Zoeken


Resultaten voor 'Vleuterweide':
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide 03-12-2014
... Vleuterweide vrijdag 28 mei 2010. ...
... Vleuterweide heeft met verbazing de berichtgeving gevolgd dat Rijkswaterstaat problemen heeft met de planning van de bouw van de tunnel bij de A2 en dat een tracé door Leidsche Rijn als mogelijkheid wordt genoemd. ...
... Vleuterweide blijft alert! ...
... Vleuterweide heet u van harte welkom op deze informatieve website! ...
... Aangezien daartussen de wijk Vleuterweide ligt, is te verwachten dat de verbindingsweg dwars door Vleuterweide komt te lopen. ...
... Vleuterweide wordt nota bene de grootste woonwijk van Leidsche Rijn. ...
... vleuterweide. ...
... Vleuterweide wil u op deze site en op het forum informatie bieden over de plannen van de overheid en de mogelijkheden die u als burger heeft om uw leefomgeving te behouden. ...
... Vleuterweide. ...
Inspraakreactie 03-12-2014
... natuurlijkvleuterweide. ...
De Stichting 15-10-2015
De Stichting wordt vorm gegeven door wijkgenoten uit diverse delen van de wijk en is geen “club van wijze heren of dames”, die alle kennis in huis heeft. In de loop van de tijd hebben zij een groot en efficiënt netwerk opgericht, waaruit zij belangrijke informatie vergaren. Onder het motto “kennis is macht” is de Stichting een volwaardige gesprekspartner voor overleg met gemeente, provincie en rijkswaterstaat!
... De stichting stelt zich ten doel in het gebied tussen de Huis ter Vleutenbaan en de Leidsche Rijn in Vleuterweide te Vleuten en de directe omgeving daarvan het leefmileu, de natuurwaarden en het landschap te bevorderen. ...
... Vleuterweide heeft tot doel het bevorderen van de natuur in Vleuterweide. ...
... De Stichting werkt nauw samen met de Wijkraad van Vleuten / De Meern en de diverse Bewoners platforms in Vleuterweide. ...
Inleiding 13-05-2009
Deze inspraakreactie heeft met name, doch niet uitsluitend, betrekking op de alternatieven waarin een doorgaande snelweg dan wel autoweg door Vleuterweide / Leidsche Rijn wordt overwogen, namelijk “alternatief verbreden” variant A “volle ring”, “alternatief sorteren” en “alternatief spreiden”.
... Deze inspraakreactie heeft met name, doch niet uitsluitend, betrekking op de alternatieven waarin een doorgaande snelweg dan wel autoweg door Vleuterweide / Leidsche Rijn wordt overwogen, namelijk “alternatief verbreden” variant A “volle ring”, “alternatief sorteren” en “alternatief spreiden”. ...
... Kernboodschap van deze inspraakreactie is dat een snelweg of welke andere vorm van doorgaande weg door een dichtbevolkte woonwijk als Vleuterweide / Leidsche Rijn onacceptabel en onaanvaardbaar is. ...
Overwegingen 13-05-2009
In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. 80.000 mensen een woning te bieden. Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen.
... Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen. ...
... een (snel)weg dwars door de wijk Vleuterweide / Leidsche Rijn. ...
... Aldus zijn de bewoners van Vleuterweide eind 2007 plotseling en vlak na aankoop, oplevering of intrek geconfronteerd met de mogelijke plannen van een (snel)weg. ...
... Het moge duidelijk zijn dat als de bewoners hiervan vooraf van op de hoogte waren, velen niet de keuze zouden hebben gemaakt tot aankoop van een woning in Vleuterweide. ...
... Er zijn inmiddels vele voorbeelden van steden die een probleem aan het oplossen zijn dat nu juist in Leidsche Rijn/ Vleuterweide gecreëerd lijkt te gaan worden. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... Het is de bewoners van Vleuterweide / Leidsche Rijn volstrekt onduidelijk hoe de overheid een doorgaande (snel)weg door een recent opgeleverde woonwijk bij diverse alternatieven in de Startnotitie kan voorstellen (ik verwijs naar ...
