Zoeken


Resultaten voor 'Startnotitie':
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide 03-12-2014
... Wij willen u graag informeren over plannen die ook van invloed op uw leefomgeving kunnen zijn: Op 5 december 2008 is de startnotitie Ring Utrecht uitgekomen. ...
... In een Startnotitie leest u precies wat het voornemen van de overheid mbt de infrastructuur inhoudt, wat er onderzocht gaat worden, wat de achtergronden en uitgangspunten hiervan zijn en welke (milieu)effecten worden ...
... In de startnotitie Ring Utrecht is bekend gemaakt dat dat een onderzoek is gestart naar het doortrekken van de Noordelijke Randweg Utrecht naar de A12 (bron artikel AD). ...
Inspraakreactie 03-12-2014
... Op deze pagina's treft u onze reactie aan op de Startnotitie Ring Utrecht d. ...
... december 2008 (hierna “Startnotitie) en maken wij gebruik van de inspraakprocedure die hiervoor is ingesteld. ...
Inleiding 13-05-2009
Deze inspraakreactie heeft met name, doch niet uitsluitend, betrekking op de alternatieven waarin een doorgaande snelweg dan wel autoweg door Vleuterweide / Leidsche Rijn wordt overwogen, namelijk “alternatief verbreden” variant A “volle ring”, “alternatief sorteren” en “alternatief spreiden”.
... Zoals door Rijkswaterstaat is aangegeven op de voorlichtingsavonden wordt aan burgers en andere belangstellenden en betrokkenen gevraagd hun ideeën over de Startnotitie kenbaar te maken en wel op drie gebieden:. ...
... helderheid problematiek Startnotitie; ...
... alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie; ...
Overwegingen 13-05-2009
In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. 80.000 mensen een woning te bieden. Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen.
... Het probleem ligt echter bij de keuzes die de overheid heeft genomen bij de Startnotitie. ...
... Het is duidelijk dat het ambitieniveau van de Startnotitie het beschikbare budget op vele punten overschrijdt. ...
... Als er geen budget is om wegen te ondertunnelen die dwars door woonwijken heengaan, heeft het geen zin deze opties in een Startnotitie op te nemen. ...
Toetsingskader 13-05-2009
De Startnotitie vormt de opmaat voor een milieu-effectrapportage en een tracébesluit. Een tracébesluit wordt genomen op grond van de Tracéwet. De Tracéwet zelf kent geen expliciet toetsingskader, zoals dat bijvoorbeeld in de WRO ten aanzien van de toetsing van bestemmingsplannen door het college van gedeputeerde staten is opgenomen.
... De Startnotitie vormt de opmaat voor een milieu-effectrapportage en een tracébesluit. ...
... Zoals hierna zal worden uiteengezet dat voldoet de Startnotitie en de daarin opgenomen uitgangspunten en alternatieven, niet aan dit toetsingskader. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. ...
... In de Startnotitie wordt aangegeven dat de gepresenteerde alternatieven verkennende extremen zijn van waaruit een voorkeursalternatief wordt samengesteld. ...
... In ieder geval kan het niet zo zijn dat in de Startnotitie wordt gesproken van alternatieven die niet reëel zijn en waaruit later de wél te onderzoeken alternatieven of - erger nog – een (definitief) voorkeursalternatief worden “gedestilleerd”. ...
... Daarbij is de Startnotitie ook innerlijk tegenstrijdig. ...
... Volgens de voorgestelde werkwijze in de Startnotitie wordt inzicht verkregen in de maximaal mogelijke effecten (p. ...
... In diezelfde Startnotitie wordt echter reeds een oordeel gevormd over onderdelen van de infrastructuur. ...
... Op dit punt lijkt in de Startnotitie al een beslissing te zijn genomen over de richting van de voorkeursalternatieven, wat indruist tegen de gedachte achter de Startnotitie. ...
... In ieder geval kan het niet zo zijn dat met enkele opmerkingen in de Startnotitie de onoplosbaarheid van deze uitbreidingsproblemen als “gegeven” moet worden beschouwd of de conclusie daartoe naderhand makkelijker genomen kan worden. ...
... De Startnotitie is in zoverre dan ook innerlijk tegenstrijdige en onvoldoende zorgvuldig opgesteld. ...
... De Startnotitie is in strijd met de “Ladder van Verdaas”. ...
... Aan stap 1 is in de Startnotitie Ring Utrecht geen of onvoldoende aandacht besteed. ...
... De Startnotitie geeft geen of onvoldoende blijk van het zoeken van oplossingen voor de problemen in een ruimer kader zoals vanuit een ruimtelijke visie en programma. ...
... Over de stappen 2, 3 en 4 op deze ladder geeft de Startnotitie aan (pagina 13, paragraaf 2. ...
... De Startnotitie laat echter ten onrechte na dit uit te leggen. ...
