Zoeken


Resultaten voor 'Rijn':
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide 03-12-2014
... Vleuterweide heeft met verbazing de berichtgeving gevolgd dat Rijkswaterstaat problemen heeft met de planning van de bouw van de tunnel bij de A2 en dat een tracé door Leidsche Rijn als mogelijkheid wordt genoemd. ...
... De optie van een weg door Leidsche Rijn is eerder uitgebreid onderzocht door de overheid. ...
... Wij waarderen dat wethouder Bosch in zijn reactie op de geruchten meteen de garantie heeft gegeven dat er geen weg door Leidsche Rijn komt. ...
... Het staat vast dat in Vleuten de Haarrijnse Rading in het noorden en de Veldhuizerweg in het zuiden het begin- en eindpunt van het trace vormen. ...
... Vleuterweide wordt nota bene de grootste woonwijk van Leidsche Rijn. ...
Inspraakreactie 03-12-2014
... nl, waaruit u kunt afleiden dat niet alleen de direct belanghebbenden tegen de plannen van een weg door Leidsche Rijn, maar ook vele andere inwoners van de wijk en vele andere uit de regio en zelfs het hele land. ...
De Stichting 15-10-2015
De Stichting wordt vorm gegeven door wijkgenoten uit diverse delen van de wijk en is geen “club van wijze heren of dames”, die alle kennis in huis heeft. In de loop van de tijd hebben zij een groot en efficiënt netwerk opgericht, waaruit zij belangrijke informatie vergaren. Onder het motto “kennis is macht” is de Stichting een volwaardige gesprekspartner voor overleg met gemeente, provincie en rijkswaterstaat!
... De stichting stelt zich ten doel in het gebied tussen de Huis ter Vleutenbaan en de Leidsche Rijn in Vleuterweide te Vleuten en de directe omgeving daarvan het leefmileu, de natuurwaarden en het landschap te bevorderen. ...
Inleiding 13-05-2009
Deze inspraakreactie heeft met name, doch niet uitsluitend, betrekking op de alternatieven waarin een doorgaande snelweg dan wel autoweg door Vleuterweide / Leidsche Rijn wordt overwogen, namelijk “alternatief verbreden” variant A “volle ring”, “alternatief sorteren” en “alternatief spreiden”.
... Deze inspraakreactie heeft met name, doch niet uitsluitend, betrekking op de alternatieven waarin een doorgaande snelweg dan wel autoweg door Vleuterweide / Leidsche Rijn wordt overwogen, namelijk “alternatief verbreden” variant A “volle ring”, “alternatief sorteren” en “alternatief spreiden”. ...
... Kernboodschap van deze inspraakreactie is dat een snelweg of welke andere vorm van doorgaande weg door een dichtbevolkte woonwijk als Vleuterweide / Leidsche Rijn onacceptabel en onaanvaardbaar is. ...
Overwegingen 13-05-2009
In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. 80.000 mensen een woning te bieden. Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen.
... In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. ...
... Nu Leidsche Rijn zo goed als klaar is worden de bewoners opgeschrikt door een onaangename verrassing; ...
... een (snel)weg dwars door de wijk Vleuterweide / Leidsche Rijn. ...
... De visie van Leidsche Rijn is altijd geweest om een wijk te bouwen met goede ontsluitingen, maar géén doorgaande verkeersstromen, dit om het leefklimaat van de gehele wijk te bevorderen. ...
... VROM en V&W hebben destijds Leidsche Rijn aangewezen als nieuwe generatie groeistad met hoge eisen aan het woonmilieu. ...
... Een grote (snel)weg door de woonwijk zou dan ook in strijd zijn met alle beleid dat voor en over (onder meer) Leidsche Rijn is opgesteld. ...
... Er zijn inmiddels vele voorbeelden van steden die een probleem aan het oplossen zijn dat nu juist in Leidsche Rijn/ Vleuterweide gecreëerd lijkt te gaan worden. ...
... Hoe kan een overheid met voortschrijdend inzicht het in haar hoofd halen om nu voor Leidsche Rijn een nieuwe doorgaande wegen dwars door woonwijken voor te stellen? ...
... Of heeft de overheid Leidsche Rijn al opgeven en laat ze het vervallen tot een probleemwijk? ...
... Bij de planning en verkoop van Leidsche Rijn is bewust gekozen voor een woon- en leeffunctie van het ruimtelijk gebied. ...
