na afloop van hun actie, net toen de zon achter de regenwolken tevoorschijn kwam, met een samenhorig en strijdlustig gevoel weer naar huis. ...
... Typisch een ver van "mijn bed" actie van mensen die er zelf niet wonen. ...
Media 13-05-2009
Ernstige zorgen over geplande aanpassing bestemmingsplan Vleuterweide/Leidsche Rijn
... De 3000 inspraakreacties op de Startnotitie Ring Utrecht gaven aan dat er massaal reacties zijn binnengekomen tegen een nieuwe weg door of vlak langs Leidsche Rijn. ...
Media 13-05-2009
Oproep voor ludieke NO WAY! – actie in Leidsche Rijn
... – actie in Leidsche Rijn . ...
... Vleuterweide uw hulp inroepen om voor deze datum nog een vuist te maken en kracht te zetten bij de vele inspraakreacties. ...
... - actie voeren. ...
... De actie duurt ca 45 min. ...
Media 13-05-2009
Inspraakavond inrichting Parkstrook
... U kunt tijdens de inspraakavond via een reactieformulier kenbaar maken wat u van het voorlopig ontwerp vindt. ...
... Deze reacties worden dan meegenomen bij de totstandkoming van het definitief ontwerp. ...
Media 21-04-2009
PVDA houdt protest in Vleuterweide
... D66 heeft begin december 2008 een flyeractie gehouden bij de Albert Hein en de Hema in Vleuterweide. ...
Media 21-04-2009
VPRO: De Echo van Amelisweerd
... doorspoelen tot 33 minuten (28 februari 2009, klik op pijl boven "reacties van bezoekers" om te luisteren). ...
NO WAY actie 17-05-2009
Links Onbekend(e) Datum