Zoeken


Resultaten voor 'Onder':
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide 03-12-2014
... De optie van een weg door Leidsche Rijn is eerder uitgebreid onderzocht door de overheid. ...
... In november 2009 is deze optie, gezien de resultaten van het onderzoek, logischerwijs afgevallen. ...
... In een Startnotitie leest u precies wat het voornemen van de overheid mbt de infrastructuur inhoudt, wat er onderzocht gaat worden, wat de achtergronden en uitgangspunten hiervan zijn en welke (milieu)effecten worden onderzocht. ...
... In de startnotitie Ring Utrecht is bekend gemaakt dat dat een onderzoek is gestart naar het doortrekken van de Noordelijke Randweg Utrecht naar de A12 (bron artikel AD). ...
... Het woon- en leefklimaat zullen hieronder ernstig te lijden krijgen. ...
Disclaimer 05-05-2009
... De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. ...
... Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door ons worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze site. ...
De Stichting 15-10-2015
De Stichting wordt vorm gegeven door wijkgenoten uit diverse delen van de wijk en is geen “club van wijze heren of dames”, die alle kennis in huis heeft. In de loop van de tijd hebben zij een groot en efficiënt netwerk opgericht, waaruit zij belangrijke informatie vergaren. Onder het motto “kennis is macht” is de Stichting een volwaardige gesprekspartner voor overleg met gemeente, provincie en rijkswaterstaat!
... Onder het motto “kennis is macht” is de Stichting een volwaardige gesprekspartner voor overleg met gemeente, provincie en rijkswaterstaat! ...
... Denk aan kosten voor de oprichting van de stichting bij notaris, het inhuren van adviseurs, het doen van onderzoek etc. ...
... Onderling worden de activiteiten op elkaar afgestemd zodat er geen zaken dubbel worden gedaan en dat men elkaar optimaal kan ondersteunen. ...
Overwegingen 13-05-2009
In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. 80.000 mensen een woning te bieden. Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen.
... Dit heeft er onder meer toe geleid dat de A2 ondertunneld werd. ...
... Een grote (snel)weg door de woonwijk zou dan ook in strijd zijn met alle beleid dat voor en over (onder meer) Leidsche Rijn is opgesteld. ...
... Het zal de overheid nu veel geld gaan kosten om deze problemen door rondwegen of ondertunneling op te lossen, zoals het in Breda al veel geld heeft gekost. ...
... Als er geen budget is om wegen te ondertunnelen die dwars door woonwijken heengaan, heeft het geen zin deze opties in een Startnotitie op te nemen. ...
Toetsingskader 13-05-2009
De Startnotitie vormt de opmaat voor een milieu-effectrapportage en een tracébesluit. Een tracébesluit wordt genomen op grond van de Tracéwet. De Tracéwet zelf kent geen expliciet toetsingskader, zoals dat bijvoorbeeld in de WRO ten aanzien van de toetsing van bestemmingsplannen door het college van gedeputeerde staten is opgenomen.
... van allen die bij deze besluitvorming belanghebbend zijn, gewaarborgd moet blijven en dat niet voorbijgegaan mag worden “aan de eisen van zorgvuldige besluitvorming die met betrekking tot elk van de onderscheiden beslissingen kunnen worden gesteld indien deze beslissingen afzonderlijk zouden zijn genomen, gelet op de regelgeving die aan die beslissingen ten grondslag ligt”. ...
... Het voorgaande doet uiteraard niet af aan het feit dat de betrokken bestuursorganen gebonden zijn aan de algemene beginselen van behoorlijk, waaronder het zorgvuldigheids-, evenredigheids- en het motiveringsbeginsel van artikel 3:2, 3:4 en 3:46 van de Algemene wet bestuursrecht. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... die niet reëel zijn en waaruit later de wél te onderzoeken alternatieven of - erger nog – een (definitief) voorkeursalternatief worden “gedestilleerd”. ...
... In diezelfde Startnotitie wordt echter reeds een oordeel gevormd over onderdelen van de infrastructuur. ...