... De optie van een doorgaande (snel) weg door Leidsche Rijn zou daarmee een definitief gepasseerd station moeten zijn. ...
... Kortom, een nieuwe doorgaande (snel)weg dwars door een woongebied (Leidsche Rijn) is géén optie! ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... 4 aangegeven dat de bak Amelisweerd en de Galecopperbrug te krap zijn en moeilijk uit te breiden omdat ze constructief ingewikkeld zijn, evenals knooppunt Oudenrijn. ...
... Zo is niet inzichtelijk op basis van welke gegevens (onderzoeken) de uitbreiding van knooppunt Oudenrijn als ‘moeilijk’ - zo dat al het geval zou zijn - wordt bestempeld en of daarbij nog oplossingen zijn onderzocht. ...
... Het is moeilijk voorstelbaar dat deze problemen niet beter oplosbaar zijn dan de vele problemen horend bij de aanleg van een geheel nieuwe weg door een woonwijk als Leidsche Rijn. ...
... Waarom dan niet de Leidsche Rijn variant óók als moeilijk oplosbaar benoemd? ...
... 3 wordt aangegeven dat knooppunt Oudenrijn niet geschikt is voor een extra stroom verkeer van de A12 naar het noorden. ...
... Waarom is knooppunt Oudenrijn hiervoor niet geschikt en wat is de relatie met de verbreding van de A2? ...
... zijn volkomen misplaatst alternatieven aangedragen in de notitie die bij voorbaat het budget ver zullen overschrijden in tijd en geld, zoals de aanleg van een (snel)weg door een woonwijk als Leidsche Rijn. ...
... Het is de bewoners van Vleuterweide / Leidsche Rijn volstrekt onduidelijk hoe de overheid een doorgaande (snel)weg door een recent opgeleverde woonwijk bij diverse alternatieven in de Startnotitie kan voorstellen (ik verwijs naar hetgeen hiervoor al ...
... Het is in strijd met het Masterplan Leidsche Rijn (dat tot 2030 loopt) waarin juist is uitgegaan van het voorkomen van doorgaand verkeer en / of sluipverkeer. ...
... Leidsche Rijn is een Vinex-wijk die tot stand is gekomen op grond van rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid. ...
... Alle bestuurlijke lagen hebben Leidsche Rijn in haar huidige vorm voorgestaan inclusief de groene ruimtelijke uitstraling. ...
... Door nu enkele jaren na realisatie van een deel van Leidsche Rijn (Leidsche Rijn is nog niet eens geheel af) is een flagrante strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. ...
... Ook dit is tegenstrijdig met de alternatieven waar een doorgaande (snel)weg dwars door Vleuterweide / Leidsche Rijn wordt overwogen. ...
... (al jaren ingebed tussen snelwegen met daarbij horende ruime afstanden tot de woningen) zou dit zowel een extra als een groter luchtkwaliteitprobleem betekenen, gezien de woningdichtheid in Leidsche Rijn die in het geheel niet berekend is op een doorlopende (snel)weg. ...
... hoeverre is de inpassing van een nieuwe (snel)weg door Vleuterweide/ Leidsche Rijn van invloed op de vertraging die de bouw van de basisschool de Twaalfruiter vlak aan het mogelijk traject? ...
Doelstelling 21-04-2009
... Vleuterweide stelt zich ten doel in het gebied tussen de Huis ter Vleutenbaan en de Leidsche Rijn in Vleuterweide te Vleuten en de directe omgeving daarvan het leefmileu, sociale veiligheid, de natuurwaarden en het landschap te bevorderen en indien mogelijk te optimaliseren. ...
... Primair: Bewoners in en rondom het gebied tussen de Huis ter Vleutenbaan en de Leidsche Rijn en de directe omgeving daarvan en zaken die direct of indirect invloed hebben op dit gebied . ...
Statements 21-04-2009
... "GroenLinks is fel tegen nieuwe wegen dwars door Leidsche Rijn en Amelisweerd. ...
... Geen snelweg door Leidsche Rijn en Amelisweerd. ...
... De PvdA-Utrecht fractie roept Minister Eurlings op, om de variant met daarin een weg door Leidsche Rijn of door Amelisweerd uit de pakketstudies te schrappen. ...
... Als PvdA Utrecht blijven we ons verzetten tegen snelwegen door Leidsche Rijn en Amelisweerd. ...
... Dit ook als steun in de rug van de vele inwoners in het nieuwe stadsdeel van Utrecht: Leidsche Rijn. ...
