Zoeken


Resultaten voor 'Natuur':
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide 03-12-2014
... Persbericht Stichting Natuurlijk! ...
... Stichting Natuurlijk! ...
... De plek waar we onze krachten bundelen en ons gezamenlijk inzetten voor natuur en leefomgeving. ...
... Denk hierbij aan fijnstof, geluidshinder, stankoverlast, verdwijnen en aantasting van natuur, kortom een aantasting van uw leefklimaat! ...
... Zet je in voor je eigen woonomgeving en sta samen sterk voor een Natuurlijk! ...
Inspraakreactie 03-12-2014
... natuurlijkvleuterweide. ...
De Stichting 15-10-2015
De Stichting wordt vorm gegeven door wijkgenoten uit diverse delen van de wijk en is geen “club van wijze heren of dames”, die alle kennis in huis heeft. In de loop van de tijd hebben zij een groot en efficiënt netwerk opgericht, waaruit zij belangrijke informatie vergaren. Onder het motto “kennis is macht” is de Stichting een volwaardige gesprekspartner voor overleg met gemeente, provincie en rijkswaterstaat!
... De stichting stelt zich ten doel in het gebied tussen de Huis ter Vleutenbaan en de Leidsche Rijn in Vleuterweide te Vleuten en de directe omgeving daarvan het leefmileu, de natuurwaarden en het landschap te bevorderen. ...
... Natuurlijk! ...
... Vleuterweide heeft tot doel het bevorderen van de natuur in Vleuterweide. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... geluid, luchtkwaliteit, natuur, milieu, etc. ...
... Door pas in fase twee, na de keuze voor het voorkeursalternatief, zeer relevante belangen als milieu, luchtkwaliteit en natuur te onderzoeken, kan geen sprake zijn van een deugdelijke alternatievenonderzoek en dus niet van deugdelijke en zorgvuldige besluitvorming. ...
Downloads 08-05-2009
... Presentatie stichting Natuurlijk! ...
... U kunt hierop wachten, maar u kunt in de tussentijd natuurlijk het werkdocument gebruiken om uw eigen inspraakreactie vorm te geven! ...
Doelstelling 21-04-2009
... De stichting Natuurlijk! ...
... Vleuterweide stelt zich ten doel in het gebied tussen de Huis ter Vleutenbaan en de Leidsche Rijn in Vleuterweide te Vleuten en de directe omgeving daarvan het leefmileu, sociale veiligheid, de natuurwaarden en het landschap te bevorderen en indien mogelijk te optimaliseren. ...
Donaties 21-04-2009
... Alleen door financiële hulp van donateurs kan Natuurlijk! ...
... Stichting Natuurlijk! ...
De politiek 05-05-2009
Natuurlijk!Vleuterweide is een onafhankelijk orgaan maar wil de bewoners graag willen informeren over de standpunten van de politieke partijen aangaande plannen voor de weg door Vleuterweide. Op deze pagina vindt u zowel persberichten als statements.
... Natuurlijk! ...
Persberichten 21-04-2009
... PvdA: geen snelwegen dwars door woonwijken en natuurgebieden. ...
Statements 21-04-2009
... Een snelweg dwars door een woonwijk of dwars door natuurgebied heen vormt natuurlijk de meest absurde variant en daar zullen wij ons sterk tegen verzetten. ...
... De stichting Natuurlijk! ...
... De provinciale CDA fractie deelt de zorg rondom de verkeerafwikkeling in Vleuterweide en moedigt daarom de stichting Natuurlijk! ...
... Dit heeft VVD raadslid Willem Buunk gezegd in een drukbezochte bijeenkomst op 5 januari van de nieuwe actiegroep Natuurlijk Vleuterweide. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... Uitbreiding van de bak bij Amelisweerd wordt als complex gezien zowel om technische redenen als omwille van het natuurgebied aldaar. ...
... Het boren van het een tunnel in een natuurlijk gebied heeft ook minder risico’s dan het plaatsen van een tunnel in dichtbevolkt gebied (scheuren van huizen), effect op ondergrondse energieverbindingen (inclusief gasleiding). ...
... Met name de verbinding van het Pannerdens Kanaal naar knooppunt Oud Dijk (A12-A18) verdient aandacht om natuur en bestaande woonkernen te ontzien, bij strikte bundeling van infrastructuur kan dit onevenredige effecten hebben voor Zevenaar. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... De lichtoverlast kan leiden tot effecten voor de natuur en slaapstoornissen bij bewoners en dus tot nadelige gezondheidsbeïnvloeding. ...
... 9 Natuur, flora en fauna. ...
... Anders dan andere alternatieven om en nabij bestaande infrastructuur zal een (snel)weg door Leidsche Rijn een significante aantasting van belangrijke natuurwaarden betekenen. ...
... In het zoekgebied in Leidsche Rijn zijn grote groene zones aanwezig met de daarbij horende natuurwaarden en streng beschermde flora en fauna. ...