... Zo is niet inzichtelijk op basis van welke gegevens (onderzoeken) de uitbreiding van knooppunt Oudenrijn als ‘moeilijk’ - zo dat al het geval zou zijn - wordt bestempeld en of daarbij nog oplossingen zijn onderzocht. ...
... Waarom worden extremen onderzocht die niet makkelijk zijn te realiseren, terwijl andere extremen direct als niet oplosbaar worden betiteld. ...
... Ten onrechte is uitgegaan van extremen en niet van reële alternatieven en het is in strijd met de van toepassing zijn regelgeving om uit de extremen-onderzoeken een voorkeursalternatief samen te stellen. ...
... een onderbouwing van de noodzaak tot nieuwe infrastructuur. ...
... Hierover vindt ten onrechte geen uitwijding en onderbouwing plaats. ...
... In dit verband is van belang dat de Startnotitie onderdeel is van het samenwerkingsprogramma VERDER en dat in de Startnotitie wordt gesteld dat “er aandacht is voor een palet aan maatregelen voor de bereikbaarheid van deze regio (Utrecht) en wel “Vanuit ...
... Daarbij gaat het “Voorstel voor het VERDERpakket” van de UVVB - waarvan de Startnotitie toch onderdeel is - ervan uit dat bij duurzame ingrepen wordt gekozen volgens het adagium “Nieuwe wegen? ...
... ten onrechte geheel voorbij, is in strijd met de diverse stappen van de landelijk gehanteerde Ladder van Verdaas en in strijd met het overheidsprogramma VERDER waarvan de Startnotitie - nogmaals - onderdeel is. ...
... 2 aangegeven dat het doel is de inpassing en vormgeving van de weg dusdanig te verwezenlijken dat zij een logische ordening van functies in de omgeving ondersteunt en bijdraagt aan een verbetering van de leefbaarheid in het gebied rond de weg. ...
... In de Startnotitie wordt onder meer op pagina 2 aangegeven dat er zo veel mogelijk wordt gewerkt volgens de aanbevelingen van de Commissie Elverding. ...
... Onduidelijk is bijvoorbeeld of een weg om Vleuterweide heen of door Leidsche Rijn Park onderdeel is van het getekende zoekgebied in de kaartjes op pagina’s 41, 43 en 45 van de Startnotitie. ...
... Dit betekent dat op basis van globaal onderzoek in fase 1 (zie ook vorige punt uit deze inspraakreactie) en louter beleidsmatige overwegingen gekozen wordt voor het voorkeursalternatief en het MMA. ...
... Alleen deze twee varianten (en de nulvariant) worden in detail onderzocht. ...
Bestuur 17-05-2009
... Onder het motto “kennis is macht” is de Stichting een volwaardige gesprekspartner voor overleg met gemeente, provincie en rijkswaterstaat! ...
Doelstelling 21-04-2009
... Denk aan kosten voor de oprichting van de stichting bij notaris, het inhuren van adviseurs, het doen van noodzakelijk onderzoek etc. ...
Donaties 21-04-2009
... Denk aan kosten voor de oprichting van de stichting bij notaris, het inhuren van adviseurs, het doen van noodzakelijk onderzoek, de communicatie middelen richting belanghebbenden etc. ...
... Onder vermelding van: uw naam/straat/postcode/huisnummer en e-mail adres. ...
Contact 04-12-2014
... Via het onderstaande formulier kunt u contact met ons opnemen. ...
Statements 21-04-2009
... Reden voor de PvdA in Utrecht om juist die varianten aan te bevelen voor onderzoek die al bij voorbaat kunnen rekenen op draagvlak bij de bewoners. ...
... Wij sluiten onze ogen niet voor de knelpunten waar deze regio dagelijks mee geconfronteerd wordt en Utrecht in het bijzonder. ...
... Als je plannen infrastructurele plannen maakt ter bevordering van de de mobiliteit zul je vaak weerstand ondervinden door direct belanghebbenden. ...