... Ook dit is tegenstrijdig met de alternatieven waar een doorgaande (snel)weg dwars door Vleuterweide / Leidsche Rijn wordt overwogen. ...
... In hoeverre is de inpassing van een nieuwe (snel)weg door Vleuterweide/ Leidsche Rijn van invloed op de vertraging die de bouw van de basisschool de Twaalfruiter vlak aan het mogelijk traject? ...
... van bestaande infrastructuur de nieuwe spoedprocedures van kracht zouden zijn en daarmee niet van toepassing zijn op de gepresenteerde plannen van een eventuele nieuwe doorgaande (snel)weg door Vleuterweide / Leidsche Rijn. ...
... De Startnotitie is erg vaag over de breedte van het zoekgebied van een (snel)weg door Vleuterweide / Leidsche Rijn. ...
... Onduidelijk is bijvoorbeeld of een weg om Vleuterweide heen of door Leidsche Rijn Park onderdeel is van het getekende zoekgebied in de kaartjes op pagina’s 41, 43 en 45 van de Startnotitie. ...
... Zo is tevens onduidelijk of de aanleg van een (snel)weg om Vleuterweide (Leidsche Rijn) heen of door Leidsche Rijn Park binnen het zoekgebied valt. ...
... Vleuterweide: een wijk vol jonge kinderen. ...
Downloads 08-05-2009
... Vleuterweide (5 januari 2009). ...
Doelstelling 21-04-2009
... Vleuterweide stelt zich ten doel in het gebied tussen de Huis ter Vleutenbaan en de Leidsche Rijn in Vleuterweide te Vleuten en de directe omgeving daarvan het leefmileu, sociale veiligheid, de natuurwaarden en ...
... Secundair: Alle bewoners van Vleuterweide . ...
Donaties 21-04-2009
... Vleuterweide actie voeren. ...
... Om te zorgen dat er geen (snel)weg door Vleuterweide komt. ...
... Vleuterweide. ...
De politiek 05-05-2009
Natuurlijk!Vleuterweide is een onafhankelijk orgaan maar wil de bewoners graag willen informeren over de standpunten van de politieke partijen aangaande plannen voor de weg door Vleuterweide. Op deze pagina vindt u zowel persberichten als statements.
... Vleuterweide is een onafhankelijk orgaan maar wil de bewoners graag willen informeren over de standpunten van de politieke partijen aangaande plannen voor de weg door Vleuterweide. ...
Statements 21-04-2009
... Dat bewoners tegen een weg door Vleuterweide zijn is vanuit de bewoners begrijpelijk maar als je werkelijk infrastructurele plannen wilt veranderen vraagt dat een gecoördineerde inzet, visie maar vooral ook het aandragen van goede alternatieven. ...
... Vleuterweide heeft dat goed begrepen en dat geeft vertrouwen. ...
... Alleen openbaar ververvoer of meer fietspaden zullen niet voldoende om een permanent goede omsluiting van Vleuterweide te realiseren. ...
... De provinciale CDA fractie deelt de zorg rondom de verkeerafwikkeling in Vleuterweide en moedigt daarom de stichting Natuurlijk! ...
... Vleuterweide aan met goede tegenvoorstellen te komen. ...
... Een nieuwe rijksweg dwars door Vleuterweide en het Leidsche Rijnpark die aansluit op de Noordelijke Randweg? ...
... Dit heeft VVD raadslid Willem Buunk gezegd in een drukbezochte bijeenkomst op 5 januari van de nieuwe actiegroep Natuurlijk Vleuterweide. ...