... Zeker als de Startnotitie extremen in kaart brengt, zijn er op dit vlak toch ook wel extremen te bedenken. ...
Statements 21-04-2009
... De methodiek die gevolgd wordt in de Startnotitie om de meest extreme vorm van de variant te bekijken om daarna te kiezen voor een combinatie van de meest kansrijke delen zorgt voor teveel onrust in de stad. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie. ...
... Het overzicht met de verkeersintensiteit zoals gepubliceerd in de Startnotitie geeft aan dat er een hoge verkeersintensiteit op de A27 Almere - Utrecht – Breda is. ...
... De Startnotitie geeft nadrukkelijk aan dat knooppunt Oudenrijn grenzen vertoont qua capaciteit. ...
... Ten onrechte wordt Oudenrijn in de Startnotitie als een “gegeven” gezien. ...
... In de huidige Startnotitie wordt het opwaarderen van de NRU vrijwel direct verbonden aan het doortrekken van de A2 met de A12 zonder een gedegen onderbouwing. ...
... De redenering in de Startnotitie dat het verkeer tussen A12 enerzijds en A2/A27/A28 anderzijds dan een alternatief via de noordelijke ring heeft, rechtvaardigt geen volledig nieuwe infrastructuur in Leidsche Rijn. ...
... De Startnotitie maakt melding van de beperkingen van de bak bij Amelisweerd als het gaat om verbreding. ...
... Zijn de mogelijkheden tot het ondertunnelen van de verbinding A12 – A28 onder Amelisweerd door, meegenomen in de totstandkoming van de Startnotitie? ...
... De Startnotitie beoogt extreme varianten op tafel te leggen, toch gaan alle varianten ervan uit om verkeer door Utrecht (inclusief De Meern en Vleuten) / Nieuwegein / Maarssen heen te leiden. ...
... Zoals reeds aangegeven is de Startnotitie erg vaag over het precieze zoekgebied van een (snel)weg door Vleuterweide / Leidsche Rijn. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. ...
... De Startnotitie maakt in het geheel niet duidelijk dat een snelweg uit een oogpunt van geluidhinder mogelijk is. ...
... In de Startnotitie wordt aan de geluid- en gezondheidsproblematiek volstrekt onvoldoende aandacht besteed. ...
... De Startnotitie geeft niet aan wat de eventuele impact is op het stedenbouwkundig beleid van Leidsche Rijn en de wijze waarop de wegen zijn aangelegd om o. ...
... Er wordt in de Startnotitie niet vermeld wat de impact is binnen het zoekgebied op bestaande infrastructuren als gasleidingen, hoogspanningskabels, energieleidingen, waterleidingen e. ...
... In de Startnotitie is ten onrechte niet uiteengezet welke andere infrastructuren (gasleidingen, hoogspanning etc. ...
... De Startnotitie geeft op pagina 38 aan dat omwonenden betrokken worden bij het maken van keuzes. ...
... Waarom zijn in de knelpuntenanalyse van het UVVB die ten grondslag ligt aan deze Startnotitie, de analyses voor het autoknelpuntenvervoer veel gedetailleerder in kaart gebracht dan die voor het openbaar vervoer? ...
... Wat kunnen wij terugvinden van de reacties, bevindingen en aanbevelingen van het burgerpanel in de Startnotitie Ring Utrecht? ...
... Zijn de OV bedrijven zoals de Nederlandse Spoorwegen betrokken geweest bij de totstandkoming van de Startnotitie Ring Utrecht? ...
... De Startnotitie is onduidelijk over die momenten. ...
Media 13-05-2009
Ernstige zorgen over geplande aanpassing bestemmingsplan Vleuterweide/Leidsche Rijn
... De 3000 inspraakreacties op de Startnotitie Ring Utrecht gaven aan dat er massaal reacties zijn binnengekomen tegen een nieuwe weg door of vlak langs Leidsche Rijn. ...
Media 22-04-2009
Startnotitie Ring Utrecht
... Startnotitie Ring Utrecht. ...
... nl/media/files/17-11-08-Startnotitie_Ring_Utrecht. ...
Media 22-04-2009
Samenvatting startnotitie Ring Utrecht
... Samenvatting startnotitie Ring Utrecht. ...
... De Startnotitie Ring Utrecht is onderdeel vande pakketstudies, bekend als het samenwerkingsprogramma VERDER, Mobiliteit in Midden-Nederland. ...
... Eerder verschenen al de Startnotitie Utrecht – knooppunt Eemnes – Amersfoort (A27/A1) en de  Startnotitie voor de A28 Utrecht – Amersfoort. ...
... In dezelfde periode als het verschijnen van de Startnotitie van de Ring Utrecht verschijnt ook de Startnotitie Knooppunt Hoevelaken. ...
... nl/media/files/Samenvatting_Startnotitie. ...
Media 22-04-2009
Ring Utrecht informatieavonden
... nl/media/files/Informatieavonden_Startnotitie. ...