... Nieuwe rijksweg dwars door Leidsche Rijn? ...
... Een nieuwe rijksweg dwars door Vleuterweide en het Leidsche Rijnpark die aansluit op de Noordelijke Randweg? ...
... Het idee om een nieuwe rijksweg aan te leggen dwars door de nieuwbouwwijken van Vleuten en Leidsche Rijn is vragen om gezondheids- en vervuilingsproblemen. ...
... "Juist dat zijn ook de redenen om de A2 ter hoogte van Leidsche Rijn te overkappen, en dan ga je een paar kilometer verderop een nieuwe snelweg aanleggen? ...
... Geen snelweg door Leidsche Rijn, maar investeren in de ring Utrecht moet. ...
... Maar als het aan de VVD ligt, komt er geen snelweg door Leidsche Rijn. ...
... Met als een van vele varianten mogelijk een nieuwe weg door of langs Leidsche Rijn. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... Oorspronkelijk is deze weg bedoeld als bufferweg in geval van calamiteiten op Oudenrijn. ...
... Het ontbreken van direct aangrenzende woongebieden en de reeds aanwezige A2 en A12 (bundeling infrastructuur) zijn bij uitstek redenen om opwaardering van deze weg te overwegen om knooppunt Oudenrijn te ontlasten. ...
... 5 Knooppunt Oudenrijn aanpakken. ...
... De Startnotitie geeft nadrukkelijk aan dat knooppunt Oudenrijn grenzen vertoont qua capaciteit. ...
... Als Oudenrijn nu al een bottleneck is en dit in de toekomst ook nog zo is, zou het juist voor de hand liggen om Oudenrijn klaar te maken voor de komende tientallen jaren. ...
... Ten onrechte wordt Oudenrijn in de Startnotitie als een “gegeven” gezien. ...
... Onderzocht moet worden om het raadzaam is in Oudenrijn te investeren en verder de hoogte in te gaan (net als bij het Prins Clausplein). ...
... De omgeving van Oudenrijn biedt mogelijkheden tot uitbreiding en bouw in de hoogte. ...
... Het opwaarderen van de NRU is ook de meest eenvoudige manier om een echte (cirkelvormige) ring te creëren, zónder een snelweg door Leidsche Rijn. ...
... Door in uitvoering zijnde verbreding van de A2 tussen Oudenrijn en de NRU is er ook geen behoefte aan extra rijstroken in de Noord-Zuid richting ten westen van Utrecht. ...
... in de Startnotitie dat het verkeer tussen A12 enerzijds en A2/A27/A28 anderzijds dan een alternatief via de noordelijke ring heeft, rechtvaardigt geen volledig nieuwe infrastructuur in Leidsche Rijn. ...
... Hoe kan het dat de volledige A2½ van tafel is en nu een weg dwars door Vleuterweide / Leidsche Rijn wel een oplossing zou gaan bieden voor potentiële verkeersproblemen? ...
... Zoals reeds aangegeven is de Startnotitie erg vaag over het precieze zoekgebied van een (snel)weg door Vleuterweide / Leidsche Rijn. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen. ...
... Daarbij dient een zorgvuldige besluitvorming te voorkomen dat “trucs” zoals geluiddempend asfalt worden gebruikt vanwege de in het geding zijnde gezondheid van de bewoners van Leidsche Rijn. ...
... de zorgvuldige besluitvorming mag zich niet beperken tot enkel de geluidhindernormen, maar strekt zich uit tot het in kaart brengen van de gevolgen voor de gezondheid van alle inwoners van Leidsche Rijn. ...
... Verwezenlijking van de (snel)weg zal ernstige geluidhinder ter plaatse van de woningen in Leidsche Rijn betekenen. ...
... al de hoogste verkeersintensiteit van Nederland is, verder zal stijgen met verdere negatieve effecten op onder andere de luchtkwaliteit en leefbaarheid in de hele stad Utrecht (inclusief Leidsche Rijn en toekomstig Rijnenburg), Maarssen, IJsselstein en Nieuwegein. ...
... Midden tussen het genoemde stedelijk gebied ligt knooppunt Oudenrijn waar de A2 en de A12 kruisen, ofwel binnen Nederland de belangrijkste Noord-Zuid verbinding en de hoofdverbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. ...