... "Als het onderzoek naar alle extreme varianten in de planstudie afgerond is, moet er zo snel mogelijk duidelijkheid komen voor de bewoners van Vleuterweide. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... Hoe kan het dat de volledige A2½ van tafel is en nu een weg dwars door Vleuterweide / Leidsche Rijn wel een oplossing zou gaan bieden voor potentiële verkeersproblemen? ...
... Zoals reeds aangegeven is de Startnotitie erg vaag over het precieze zoekgebied van een (snel)weg door Vleuterweide / Leidsche Rijn. ...
... Het lijkt erop dat een weg ruim om Vleuterweide heen geen optie is. ...
... Een (snel)weg ruim om Vleuterweide heen leidt wellicht tot een iets langer tracé, maar voorkomt de enorme impact op een jonge woonwijk en leidt mogelijk tot minder hoge kosten omdat ondertunneling niet nodig is. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Een enorme toename van geluidshinder is te verwachten in het nu rustige en groene Vleuterweide. ...
... Hiervoor hebben de bewoners niet gekozen bij de koop en betrekking van hun woning in de wijk Vleuterweide die zoals beloofd ruim en groen van opzet is. ...
... Gezien het kinderrijke karakter van de wijk Vleuterweide en de diverse scholen is een (snel)weg dan ook niet wenselijk. ...
... In dit verband vragen cliënten zich af wie is aansprakelijk voor de schade die kinderen in Vleuterweide zullen ondervinden aan luchtwegen bij en na de aanleg van een (snel)weg door of in de onmiddellijke nabijheid van hun woonwijk en of de betrokken overheden kunnen garanderen dat er geen nadelige ...
... In het verlengde van het voorgaande zal een (snel)weg door Vleuterweide onvermijdelijk ook tot een enorme toename van stankoverlast leiden. ...
... Een weg door Vleuterweide leidt in de woonwijk tot een enorme toename van lichtoverlast. ...
... Een weg door Vleuterweide splitst de wijk in twee stukken en ontneemt de wijk van het dorpse gevoel, uitstraling en de sociale samenhang. ...
... Er is momenteel veel verkeer (fietsers, voetgangers, OV en auto’s) die zich dagelijks van de ene naar de andere kant van Vleuterweide verplaatsen, gezien de spreiding van de sociale voorzieningen. ...
... Veel mensen zijn vanuit de stad in Vleuterweide komen wonen voor de groene omgeving. ...
... Een (snel) weg dwars door Vleuterweide ontneemt de wijk van een belangrijk deel van het groen dat bedoeld was voor recreatie. ...
... De belofte waar veel mensen voor naar Vleuterweide zijn getrokken zal worden gebroken. ...
... Een snelweg dwars door de wijk leidt tot visuele hinder en drastische verlaging van de leefkwaliteit die was voorzien voor de wijk Vleuterweide. ...
... Bovendien kunnen de groennormen die voor Vleuterweide afgesproken waren dan niet gehaald worden. ...
... De aanleg van een (snel)weg dwars door Vleuterweide vergroot de kans op een ongeluk met gevaarlijke stoffen in grote mate. ...
... De aanleg van een (snel)weg dwars door Vleuterweide betekent dat er op vele plaatsen overgangen of tunnels gemaakt moeten worden om bewonersverkeer mogelijk te maken om toegang te hebben tot de diverse sociale voorzieningen (scholen, winkels, ...
Fotoboek De Hoven 17-05-2009
... Vleuterweide. ...
NO WAY actie 17-05-2009
... Vleuterweide. ...
Luchtfotos 17-05-2009
... Vleuterweide. ...
Vleuterweide 17-05-2009
Vleuterweide is een deelplan van de Vinex-locatie Leidsche Rijn, in de Nederlandse gemeente Utrecht. Vleuterweide is gelegen tussen de dorpskernen van Vleuten, De Meern en Harmelen, en maakt deel uit van de wijk Vleuten-De Meern.
... Vleuterweide is een deelplan van de Vinex-locatie Leidsche Rijn, in de Nederlandse gemeente Utrecht. ...