... Gisteren kregen wij een brief van de provincie onder ogen, waarin een onderzoek aangekondigd wordt naar het doortrekken van de Noordelijke Randweg, opdat er een verbinding ontstaat tussen de A2, de A12 en de A27. ...
... En nu worden ze geconfronteerd met een ingewikkeld onderzoek voor investeringen in de infrastructuur rond Utrecht. ...
... "Als het onderzoek naar alle extreme varianten in de planstudie afgerond is, moet er zo snel mogelijk duidelijkheid komen voor de bewoners van Vleuterweide. ...
Nieuwsbrief 05-05-2009
... Via het onderstaande formulier kunt u zich direct aanmelden voor de nieuwsbrief die wij periodiek verzenden met daarin het laatste nieuws en de stand van zaken. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie. ...
... Daarnaast zijn de effecten van Park & Ride voorzieningen niet (kenbaar) meegenomen in het onderzoek (zie Ontwikkelingsvisie 2003). ...
... Deze variant maakt geen onderdeel uit van het vaag getekende zoekgebied, maar zouden wij graag aandragen als alternatief. ...
... Onderzocht moet worden om het raadzaam is in Oudenrijn te investeren en verder de hoogte in te gaan (net als bij het Prins Clausplein). ...
... In de huidige Startnotitie wordt het opwaarderen van de NRU vrijwel direct verbonden aan het doortrekken van de A2 met de A12 zonder een gedegen onderbouwing. ...
... Zijn de mogelijkheden tot het ondertunnelen van de verbinding A12 – A28 onder Amelisweerd door, meegenomen in de totstandkoming van de Startnotitie? ...
... Door de huidige ondertunneling van de A2 met verkeersmogelijkheden voor gevaarlijke stoffen is bebouwing van het gebied boven de A2 beperkt. ...
... Voor regionale en lokale verkeersstromen kan het gebied boven de ondertunneling ruimte geven. ...
... Het project A2½ dat veel minder leefbaarheidsproblemen met zich brengt, verdient een nieuwe kans, wellicht zonder de doortrekking naar de A27. ...
... Het boren van het een tunnel in een natuurlijk gebied heeft ook minder risico’s dan het plaatsen van een tunnel in dichtbevolkt gebied (scheuren van huizen), effect op ondergrondse energieverbindingen (inclusief gasleiding). ...
... Gezien het bijzondere karakter van de Betuwe zal inpassing deels door geboorde tunnels noodzakelijk zijn. ...
... Een (snel)weg ruim om Vleuterweide heen leidt wellicht tot een iets langer tracé, maar voorkomt de enorme impact op een jonge woonwijk en leidt mogelijk tot minder hoge kosten omdat ondertunneling niet nodig is. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. ...
... De onderstaande punten zijn in willekeurige volgorde genoteerd. ...
... Een dergelijke oplossing brengt een grote inbreuk met zich voor het woon- en leefklimaat in de wijk van cliënten (zie ook hierna) en dat terwijl nauwelijks is gebleken van onderzoek naar alternatieven met minder verstrekkende gevolgen. ...
... In meerdere onderzoeken is aangetoond dat geluidshinder op verschillende wijze de gezondheid aantast. ...
... De onderzoeksplicht in het licht van de zorgvuldige besluitvorming mag zich niet beperken tot enkel de geluidhindernormen, maar strekt zich uit tot het in kaart brengen van de gevolgen voor de gezondheid van ...
... Het effect zal zijn dat de verkeerstromen in Utrecht, waar toch al de hoogste verkeersintensiteit van Nederland is, verder zal stijgen met verdere negatieve effecten op onder andere de luchtkwaliteit en leefbaarheid in de hele stad Utrecht (inclusief Leidsche Rijn en toekomstig Rijnenburg), Maarssen, IJsselstein en Nieuwegein. ...
... Deze ruimere spreiding kan dan ook helpen om onder andere de luchtkwaliteit, stank en geluid binnen dit stedelijk gebied te verbeteren, wat ook positieve effecten kan hebben voor het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 2008. ...
... In 2002 is dit aangetoond door onderzoek van de Universiteit Utrecht, Universiteit Maastricht, TNO en RIVM . ...