... effecten van deze zaken zullen zorgvuldig moeten worden afgewogen bij het opstellen van het voorkeurstracé, waarbij het op voorhand duidelijk is dat het alternatief van een (snel)weg door Leidsche Rijn op luchtkwaliteit en de gezondheidsgevolgen veel slechter zal scoren dan de andere alternatieven zonder snelweg door een woonwijk. ...
... Ook de vermindering van de leefkwaliteit door stankoverlast voor de bewoners van Leidsche Rijn zal moeten worden meegenomen bij het bepalen van het voorkeursalternatief. ...
... Ook de vermindering van de leefkwaliteit door lichthinder voor de bewoners van Leidsche Rijn zal moeten worden meegenomen bij het bepalen van het voorkeursalternatief. ...
... Ook hieruit blijkt de enorme impact van een (snel)weg door Leidsche Rijn voor de bewoners. ...
... Het kan niet zo zijn dat alle betrokken overheden die óók betrokken waren bij de realisatie van Leidsche Rijn en de daarbij horende groene waarden, op een dergelijke korte termijn zouden breken met de aan Leidsche Rijn ten grondslag liggende plannen en beleidsvoornemens. ...
... Anders dan andere alternatieven om en nabij bestaande infrastructuur zal een (snel)weg door Leidsche Rijn een significante aantasting van belangrijke natuurwaarden betekenen. ...
... In het zoekgebied in Leidsche Rijn zijn grote groene zones aanwezig met de daarbij horende natuurwaarden en streng beschermde flora en fauna. ...
... Ook zal de (snel)weg door Leidsche Rijn van grotere nadelige invloed op de nabij (westelijk) gelegen EHS zijn. ...
... Verder mag niet onvermeld blijven dat de (snel)weg door Leidsche Rijn van grotere nadelige invloed op de natuurwaarden van het Nationaal Landschap “Moerasterreinen langs de Bijleveld”en het Groene Hart. ...
Vleuterweide 17-05-2009
Vleuterweide is een deelplan van de Vinex-locatie Leidsche Rijn, in de Nederlandse gemeente Utrecht. Vleuterweide is gelegen tussen de dorpskernen van Vleuten, De Meern en Harmelen, en maakt deel uit van de wijk Vleuten-De Meern.
... Vleuterweide is een deelplan van de Vinex-locatie Leidsche Rijn, in de Nederlandse gemeente Utrecht. ...
Leidsche Rijn 17-05-2009
Leidsche Rijn is een wijk en nieuwbouwlocatie van en in de gemeente Utrecht, de hoofdstad van de Nederlandse provincie Utrecht.
... Leidsche Rijn is een wijk en nieuwbouwlocatie van en in de gemeente Utrecht, de hoofdstad van de Nederlandse provincie Utrecht. ...
... De naam komt van het riviertje de Leidse Rijn, dat door het zuiden van de wijk stroomt. ...
... De wijk Leidsche Rijn had op 1 januari 2007 officieel 14. ...
... Wanneer Leidsche Rijn klaar is (2015), is het geprojecteerde aantal inwoners circa 80. ...
... Leidsche Rijn is anno 2006 de grootste nieuwbouwlocatie en Vinex-locatie van Nederland. ...
De Hoven 17-05-2009
Het meest stadse deel van Vleuterweide wordt gevormd door Het Centrum & De Hoven. Deze buurten worden aan de noordoostkant begrensd door de Europaweg en het Leidsche Rijn Park.
... Deze buurten worden aan de noordoostkant begrensd door de Europaweg en het Leidsche Rijn Park. ...
De Tuinlanden 17-05-2009
Dit deelgebied in het zuidoosten van Vleuterweide begint steeds vastere vormen aan te nemen.
... Het deelplan ligt in de zuid-westhoek van Vleuterweide, tussen de Leidsche Rijn en de Landschapsbaan. ...
Haarrijnseplas 03-07-2009
... "De Haarrijnseplas is het nieuwe strand voor Leidsche Rijn en ligt op minder dan 3 km van Vleuterweide. ...
... De Haarrijnseplas ligt tegen de A2. ...
... Het nieuwe strand ligt tegen de Haarrijnse Rading en de A2. ...
... Bij een eventuele doortrekking van de Noordelijk Ring Utrecht en een (snel) weg door of direct om Leidsche Rijn heeft dat een impact voor het nieuwe "Leidsche Rijn strand". ...