... Vleuterweide is gelegen tussen de dorpskernen van Vleuten, De Meern en Harmelen, en maakt deel uit van de wijk Vleuten-De Meern. ...
... Vleuterweide bestaat uit de volgende wijken of deelgebieden:. ...
De Hoven 17-05-2009
Het meest stadse deel van Vleuterweide wordt gevormd door Het Centrum & De Hoven. Deze buurten worden aan de noordoostkant begrensd door de Europaweg en het Leidsche Rijn Park.
... Het meest stadse deel van Vleuterweide wordt gevormd door Het Centrum & De Hoven. ...
... Het Centrum wordt het hart van Vleuterweide, waar voorzieningen komen die bij een plaats van enige omvang horen zoals winkels, horeca, scholen, een bibliotheek en een gezondheidscentrum. ...
... vleuterweide. ...
De Rietvelden 17-05-2009
De Rietvelden ligt in het meest westelijke deel van Vleuterweide. Het ligt erg laag, daarom speelt water er een belangrijke rol.
... De Rietvelden ligt in het meest westelijke deel van Vleuterweide. ...
... vleuterweide. ...
De Tuinlanden 17-05-2009
Dit deelgebied in het zuidoosten van Vleuterweide begint steeds vastere vormen aan te nemen.
... Dit deelgebied in het zuidoosten van Vleuterweide begint steeds vastere vormen aan te nemen. ...
... De Tuinlanden is de laatste grote deelwijk van Vleuterweide en bevat 929 woningen, twee basisscholen, kinderopvang en een zorgvoorziening. ...
... Het deelplan ligt in de zuid-westhoek van Vleuterweide, tussen de Leidsche Rijn en de Landschapsbaan. ...
... Net zoals in de overige deelgebieden van Vleuterweide krijgt De Tuinlanden een dorps karakter. ...
... vleuterweide. ...
De Erven 17-05-2009
De naam van de buurt De Erven verwijst naar het parkachtige, beschutte karakter van de jaren '80 woonerven. De wijk ligt in het noorden van Vleuterweide en grenst aan Vleuten.
... De wijk ligt in het noorden van Vleuterweide en grenst aan Vleuten. ...
De Hagen 17-05-2009
De Hagen is de kleinste woonbuurt van Vleuterweide die wordt gerealiseerd aan de oostzijde van de bestaande wijk Achter ’t Spoor in Vleuten. Aan de zuidzijde grenst deze wijk straks aan Het Centrum & De Hoven. Met dit plan, dat bestaat uit 122 woningen en een brandweergarage, wordt de wijk Achter ’t Spoor ‘afgewerkt’, als het ware omzoomd aan de oost- en zuidzijde.
... De Hagen is de kleinste woonbuurt van Vleuterweide die wordt gerealiseerd aan de oostzijde van de bestaande wijk Achter ’t Spoor in Vleuten. ...
... vleuterweide. ...
De Boomgaarden 17-05-2009
De Boomgaarden, gelegen in het zuidwesten van Vleuterweide, is de eerste wijk die gebouwd is. Eind 2004 was het grootste gedeelte van de huizen bewoond. Het is een kindvriendelijke dorpse wijk met speelterreinen en straks zit- en visplekken langs het riviertje de Heycop, dat de wijk begrenst. De sfeer is er dorps, door de verschillende woningtypen, de korte gebogen straatjes, het vele groen en de fiets- en wandelpaden. Er is rekening gehouden met bestaande landschapselementen, zoals de oude perenboomgaarden en de Heycop.
... De Boomgaarden, gelegen in het zuidwesten van Vleuterweide, is de eerste wijk die gebouwd is. ...
... vleuterweide. ...
Haarrijnseplas 03-07-2009
... "De Haarrijnseplas is het nieuwe strand voor Leidsche Rijn en ligt op minder dan 3 km van Vleuterweide. ...