... Uit een onderzoek van de universiteiten van Duisburg-Essen en Düsseldorf blijkt ook dat mensen die op minder dan 200 meter van een snelweg wonen, veel meer kans hebben op verkalking van de kransslagaderen van het ...
... In een onderzoek van VROM (directie Lokale Milieukwaliteit en Verkeer) naar het verloop van de luchtverontreinigingsniveaus rondom snelwegen is aangegeven dat de gezondheidseffecten zich niet beperken tot de ...
... eerste honderden meters, maar dat deze tot op circa 1. ...
... Ook het reeds eerdere vermelde onderzoeksrapport van VROM14 geeft aan dat de PM10 norm een inadequaat beeld kan geven van de werkelijke gezondheidsrisico’s. ...
... Een onderzoek van Milieudefensie heeft aangetoond dat de reguliere rekenmodellen voor luchtvervuiling in de buurt van scholen niet voldoen. ...
... , waarbij het op voorhand duidelijk is dat het alternatief van een (snel)weg door Leidsche Rijn op luchtkwaliteit en de gezondheidsgevolgen veel slechter zal scoren dan de andere alternatieven zonder snelweg door een woonwijk. ...
... kinderen in Vleuterweide zullen ondervinden aan luchtwegen bij en na de aanleg van een (snel)weg door of in de onmiddellijke nabijheid van hun woonwijk en of de betrokken overheden kunnen garanderen dat er geen nadelige ...
Foto 17-05-2009
... Hieronder kunt u de verschillende fotoboeken vinden. ...
Leidsche Rijn 17-05-2009
Leidsche Rijn is een wijk en nieuwbouwlocatie van en in de gemeente Utrecht, de hoofdstad van de Nederlandse provincie Utrecht.
... Het gehele project, inclusief de nieuwbouwlocaties die onder de wijk Vleuten-De Meern vallen, heeft een oppervlakte van ± 2500 hectare (5 x 5 km). ...
De Hoven 17-05-2009
Het meest stadse deel van Vleuterweide wordt gevormd door Het Centrum & De Hoven. Deze buurten worden aan de noordoostkant begrensd door de Europaweg en het Leidsche Rijn Park.
... In Het Centrum worden bijzondere woningen aan het water gebouwd en boven de winkels en de verschillende voorzieningen komen appartementen. ...
De Rietvelden 17-05-2009
De Rietvelden ligt in het meest westelijke deel van Vleuterweide. Het ligt erg laag, daarom speelt water er een belangrijke rol.
... Het gezicht van de wijk wordt bepaald door bruggetjes, vlonders en huizen aan het water. ...
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide zet zich in voor de leefbaarheid van Vleuterweide 08-09-2015
... Sindsdien is het onderwerp van gesprek tussen SNV en de gemeente. ...
... Uit onderzoek vd gemeente is gebleken dat binnen de bestaande ruimte geen ideale oplossing mogelijk is. ...
... De gemeente heeft meerdere partijen, waaronder SNV verzocht varianten aan te dragen. ...
Busbaan Vleuterweide 12-12-2014
... Al enige jaren is de onveilige situatie rondom de busbaan in Vleuterweide onderwerp van gesprek bij bewoners en een terugkerend item in de media. ...
... Onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de gemeente door Goudappel Coffeng, adviseurs op het gebied van mobiliteit, heeft een aantal mogelijke oplossingen opgeleverd. ...
... Ze is door de gemeente uitgenodigd om advies te geven aangaande dit onderwerp. ...
... SNV spreekt dinsdag 16 december de gemeenteraad toe tijdens de Raadsinformatieavond over dit onderwerp. ...
Persbericht busbaan 12-12-2014
... Onderzoek van Goudappel Coffeng, adviseurs op het gebied van mobiliteit, heeft een aantal mogelijke oplossingen opgeleverd in opdracht van de gemeente. ...
... De Graaff heeft onderzoek gedaan naar mogelijke betere alternatieven. ...