Tussen Vleuterweide en Haarzuilens 02-07-2009
... "Het gebied tussen Leidscherijn / Vleuterweide en Haarzuilen wordt momenteel door Natuurmonumenten omgetoverd tot recreatie gebied voor Leidsche Rijn. ...
Persbericht busbaan 12-12-2014
... Dit moet volgens SNV het doel zijn, te bereiken door goede afweging van alle alternatieven, met inachtname van het originele Masterplan Leidsche Rijn en zonder aantrekkende werking van nieuwe verkeersstromen. ...
Media 08-09-2015
08-09-2015 Stichting Natuurlijk!Vleuterweide halve finale Drakenboot
... Na vorig jaar een prachtige 3e plaats te hebben behaald bij de Drakenbootraces op de Haarrijnse Plas, heeft Stichting Natuurlijk! ...
... Dank aan het Drakenbootfestival voor de organisatie van dit gezellige en sportieve evenement in Leidsche Rijn! ...
Media 15-10-2013
08-09-2013 Drakenboot race 2013 met wethouder
... Vleuterweide weer deelgenomen aan de Drakenbootraces op de Haarrijnse plas. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Persbericht VVD over akkoord
... Ook constateert de VVD dat met dit besluit doortrekking van de NRU door Leidsche Rijn definitief van de baan is. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Provincie Utrecht sluit akkoord met minister over Ring
... Dat betekent geen extra snelweg door Amelisweerd of door Leidsche Rijn. ...
... Daarnaast wordt tussen Utrecht Centraal Station en Leidsche Rijn de busverbinding versneld door de aanleg van tunnels. ...
Media 05-11-2009
Géén weg door óf langs Leidsche Rijn!
... Géén weg door óf langs Leidsche Rijn! ...
Media 13-10-2009
Bewoners voorzichtig blij met snelwegplannen
... REGIO - Bewoners in Haarzuilens en Leidsche Rijn reageren nog voorzichtig op berichten dat er mogelijk geen snelweg door hun gebied komt. ...
... Maar een optie om de A2 op termijn te ontlasten via een weg door de woonwijk Leidsche Rijn, blijft voor de lange termijn op tafel, aldus de woordvoerder. ...
Media 07-10-2009
Groot front tegen snelwegplannen - Krachten gebundeld
... van een groen Haarzuilens’ en de Stichting Natuurlijk Vleuterweide hebben hun krachten gebundeld en gaan samen de strijd aan tegen de aanleg van een snelweg door of ten westen van Vleuten, Leidsche Rijn en voor het behoud van het recreatiegebied Haarzuilens. ...
... Vleuten- Haarzuilens - Leidsche Rijn –. ...
Media 31-08-2009
Persbericht Overhandiging Inspraakdocument aan Minister Eurlings
... Vleuterweide vindt het teleurstellend dat de gewraakte varianten van een weg door of langs Leidsche Rijn nog steeds verder onderzocht worden. ...
... De Stichting is verheugd over het feit dat B&W van de gemeente Utrecht zich heeft uitgesproken over de varianten met een weg door Leidsche Rijn en Amelisweerd. ...
... De reeele dreiging voor Leidsche Rijn is nog steeds niet van de baan. ...
Media 31-08-2009
Persbericht nav Onderzoeksopzet tussenfase Ring Utrecht
... En als er al iets nodig zou zijn dan is opwaardering van Knooppunt Oudenrijn de meest logische optie. ...
... Vleuterweide vindt een prettige leefomgeving en samenhorigheid zeer belangrijk en neemt daarom graag de uitnodiging aan om deel te nemen aan het Drakenbootfestival op de Haarrijnse Plas. ...
... De zinderende roeiwedstrijden tussen de Drakenboten zullen vanaf 13 uur plaatsvinden op de Haarrijnse Plas. ...
Media 10-07-2009
Nieuwe wegen door Amelisweerd en Leidsche Rijn niet langer kansrijk
... Nieuwe wegen door Amelisweerd en Leidsche Rijn niet langer kansrijk. ...
... De PvdA is verheugd dat de wegen door Leidsche Rijn en door Amelisweerd niet langer als serieuze oplossing worden gezien om de bereikbaarheid in de regio Utrecht te verbeteren. ...
... Wel ligt er een tussenstand waaruit blijkt dat het zogeheten “Niet verbreden alternatief”, waar de eventuele nieuwe wegen door Leidsche Rijn dan wel Amelisweerd onder vallen, niet meer als optie wordt beschouwd door het College van B&W Utrecht. ...