Tussen Vleuterweide en Haarzuilens 02-07-2009
... "Het gebied tussen Leidscherijn / Vleuterweide en Haarzuilen wordt momenteel door Natuurmonumenten omgetoverd tot recreatie gebied voor Leidsche Rijn. ...
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide zet zich in voor de leefbaarheid van Vleuterweide 08-09-2015
... Busbaan Vleuterweide . ...
... Het algemene doel moet zijn om de meeste veilige, goed ingepaste, oplossing te kiezen die breed gedragen wordt door geheel Vleuterweide. ...
Busbaan Vleuterweide 12-12-2014
... Al enige jaren is de onveilige situatie rondom de busbaan in Vleuterweide onderwerp van gesprek bij bewoners en een terugkerend item in de media. ...
... Vleuterweide (SNV) heeft de noodzaak gevoeld mee te denken aan de gezochte structurele oplossing. ...
... SNV zet zich sinds 2008 in voor de leefbaarheid van Vleuterweide alsmede voor veiliger verkeer in deze wijk. ...
... Verder wordt voorgesteld de situatie voor automobilisten te veranderen naar 2x eenrichtingsverkeer waardoor het aantal kruisbewegingen over de busbaan bij het Winkelcentrum Vleuterweide sterk wordt verminderd. ...
... Helaas is ondanks diverse verzoeken vanuit SNV de procedure rondom de besluitvorming Busbaan Vleuterweide en mogelijkheden voor inspraak nog steeds volstrekt onduidelijk. ...
... Vleuterweide ook volgen via Facebook (www. ...
... com/NatuurlijkVleuterweide) en Twitter (@vleuterweide030). ...
Persbericht busbaan 12-12-2014
... Vleuterweide omtrent problematiek busbaan Vleuterweide. ...
... Al enige jaren is de (onveilige) situatie rondom de busbaan bij in Vleuterweide een terugkerend item in de media. ...
... Vleuterweide (hierna SNV) is gevraagd hierin mee te denken. ...
... SNV zet zich sinds 2008 in voor het groene karakter van Vleuterweide alsmede voor veiliger verkeer in deze wijk Vleuterweide en is zodoende betrokken geweest bij diverse schouwen met o. ...
... de busbaan bij het de Winkelcentrum Vleuterweide sterk worden verminderd. ...
... Helaas is ondanks diverse verzoeken vanuit SNV de procedure rondom de besluitvorming Busbaan Vleuterweide nog steeds volstrekt onduidelijk. ...
... We verwachten van de wethouder inzet voor maximale veiligheid, goede bereikbaarheid voor omwonenden en bezoekers van het winkelcentrum in Vleuterweide. ...
... Vleuterweide op onze website www. ...
... natuurlijkvleuterweide. ...
Alternatieven busbaan SNV 12-12-2014
... Vleuterweide onafhankelijk advies ingewonnen bij stedenbouwkundige Godfried de Graaff. ...
... Hieronder vindt u de presentatie van de analyse en mogelijke alternatieven voor de busbaan Vleuterweide, opgesteld in opdracht van Stichting Natuurlijk! ...
... Vleuterweide. ...
Overige documenten busbaan Vleuterweide 08-09-2015
... de busbaan Vleuterweide en bereikbaarheid van het winkelcentrum Vleuterweide. ...
... Vragen aan college Utrecht mbt ontsluiting WC Vleuterweide 2013 10 15. ...
... Rapport Bereikbaarheid WC Vleuterweide Goudappel Coffeng 2012 10 02. ...
Tijdlijn Busbaan Vleuterweide 04-12-2014
... Voor alle bewoners van Vleuterweide is duidelijk dat de problemen met fietsers, voetgangers en autoverkeer rond de busbaan al heel lang spelen. ...
... Vleuterweide probeert al tijden mee te denken en heeft verschillende malen oplossingen aangedragen. ...
... Vleuterweide spreekt in bij Raadsinformatieavond gem Utrecht. ...