... Dit moet volgens SNV het doel zijn, te bereiken door goede afweging van alle alternatieven, met inachtname van het originele Masterplan Leidsche Rijn en zonder aantrekkende werking van nieuwe verkeersstromen. ...
Alternatieven busbaan SNV 12-12-2014
... Hieronder vindt u de presentatie van de analyse en mogelijke alternatieven voor de busbaan Vleuterweide, opgesteld in opdracht van Stichting Natuurlijk! ...
Overige documenten busbaan Vleuterweide 08-09-2015
... Hieronder vindt u enkele relevante documenten m. ...
Inspraak Busbaan 08-09-2015
... Onder vermelding van: V. ...
... Geef een onderbouwing (eventuele argumenten vindt u hieronder) en geef eventueel alternatieven of suggesties. ...
Media 15-10-2013
08-09-2013 Drakenboot race 2013 met wethouder
... We hadden dit jaar als bijzonder teamlid Wethouder Gilbert Isabella. ...
Media 16-01-2013
13-11-'12 verkeer vleuterweide
... Nav onze stoepkrijtactie op de straat Voor De Burchten en de gesprekken met de verkeerskundige is er een onderzoeksbureau ingeschakeld door de Gemeente Utrecht om het gebied voor het winkelcentrum te onderzoeken. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Persbericht VVD over akkoord
... Het regionaal OV onderzoek waartoe ook besloten is, zal daar verder invulling aan moeten geven. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Provincie Utrecht sluit akkoord met minister over Ring
... Hiernaast starten rijk en regio een onderzoek naar het openbaar vervoer op de langere termijn. ...
Media 28-11-2010
10/11/'10 onderzoek naar verbreding A27
... 10/11/'10 onderzoek naar verbreding A27. ...
... Onderzoek naar brede A27 . ...
... UTRECHT -  De gemeente en provincie Utrecht gaan samen met het Rijk de haalbaarheid onderzoeken van het plan om de A27 en de Noordelijke Randweg in Utrecht aan te passen. ...
... Zo moeten de positieve effecten worden onderzocht van een limiet van 80 kilometer per uur op de ring. ...
Media 28-11-2010
05/11/'10 Gemeenteraad stemt in met uitwerking Oost alt. 2e fase MER
... In grote meerderheid stemde de raad voor alle voorstellen om de wethouder te sterken in zijn onderhandelingspositie naar het Rijk:. ...
... De gemeenteraad heeft tijdens zijn raadsvergadering op donderdag 4 november m. ...
... Zo wordt onderzoek gedaan naar de mogelijke positieve effecten op leefbaarheid (lucht en geluid) van 80 km per uur op de Noordelijke Randweg en de rest van de Ring en naar de effecten van investeringen in openbaar ...
... De dragende elementen uit het voorstel van de Kracht van Utrecht maken onderdeel uit van het onderzoek in de 2e fase van de planstudie. ...
... Wethouder Lintmeijer beschouwde deze als ondersteunend en stimulerend voor zijn verdere onderhandelingen met het Rijk en de regionale partijen. ...
Media 13-10-2009
RTL Nieuws: Uitgelekt rapport A27 wordt verbreed ipv alternatieven
... Zie hieronder de uitzending online: http://www. ...
Media 07-10-2009
Groot front tegen snelwegplannen - Krachten gebundeld
... Lotje van Nimmerdor van de Stichting Natuurlijk Vleuterweide: ‘De snelweg erlangs of erdoor wordt meegenomen in het onderzoek, maar het verkeersprobleem ligt niet aan de westkant, maar deze variant wordt desondanks nog steeds meegenomen. ...
... Concreet bieden de plannen geen oplossing voor het fileprobleem en er is dan ook geen aanleiding deze beide varianten te betrekken in het onderzoek. ...
... De Stichting Natuurlijk Vleuterweide heeft inmiddels twee jaar ervaring in dit circuit en heeft een groot netwerk en daarom kunnen ze ons heel goed ondersteunen. ...
Media 31-08-2009
Persbericht Overhandiging Inspraakdocument aan Minister Eurlings
... Vleuterweide vindt het teleurstellend dat de gewraakte varianten van een weg door of langs Leidsche Rijn nog steeds verder onderzocht worden. ...