... Verder mag niet onvermeld blijven dat de (snel)weg door Leidsche Rijn van grotere nadelige invloed op de natuurwaarden van het Nationaal Landschap “Moerasterreinen langs de Bijleveld”en het Groene Hart. ...
... Belangrijk natuurlijk element in de gedachte van Leidsche Rijn is de aanleg van Leidsche Rijn Park, het groene hart van dit westelijk deel van de stad Utrecht. ...
... Ook de aanleg van het Bosch en Duin Park is zo’n belangrijk natuurlijk element. ...
... Deze prachtige parken (Leidsche Rijn Park met herstel van het oorspronkelijke landschap) is een belangrijke bron van leefkwaliteit, recreatie en natuur voor dit westelijke deel van de stad. ...
... Een tracébesluit waarbij een snelweg dwars door de wijk wordt toegestaan zou dan ook in strijd zijn met beschermenswaardige natuurwaarden zoals de EHS en flora en fauna in de zin van de FFW, alsmede natuurwaarden van Leidsche Rijn Park. ...
... Hier spelen natuurlijk ook weer gezondheidsgevolgen in een dichtbevolkt gebied een rol. ...
Fotoboek De Hoven 17-05-2009
... Copyright Stichting Natuurlijk! ...
NO WAY actie 17-05-2009
... Copyright Stichting Natuurlijk! ...
Luchtfotos 17-05-2009
... Copyright Stichting Natuurlijk! ...
Tussen Vleuterweide en Haarzuilens 02-07-2009
... "Het gebied tussen Leidscherijn / Vleuterweide en Haarzuilen wordt momenteel door Natuurmonumenten omgetoverd tot recreatie gebied voor Leidsche Rijn. ...
Busbaan Vleuterweide 12-12-2014
... Stichting Natuurlijk! ...
... Naast onze website kunt u Natuurlijk! ...
... com/NatuurlijkVleuterweide) en Twitter (@vleuterweide030). ...
Persbericht busbaan 12-12-2014
... Persbericht Stichting Natuurlijk! ...
... Stichting Natuurlijk! ...
... U kunt de originele plannen van de gemeente en de alternatieven van Stichting Natuurlijk! ...
... natuurlijkvleuterweide. ...
Alternatieven busbaan SNV 12-12-2014
... Naar aanleiding van een presentatie van de gemeente op 21 mei 2014 over de alternatieven van Goudappel Coffeng heeft Natuurlijk! ...
... Hieronder vindt u de presentatie van de analyse en mogelijke alternatieven voor de busbaan Vleuterweide, opgesteld in opdracht van Stichting Natuurlijk! ...
Tijdlijn Busbaan Vleuterweide 04-12-2014
... Ook Natuurlijk! ...
... Stichting Natuurlijk! ...
Media 08-09-2015
25-08-2015 Steun politiek voor variant natuurlijkvleuterweide
... 25-08-2015 Steun politiek voor variant natuurlijkvleuterweide. ...
... Ook politici hebben aangegeven meer heil te zien in de oplossing voor het zuiderlijk deel van Stichting Natuurlijk! ...
Media 08-09-2015
08-09-2015 Stichting Natuurlijk!Vleuterweide halve finale Drakenboot
... 08-09-2015 Stichting Natuurlijk! ...
... Na vorig jaar een prachtige 3e plaats te hebben behaald bij de Drakenbootraces op de Haarrijnse Plas, heeft Stichting Natuurlijk! ...
Media 15-10-2013
08-09-2013 Drakenboot race 2013 met wethouder
... Net zoals voorgaande jaren heeft Stichting Natuurlijk! ...
Media 16-01-2013
13-11-'12 verkeer vleuterweide
... Volg ons via facebook (natuurlijkvleuterweide) en twitter (2vleuterweide030) ! ...
Media 16-01-2013
16-01-'13 Volg ons op twitter en facebook
... com/NatuurlijkVleuterweide. ...
Media 28-11-2010
10/11/'10 onderzoek naar verbreding A27
... Daarbij speelt het rapport Kracht van Utrecht van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) een grote rol. ...
Media 10-09-2010
Drakenbootfestival 2010
... Natuurlijk! ...
Media 13-10-2009
Bewoners voorzichtig blij met snelwegplannen
... DEN HAAG - De A27 langs het natuurgebied Amelisweerd wordt verbreed om de files rond Utrecht te bestrijden. ...
... Het lijkt mij belangrijk dat Natuurlijk Vleuterweide zich niet bij deze vaagheid neerlegt. ...
Media 07-10-2009
Groot front tegen snelwegplannen - Krachten gebundeld
... De actiegroepen ‘Vrienden van een groen Haarzuilens’ en de Stichting Natuurlijk Vleuterweide hebben hun krachten gebundeld en gaan samen de strijd aan tegen de aanleg van een snelweg door of ten westen van Vleuten, Leidsche Rijn en voor het behoud van het recreatiegebied ...
... Lotje van Nimmerdor van de Stichting Natuurlijk Vleuterweide: ‘De snelweg erlangs of erdoor wordt meegenomen in het onderzoek, maar het verkeersprobleem ligt niet aan de westkant, maar deze variant wordt desondanks nog steeds meegenomen. ...