Inspraak Busbaan 08-09-2015
... Tips aangaande uw inspraakreactie op het voorlopig ontwerp van de gemeente voor de busbaan Vleuterweide. ...
... Busbaan Vleuterweide. ...
... Knip in hoofdweg langs Winkelcentrum Vleuterweide betekent geen doorgaande route meer langs het winkelcentrum. ...
... Verkeer uit Vleuterweide zal vaker gebruik maken van route door het oude dorp Vleuten. ...
Media 08-09-2015
25-08-2015 Steun politiek voor variant natuurlijkvleuterweide
... 25-08-2015 Steun politiek voor variant natuurlijkvleuterweide. ...
... Vleuterweide dan in de Spaghettiknoop en knip van de gemeente. ...
Media 08-09-2015
08-09-2015 Stichting Natuurlijk!Vleuterweide halve finale Drakenboot
... Vleuterweide halve finale Drakenboot. ...
... Vleuterweide ook dit jaar weer de halve finale bereikt. ...
Media 15-10-2013
08-09-2013 Drakenboot race 2013 met wethouder
... Vleuterweide weer deelgenomen aan de Drakenbootraces op de Haarrijnse plas. ...
Media 15-10-2013
15-10-2013 Veiliger oversteek Europaweg
... Er kwamen al geruime tijd vragen binnen van bewoners die de Europaweg tpv de ingang van het Maximapark aan de kant van Vleuterweide onveilig vonden. ...
Media 16-01-2013
16-01-'13 Bordenchaos in Vleuterweide
... 16-01-'13 Bordenchaos in Vleuterweide. ...
Media 16-01-2013
13-11-'12 verkeer vleuterweide
... 13-11-'12 verkeer vleuterweide. ...
... Volg ons via facebook (natuurlijkvleuterweide) en twitter (2vleuterweide030) ! ...
Media 16-01-2013
16-01-'13 Volg ons op twitter en facebook
... com/NatuurlijkVleuterweide. ...
... @vleuterweide030. ...
Media 10-09-2010
Drakenbootfestival 2010
... Vleuterweide deed ook dit jaar weer mee met het Drakenbootfestival. ...
Media 13-10-2009
Bewoners voorzichtig blij met snelwegplannen
... Het lijkt mij belangrijk dat Natuurlijk Vleuterweide zich niet bij deze vaagheid neerlegt. ...
Media 07-10-2009
Groot front tegen snelwegplannen - Krachten gebundeld
... De actiegroepen ‘Vrienden van een groen Haarzuilens’ en de Stichting Natuurlijk Vleuterweide hebben hun krachten gebundeld en gaan samen de strijd aan tegen de aanleg van een snelweg door of ten westen van Vleuten, Leidsche Rijn en voor het behoud van het recreatiegebied Haarzuilens. ...
... Lotje van Nimmerdor van de Stichting Natuurlijk Vleuterweide: ‘De snelweg erlangs of erdoor wordt meegenomen in het onderzoek, maar het verkeersprobleem ligt niet aan de westkant, maar deze variant wordt desondanks nog steeds meegenomen. ...
... De Stichting Natuurlijk Vleuterweide heeft inmiddels twee jaar ervaring in dit circuit en heeft een groot netwerk en daarom kunnen ze ons heel goed ondersteunen. ...
... Lotje van Nimmerdor van Natuurlijk Vleuterweide: ‘We hebben een gemeenschappelijk doel: genieten van een prachtige omgeving, deze behouden, zodat onze kinderen er gezond kunnen opgroeien. ...
... natuurlijkvleuterweide. ...
Media 07-09-2009
Animatie film nieuwe (winkel)centrum Vleuterweide
... Animatie film nieuwe (winkel)centrum Vleuterweide. ...
... Op deze mooie animatie film kun je goed zien hoe het nieuwe centrum Vleuterweide ongeveer gaat worden. ...