Media 31-08-2009
Persbericht nav Onderzoeksopzet tussenfase Ring Utrecht
... Persbericht nav Onderzoeksopzet tussenfase Ring Utrecht. ...
... Op dit moment worden de alternatieven onderzocht en op 29 oktober 2009 wordt meer duidelijkheid verwacht. ...
... nl/media/userfiles/media/Onderzoeksopzet-tussenfase-Ring-Utrecht. ...
Media 10-07-2009
Nieuwe wegen door Amelisweerd en Leidsche Rijn niet langer kansrijk
... Wel ligt er een tussenstand waaruit blijkt dat het zogeheten “Niet verbreden alternatief”, waar de eventuele nieuwe wegen door Leidsche Rijn dan wel Amelisweerd onder vallen, niet meer als optie wordt beschouwd door het College van B&W Utrecht. ...
Media 10-07-2009
Uit “Planstudie Ring Utrecht: Stand van zaken”
... Deze variant ondersteunt verder ruimtelijke ontwikkelingskansen in de buurt van het stadion en in de A12-zone. ...
Media 10-07-2009
Brief van B&W aan de gemeenteraad
... “Het ontwikkelingsperspectief A12 Centraal is te zien als een uitnodiging en een uitdagende opgave voor een zorgvuldige ruimtelijke inpassing en vermindering van de barrièrewerking als onderdeel van de noodzakelijke infrastructurele aanpassingen. ...
... “Geen van de alternatieven afzonderlijk lost dit probleem op en er zal daarom verder gestudeerd worden op oplossingen voor de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd (bak Amelisweerd in relatie tot de Waterlinieweg) en ...
Media 07-07-2009
Plannen Ring Utrecht nog niet klaar
... De plannen worden nu in fases onderverdeeld. ...
... Daarop kwamen duizenden inspraakreacties en wisten actiegroepen honderden demonstranten te mobiliseren tegen wegen door Amelisweerd, Leidsche Rijn en de Nieuwegeinse wijk Galecop. ...
Media 07-07-2009
Knoop nog niet doorgehakt
... In plaats daarvan wordt met name onderzocht in hoeverre de bak van de A27 bij Amelisweerd kan worden verbreed en of een weg langs (aan de westkant van) Leidsche Rijn de verkeersproblemen rond de stad kunnen oplossen. ...
Media 19-05-2009
Blijven strijden tegen weg
... “We zijn uit Maarssenbroek vertrokken vanwege de geluidsoverlast van het spoor en de A2 en nu dreigt hier eenzelfde situatie te ontstaan, zonder dat wij hiervan op de hoogte waren toen we ons huis kochten. ...
... ” Ook Leonie Woolthuis, die haar hele familie heeft meegenomen naar de protestactie, voelt zich bedonderd: “Het is gewoon niet eerlijk. ...
... ” “We staan hier voor hem” wijst Mariska Smolders naar haar zoontje die onder een regenscherm in de buggy ligt. ...
... Die besloot deze week toch de gevolgen van deze weg te laten onderzoeken: "Hoe moet ik aan mijn achterban uitleggen dat politieke partijen die verklaard hebben tégen de snelweg te zijn, vervolgens diezelfde weg niet uit het -dure- onderzoek schrapten toen ze de kans ...
Media 17-05-2009
Actie tegen weg door Leidsche Rijn
... De weg, waar geen draagvlak voor is onder bewoners, maar ook niet op gemeentelijk,- provinciaal,- en landelijk niveau, wordt momenteel onderzocht als serieuze optie. ...
... 18 mei as worden de Richtlijnen MER door het bevoegd gezag ondertekend en dit was reden voor Stichting Natuurlijk! ...
... terwijl zij vanonder hun paraplu’s en regencape’s ‘No way! ...
... van de pas opgeleverde woningen in de 6000 huishoudens tellende wijk Vleuterweide zitten al 1,5 jaar in onzekerheid en zijn erg teleurgesteld in de uitkomst van de gemeenteraadsvergadering jl donderdag. ...