Media 10-07-2009
Uit “Planstudie Ring Utrecht: Stand van zaken”
... De weefbewegingen moeten binnen een korte afstand gerealiseerd worden (tussen Lunetten en Rijnsweerd). ...
... Knooppunt Rijnsweerd blijft eveneens een knelpunt. ...
... De problemen op de A27 zijn vooral het gevolg van de grote stromen verkeer die hier door elkaar moeten weven, en de nabijheid van de twee grote knooppunten Lunetten en Rijnsweerd. ...
... “Bij deze variant is milieu (geluid, lucht, gezondheid) bij Leidsche Rijn en Overvecht een knelpunt. ...
... De passage door Leidsche Rijn biedt geen kansen voor ruimtelijke ontwikkelingen, maar leidt wel tot een grote inpassingsopgave. ...
... Bij Leidsche Rijn wordt de parallelbaan niet toegevoegd aan de A2, maar doorgetrokken als een regionale verbindingsweg. ...
... Deze weg heeft enkele afslagen bij Leidsche Rijn. ...
... “Ook liggen er leefbaarheidsknelpunten in de wijken Galecop en Leidsche Rijn in het verschiet, omdat er aldaar eveneens nieuwe wegen komen of bestaande wegen worden opgewaardeerd. ...
Media 10-07-2009
Brief van B&W aan de gemeenteraad
... “De varianten met een weg door Leidsche Rijn en een nieuwe weg door Amelisweerd hebben een te gering probleemoplossend vermogen en worden niet langer als kansrijk gezien. ...
... “Geen van de alternatieven afzonderlijk lost dit probleem op en er zal daarom verder gestudeerd worden op oplossingen voor de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd (bak Amelisweerd in relatie tot de Waterlinieweg) en daarnaast op het alternatief "Hele Ring" (het probleemoplossend vermogen van een weg om Leidsche Rijn). ...
Media 07-07-2009
Plannen Ring Utrecht nog niet klaar
... Daarop kwamen duizenden inspraakreacties en wisten actiegroepen honderden demonstranten te mobiliseren tegen wegen door Amelisweerd, Leidsche Rijn en de Nieuwegeinse wijk Galecop. ...
Media 07-07-2009
Knoop nog niet doorgehakt
... UTRECHT - Nieuwe (snel)wegen door landgoed Rhijnauwen/Amelisweerd en Leidsche Rijn lijken weinig kans te maken. ...
... In plaats daarvan wordt met name onderzocht in hoeverre de bak van de A27 bij Amelisweerd kan worden verbreed en of een weg langs (aan de westkant van) Leidsche Rijn de verkeersproblemen rond de stad kunnen oplossen. ...
... Dat laatste geldt met name voor de plannen voor nieuwe wegen door groen (landgoed Rhijnauwen) en een woonwijk (Leidsche Rijn). ...
... Opties die in beeld zijn, zoals de nieuwe wegen door Rhijnauwen/Amelisweerd en door Leidsche Rijn, stuiten op veel weerstand. ...
Media 19-05-2009
Blijven strijden tegen weg
... LEIDSCHE RIJN - Net op tijd trok zondagochtend de bewolking wat op en kon het vliegtuigje dat luchtfoto’s van het protest tegen de beoogde snelweg door Vleuterweide moest maken opstijgen. ...
Media 28-05-2009
Actie tegen aanleg snelweg (RTV Utrecht)
... LEIDSCHE RIJN - In Vleuterweide is zondagochtend actie gevoerd tegen de aanleg van een snelweg bij Leidsche Rijn. ...
Media 17-05-2009
Actie tegen weg door Leidsche Rijn
... Actie tegen weg door Leidsche Rijn. ...
... Zelfs de regen kon de bewoners uit Leidsche Rijn niet tegenhouden: bijna 600 mensen kwamen naar Vleuterweide om een signaal af te geven aan de politiek dat de plannen voor een snelweg door of langs Leidsche Rijn onaanvaardbaar zijn. ...
... Terwijl de gemeenteraad van Utrecht tot op heden duidelijk het signaal afgaf tégen een weg door of vlak langs Leidsche Rijn te zijn, besloot de gemeenteraad donderdag dat dit alternatief toch moet worden meegenomen in het onderzoek. ...
... op actievoeren maar denkt vooral mee met de overheid en draagt in haar inspraakreactie vele alternatieven aan zoals bundeling van infrastructuur, grootschalig OV, het aanpakken van Knooppunt Oudenrijn. ...