... Op deze mooie animatie film kun je goed zien hoe het nieuwe centrum Vleuterweide ongeveer gaat worden:. ...
Media 31-08-2009
Persbericht Overhandiging Inspraakdocument aan Minister Eurlings
... Vleuterweide vindt het teleurstellend dat de gewraakte varianten van een weg door of langs Leidsche Rijn nog steeds verder onderzocht worden. ...
... Vleuterweide haar inspraakdocument aan minister Eurlings overhandigd. ...
... Vleuterweide aan Minister Eurlings. ...
Media 31-08-2009
Persbericht nav Onderzoeksopzet tussenfase Ring Utrecht
... Vleuterweide ziet op basis van de recente informatie verstrekt door VERDER * nog steeds geen noodzaak voor een (snel)weg door of langs Vleuterweide. ...
... Vleuterweide zeer alert! ...
... natuurlijkvleuterweide. ...
... Vleuterweide vindt een prettige leefomgeving en samenhorigheid zeer belangrijk en neemt daarom graag de uitnodiging aan om deel te nemen aan het Drakenbootfestival op de Haarrijnse Plas. ...
... Vleuterweide-team van 17 personen zal op zondag 6 september roeien in een boot tegen andere teams uit de omgeving. ...
Media 03-07-2009
Artikel Trouw: Een weg door Vleuterweide
... Artikel Trouw: Een weg door Vleuterweide. ...
... ece/_Een_weg_door_Vleuterweide_. ...
Media 29-05-2009
Indeling parkstrook bekend
... natuurlijkvleuterweide. ...
Media 19-05-2009
Blijven strijden tegen weg
... LEIDSCHE RIJN - Net op tijd trok zondagochtend de bewolking wat op en kon het vliegtuigje dat luchtfoto’s van het protest tegen de beoogde snelweg door Vleuterweide moest maken opstijgen. ...
... Vleuterweide is vooral boos op de. ...
Media 17-05-2009
Video actie vanuit de lucht
... Op 17 mei 2009 heeft de Stichting Natuurlijk Vleuterweide een actie georganiseerd tegend e komst van een snelweg door de wijk Vleuterweide. ...
Media 28-05-2009
Actie tegen aanleg snelweg (RTV Utrecht)
... LEIDSCHE RIJN - In Vleuterweide is zondagochtend actie gevoerd tegen de aanleg van een snelweg bij Leidsche Rijn. ...
... Vleuterweide invloed uit te oefenen op de politiek. ...
Media 17-05-2009
Actie tegen weg door Leidsche Rijn
... Zelfs de regen kon de bewoners uit Leidsche Rijn niet tegenhouden: bijna 600 mensen kwamen naar Vleuterweide om een signaal af te geven aan de politiek dat de plannen voor een snelweg door of langs Leidsche Rijn onaanvaardbaar zijn. ...
... Vleuterweide om deze actie te voeren. ...
... De bewoners van de pas opgeleverde woningen in de 6000 huishoudens tellende wijk Vleuterweide zitten al 1,5 jaar in onzekerheid en zijn erg teleurgesteld in de uitkomst van de gemeenteraadsvergadering jl donderdag. ...
... Vleuterweide: ‘Hoe moet ik aan mijn achterban uitleggen dat politieke partijen die verklaard hebben tégen de snelweg te zijn, vervolgens diezelfde weg niet uit het –dure- onderzoek schrapten toen ze de kans ...
Media 13-05-2009
Ernstige zorgen over geplande aanpassing bestemmingsplan Vleuterweide/Leidsche Rijn
... Ernstige zorgen over geplande aanpassing bestemmingsplan Vleuterweide/Leidsche Rijn. ...
... dit document geeft groen licht voor het aanpassen van de bestemmingsplannen en hiermee lijken de verschillende partijen zich vast te leggen op de mogelijkheid dat een nieuwe weg door of vlak langs Vleuterweide/Leidsche Rijn daadwerkelijk gerealiseerd zal worden. ...