... De Stichting Natuurlijk Vleuterweide heeft inmiddels twee jaar ervaring in dit circuit en heeft een groot netwerk en daarom kunnen ze ons heel goed ondersteunen. ...
... Lotje van Nimmerdor van Natuurlijk Vleuterweide: ‘We hebben een gemeenschappelijk doel: genieten van een prachtige omgeving, deze behouden, zodat onze kinderen er gezond kunnen opgroeien. ...
... natuurlijkvleuterweide. ...
Media 31-08-2009
Persbericht Overhandiging Inspraakdocument aan Minister Eurlings
... Stichting Natuurlijk! ...
... Na afloop van de persconferentie heeft Stichting Natuurlijk! ...
... Lotje van Nimmerdor overhandigd het Inspraakdocument van Stichting Natuurlijk! ...
Media 31-08-2009
Persbericht nav Onderzoeksopzet tussenfase Ring Utrecht
... De Stichting Natuurlijk! ...
... Uiteraard is de Stichting Natuurlijk! ...
... natuurlijkvleuterweide. ...
... Stichting Natuurlijk! ...
... Het Stichting Natuurlijk! ...
Media 10-07-2009
OV-variant blijft op tafel
... Ook het alternatief van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht en de Vrienden van Amelisweerd, "de Kracht van Utrecht" wordt in het verdere proces uitgewerkt. ...
Media 10-07-2009
Uit “Planstudie Ring Utrecht: Stand van zaken”
... Voor landschap, natuur en cultuurhistorie zijn er vanwege de op te waarderen NRU en de snelwegverbinding A2-A12 mogelijk knelpunten voor het Groene Hart, Noorderpark, Fort de Gagel en het Natura 2000-gebied Oostelijke ...
Media 29-05-2009
Indeling parkstrook bekend
... natuurlijkvleuterweide. ...
Media 19-05-2009
Blijven strijden tegen weg
... Lotje van Nimmerdor van Stichting Natuurlijk! ...
Media 17-05-2009
Video actie vanuit de lucht
... Op 17 mei 2009 heeft de Stichting Natuurlijk Vleuterweide een actie georganiseerd tegend e komst van een snelweg door de wijk Vleuterweide. ...
Media 28-05-2009
Actie tegen aanleg snelweg (RTV Utrecht)
... Met de actie hoopt de Stichting Natuurlijk! ...
Media 17-05-2009
Actie tegen weg door Leidsche Rijn
... 18 mei as worden de Richtlijnen MER door het bevoegd gezag ondertekend en dit was reden voor Stichting Natuurlijk! ...
... Lotje van Nimmerdor van Stichting Natuurlijk! ...
Media 13-05-2009
Ernstige zorgen over geplande aanpassing bestemmingsplan Vleuterweide/Leidsche Rijn
... De Stichting Natuurlijk! ...
... Stichting Natuurlijk! ...
Media 13-05-2009
Oproep voor ludieke NO WAY! – actie in Leidsche Rijn
... Graag wil de Stichting Natuurlijk! ...
... Het bestuur van de Stichting Natuurlijk! ...
Media 13-05-2009
Provincie, kom eens naar Vleuterweide
... LEIDSCHE RIJN - Statenleden van de provincie Utrecht die zich laten informeren over de bereikbaarheidsproblemen en niet naar het bedreigde Vleuterweide komen - dat kan natuurlijk niet, vindt Lotje van Nimmerdor van Natuurlijk! ...
Media 21-04-2009
VAR Snelweg NO WAY!
... natuurlijkvleuterweide. ...
Media 21-04-2009
De Brug Inspraakavond plannen nieuwe snelweg
... natuurlijkvleuterweide. ...
Media 21-04-2009
VAR Informatieavond snelweg door Vleuterweide
... natuurlijkvleuterweide. ...
Media 21-04-2009
De Brug A2-A12: No Way!
... natuurlijkvleuterweide. ...
Media 21-04-2009
VAR Inspraak verbindingsweg door Leidsche Rijn
... natuurlijkvleuterweide. ...
Media 21-04-2009
Ons Leidsche Rijn Verbindingsweg
... natuurlijkvleuterweide. ...
Media 21-04-2009
RTV Utrecht: Drukke bijeenkomst over snelweg Vleuterweide
... Om de plannen van Rijkswaterstaat te dwarsbomen, gebruikt de Stichting Natuurlijk Vleuterweide het recht om in te spreken. ...
Media 21-04-2009
Radiofragment Radio M (introductie duurt twee minuten)
... natuurlijkvleuterweide. ...
Media 22-04-2009
Startnotitie Ring Utrecht
... natuurlijkvleuterweide. ...
Media 22-04-2009
Samenvatting startnotitie Ring Utrecht
... natuurlijkvleuterweide. ...
Media 22-04-2009
Ring Utrecht informatieavonden
... natuurlijkvleuterweide. ...
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide zet zich in voor de leefbaarheid van Vleuterweide 08-09-2015
Links Onbekend(e) Datum