... Ze hopen dat de politiek gehoor gaat geven aan hun oproep en de mogelijke weg door Leidsche Rijn definitief in de prullenbak belandt, zodat ook de toekomst van deze bewoners er wat zonniger uit gaat zien. ...
Media 13-05-2009
Ernstige zorgen over geplande aanpassing bestemmingsplan Vleuterweide/Leidsche Rijn
... Ernstige zorgen over geplande aanpassing bestemmingsplan Vleuterweide/Leidsche Rijn. ...
... groen licht voor het aanpassen van de bestemmingsplannen en hiermee lijken de verschillende partijen zich vast te leggen op de mogelijkheid dat een nieuwe weg door of vlak langs Vleuterweide/Leidsche Rijn daadwerkelijk gerealiseerd zal worden. ...
... In dit advies heeft de commissie reeds aangegeven zich af te vragen hoe lang het zal duren voordat de Gemeenteraad concrete stappen onderneemt haar standpunt tegen een weg door Leidsche Rijn daadkrachtig te activeren. ...
... De 3000 inspraakreacties op de Startnotitie Ring Utrecht gaven aan dat er massaal reacties zijn binnengekomen tegen een nieuwe weg door of vlak langs Leidsche Rijn. ...
... Bij het MIRT debat eind vorig jaar sprak de Tweede Kamer zich uit tegen een snelweg door Leidsche Rijn. ...
... Vleuterweide gaat er daarom vanuit dat de Utrechtse Gemeenteraad haar eerder gedeelde visie nu kracht bijzet door verdere studies naar een nieuwe weg door of vlak langs Leidsche Rijn niet te steunen. ...
Media 13-05-2009
Oproep voor ludieke NO WAY! – actie in Leidsche Rijn
... – actie in Leidsche Rijn . ...
... de mogelijke snelweg door of langs Leidsche Rijn. ...
Media 21-04-2009
Hart van Nederland: Leidse Rijn woedend over aanleg snelweg
... Hart van Nederland: Leidse Rijn woedend over aanleg snelweg . ...
... De inwoners van de Utrechtse nieuwbouwwijk Leidsche Rijn zijn woedend. ...
... Maar de inwoners van Leidsche Rijn zien een snelweg vlak langs hun nieuwe huis helemaal niet zitten. ...
... nl/localitem/17669/Leidse_Rijn_woedend_over_aanleg_snelweg. ...
Media 21-04-2009
RTV Utrecht: Plannen voor snelweg Leidsche Rijn
... RTV Utrecht: Plannen voor snelweg Leidsche Rijn . ...
... In nieuwe plannen van het Utrechts Verkeer- en Vervoerberaad (UVVB) zijn meerdere opties opgenomen met daarin een snelweg door Leidsche Rijn. ...
Media 13-05-2009
Provincie, kom eens naar Vleuterweide
... LEIDSCHE RIJN - Statenleden van de provincie Utrecht die zich laten informeren over de bereikbaarheidsproblemen en niet naar het bedreigde Vleuterweide komen - dat kan natuurlijk niet, vindt Lotje van Nimmerdor ...
Media 21-04-2009
No Way! maar Leidsche Rijn denkt mee
... maar Leidsche Rijn denkt mee . ...
... nl/artikel/2009/februari/03/no_way_maar_leidsche_rijn_denkt_mee. ...
Media 21-04-2009
Weinig steun voor nieuwe snelwegen Leidsche Rijn en Amelisweerd
... Weinig steun voor nieuwe snelwegen Leidsche Rijn en Amelisweerd . ...
... nl/utrecht/stad/2849223/Weinig_steun_voor_nieuwe_snelwegen_Leidsche_Rijn_en_Amelisweerd. ...
Media 21-04-2009
VAR Inspraak verbindingsweg door Leidsche Rijn
... VAR Inspraak verbindingsweg door Leidsche Rijn. ...
Media 21-04-2009
Ons Leidsche Rijn Verbindingsweg
... Ons Leidsche Rijn Verbindingsweg . ...
... nl/media/files/ons_leidsche_rijn_20081119. ...
Media 21-04-2009
RTV Utrecht: Drukke bijeenkomst over snelweg Vleuterweide
... LEIDSCHE RIJN - Vleuterweide strijdt nog steeds tegen de komst van een snelweg door de wijk. ...
Links Onbekend(e) Datum