... Terwijl de gemeenteraad van Utrecht tot op heden duidelijk het signaal afgaf tégen een weg door of vlak langs Leidsche Rijn te zijn, besloot de gemeenteraad donderdag dat dit alternatief toch moet worden meegenomen in het onderzoek. ...
... Vleuterweide: ‘Hoe moet ik aan mijn achterban uitleggen dat politieke partijen die verklaard hebben tégen de snelweg te zijn, vervolgens diezelfde weg niet uit het –dure- onderzoek schrapten toen ze de kans kregen? ...
... Naar verluid is de gemeente Utrecht door Den Haag gedwongen het plan in onderzoek te nemen. ...
Media 13-05-2009
Ernstige zorgen over geplande aanpassing bestemmingsplan Vleuterweide/Leidsche Rijn
... Donderdag 14 mei aanstaande zal er een vergadering in de Gemeenteraad van Utrecht plaatsvinden waarin het Spoorboekje Pakketstudies Utrecht op de agenda staat. ...
... Ondertekening van dit document geeft groen licht voor het aanpassen van de bestemmingsplannen en hiermee lijken de verschillende partijen zich vast te leggen op de mogelijkheid dat een nieuwe weg door of ...
... Het advies over de richtlijnen MER zal maandag 18 mei ondertekend worden door het bevoegd gezag. ...
... In dit advies heeft de commissie reeds aangegeven zich af te vragen hoe lang het zal duren voordat de Gemeenteraad concrete stappen onderneemt haar standpunt tegen een weg door Leidsche Rijn daadkrachtig te activeren. ...
... De Stichting vreest dat een dergelijke haastige benadering tot onzorgvuldigheid zal leiden bij dit complexe onderwerp. ...
... Dit sluit aan bij het standpunt van de gemeenteraad en bij de uitspraak van Burgermeester Wolfsen tijdens de nieuwjaarsreceptie waarin hij stelt dat het opsplitsen van zo’n bijzondere wijk geen goed idee is. ...
... Dus waarom spendeert de overheid veel geld aan verder onderzoek naar een oplossing die geen draagvlak heeft bij de bevolking en politiek? ...
Media 13-05-2009
Oproep voor ludieke NO WAY! – actie in Leidsche Rijn
... worden de Richtlijnen voor de eerste fase van het MER onderzoek vastgesteld door het Bevoegd Gezag (de Minister van V&W, Minister van VROM, Gedeputeerde van de Provincie Utrecht en het College van B&W van de Gemeente Utrecht). ...
... Wij zorgen voor de –bijzondere- media-aandacht, zorgt u voor massale opkomst? ...
Media 13-05-2009
Inspraakavond inrichting Parkstrook
... Aangezien er in het voorlopig ontwerp onder andere een ontmoetingsplek voor jongeren is opgenomen, nodigen wij hierbij ook de jongeren uit de wijkvan harte uit naar de inspraakavond te komen. ...
Media 21-04-2009
RTV Utrecht: Plannen voor snelweg Leidsche Rijn
... Er zijn ook opties zonder snelweg van de NRU naar de A12. ...
Media 21-04-2009
RTV Utrecht: Drukke bijeenkomst over snelweg Vleuterweide
... Maandagavond organiseerde de stichting een bijeenkomst om de bewoners te leren hoe dat moet, er kwamen zo'n vijfhonderd bewoners op de avond af. ...
Media 22-04-2009
Samenvatting startnotitie Ring Utrecht
... De Startnotitie Ring Utrecht is onderdeel vande pakketstudies, bekend als het samenwerkingsprogramma VERDER, Mobiliteit in Midden-Nederland. ...
... VERDER onderzoekt de mogelijkheden om de hele regio Midden-Nederland goed bereikbaar te houden. ...
... Omdat het hierbij gaat om vrijwel alle (snel)wegen en knooppunten in de regio Midden-Nederland, is gekozen voor een praktische onderverdeling van het gebied. ...
Veelgebruikte termen 05-10-2009