... Vleuterweide deelt de zorgen van de Commissieleden MER en vraagt zich af hoe het mogelijk is dat in dit stadium van de Planstudie reeds gesproken wordt over aanpassen van bestemmingsplannen. ...
... Vleuterweide gaat er daarom vanuit dat de Utrechtse Gemeenteraad haar eerder gedeelde visie nu kracht bijzet door verdere studies naar een nieuwe weg door of vlak langs Leidsche Rijn niet te steunen. ...
Media 13-05-2009
Oproep voor ludieke NO WAY! – actie in Leidsche Rijn
... Vleuterweide uw hulp inroepen om voor deze datum nog een vuist te maken en kracht te zetten bij de vele inspraakreacties. ...
... Aanstaande zondag 17 mei willen we met zoveel mogelijk mensen op de Parkstrook bij het Gezondheidscentrum Vleuterweide, Vleuten een ludieke NO WAY! ...
... , meldt u bij het gezondheidscentrum Vleuterweide bij een van onze medewerkers met de felgekleurde hesjes. ...
... Vleuterweide. ...
Media 13-05-2009
Inspraakavond inrichting Parkstrook
... In het ontwerp zijn de suggesties meegenomen die zijn ontvangen naar aanleiding van de oproep in de nieuwsbrief Vleuterweide van juli vorig jaar. ...
Media 21-04-2009
PVDA houdt protest in Vleuterweide
... PVDA houdt protest in Vleuterweide . ...
... D66 heeft begin december 2008 een flyeractie gehouden bij de Albert Hein en de Hema in Vleuterweide. ...
Media 13-05-2009
Provincie, kom eens naar Vleuterweide
... Provincie, kom eens naar Vleuterweide. ...
... LEIDSCHE RIJN - Statenleden van de provincie Utrecht die zich laten informeren over de bereikbaarheidsproblemen en niet naar het bedreigde Vleuterweide komen - dat kan natuurlijk niet, vindt Lotje van Nimmerdor van Natuurlijk! ...
... Vleuterweide. ...
... nl/artikel/2009/maart/09/provincie_kom_eens_naar_vleuterweide. ...
Media 21-04-2009
VAR Snelweg NO WAY!
... natuurlijkvleuterweide. ...
Media 21-04-2009
De Brug Inspraakavond plannen nieuwe snelweg
... natuurlijkvleuterweide. ...
Media 21-04-2009
VAR Informatieavond snelweg door Vleuterweide
... VAR Informatieavond snelweg door Vleuterweide. ...
... natuurlijkvleuterweide. ...
Media 21-04-2009
De Brug A2-A12: No Way!
... natuurlijkvleuterweide. ...
Media 21-04-2009
VAR Inspraak verbindingsweg door Leidsche Rijn
... natuurlijkvleuterweide. ...
Media 21-04-2009
Ons Leidsche Rijn Verbindingsweg
... natuurlijkvleuterweide. ...
Media 21-04-2009
RTV Utrecht: Drukke bijeenkomst over snelweg Vleuterweide
... RTV Utrecht: Drukke bijeenkomst over snelweg Vleuterweide . ...
... LEIDSCHE RIJN - Vleuterweide strijdt nog steeds tegen de komst van een snelweg door de wijk. ...
... Om de plannen van Rijkswaterstaat te dwarsbomen, gebruikt de Stichting Natuurlijk Vleuterweide het recht om in te spreken. ...
Media 21-04-2009
Radiofragment Radio M (introductie duurt twee minuten)
... natuurlijkvleuterweide. ...
Media 22-04-2009
Startnotitie Ring Utrecht
... natuurlijkvleuterweide. ...
Media 22-04-2009
Samenvatting startnotitie Ring Utrecht
... natuurlijkvleuterweide. ...
Media 22-04-2009
Ring Utrecht informatieavonden
... natuurlijkvleuterweide. ...
Links Onbekend(e) Datum