Zoeken


Resultaten voor 'Laat':
De Stichting 15-10-2015
De Stichting wordt vorm gegeven door wijkgenoten uit diverse delen van de wijk en is geen “club van wijze heren of dames”, die alle kennis in huis heeft. In de loop van de tijd hebben zij een groot en efficiënt netwerk opgericht, waaruit zij belangrijke informatie vergaren. Onder het motto “kennis is macht” is de Stichting een volwaardige gesprekspartner voor overleg met gemeente, provincie en rijkswaterstaat!
... Vrienden van de stichting worden per e-mail van het laatste nieuws op de hoogte gesteld. ...
... Via deze website wordt iedereen geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen. ...
Overwegingen 13-05-2009
In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. 80.000 mensen een woning te bieden. Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen.
... Of heeft de overheid Leidsche Rijn al opgeven en laat ze het vervallen tot een probleemwijk? ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... De Startnotitie laat echter ten onrechte na dit uit te leggen. ...
... Hierover vindt ten onrechte geen uitwijding en onderbouwing plaats. ...
... Pas in laatste instantie! ...
... ” In het Voorstel voor het VERDERpakket wordt duidelijk aangegeven dat aanleg van nieuwe wegen als laatste wordt overwogen en in de Startnotitie heeft in strijd hiermee de aanleg van nieuwe wegen een zeer prominente en overheersende plaats in de alternatieven. ...
... Rekening houdend met het beperkte budget zijn volkomen misplaatst alternatieven aangedragen in de notitie die bij voorbaat het budget ver zullen overschrijden in tijd en geld, zoals de aanleg van een (snel)weg door een woonwijk als Leidsche Rijn. ...
... Zoals gezegd zijn op vele plaatsen in Nederland grote (leefbaarheids)problemen vanwege infrastructuur door dicht bevolkte woongebieden (organisch) ontstaan. ...
... Sterker, in plaats van de luchtkwaliteitproblemen bij Hoograven en Lunetten (al jaren ingebed tussen snelwegen met daarbij horende ruime afstanden tot de woningen) zou dit zowel een extra als een groter ...
... In dit laatste geval zijn de aanbeveling van de Commissie Elverding niet van toepassing. ...
... Aldus volgt uit de Startnotitie dat in de eerste fase een toetsing op hoofdlijnen plaatsvindt om vervolgens na vaststelling van het voorkeursalternatief in detail diverse aspecten te toetsen. ...
... Het moge duidelijk zijn dat op deze wijze kan geen goede afweging tussen de beoordeelde volwaardige alternatieven plaatsvinden en dat de Startnotitie op dit punt in strijd is met de m. ...
... In plaats daarvan volgt een analyse van de knelpunten in 2007. ...
... Tevens lijkt de studie zich teveel op de ‘ring’ (een oplossing) te richting in plaats van het probleem (het vervoersnetwerk waarvan de ring onderdeel is). ...
Downloads 08-05-2009
... Rond de 20e januari wordt de volgende versie geplaatst die ook additionele input bevat van bewoners bevat. ...
Statements 21-04-2009
... De opkomst van meer dan 600 bewoners laat zien dat er veel zorgen zijn over de plannen. ...
Nieuwsbrief 05-05-2009
... Via het onderstaande formulier kunt u zich direct aanmelden voor de nieuwsbrief die wij periodiek verzenden met daarin het laatste nieuws en de stand van zaken. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... Hierbij kan naast nieuwe investeringen gedacht worden aan eenvoudiger oplossingen, zoals het verhogen van de frequentie van (lokale) treinverbindingen, bijvoorbeeld 6 in plaats van 2 stoptreinen op de route Vleuten – Utrecht. ...
... Tevens kan gedacht worden aan concentratie van kindervoorzieningen bij zwaartepunten OV (opstapplaatsen HOV, stations). ...
... Een uitstekend voorbeeld van dit laatste zou kunnen zijn de verbindingslus A12-A2 (vanuit Woerden naar Amsterdam) te verbeteren. ...
... Het boren van het een tunnel in een natuurlijk gebied heeft ook minder risico’s dan het plaatsen van een tunnel in dichtbevolkt gebied (scheuren van huizen), effect op ondergrondse energieverbindingen (inclusief gasleiding). ...
... Bovendien leidt een ruime rondweg ertoe dat er niet nog meer ruimtebeslag voor infrastructuur en nog meer aanslag op de leefkwaliteit in de gemeente Utrecht en directe omgeving plaatsvindt. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Een weg dwars door of langs een woonwijk met zeer korte afstand tot woningen, scholen, kinderspeelplaatsen en andere publieke voorzieningen leidt tot overlast door verkeersherrie. ...
... Verwezenlijking van de (snel)weg zal ernstige geluidhinder ter plaatse van de woningen in Leidsche Rijn betekenen. ...
... Daarbij speelt tevens een rol dat geluidsoverlast plaats vindt ’s nachts, boven het volgens de geldende lokale normen toegestane niveau en vanwege het jarenlange voortduren van de geluidsoverlast . ...
... Een weg dwars door een woonwijk met zeer korte afstand op woningen, scholen, kinderspeelplaatsen en andere publieke voorzieningen leidt tot overlast door fijnstof en anderen vervuilende componenten. ...
... De GGD adviseert dan ook om voorzieningen voor kwetsbare groepen niet binnen 100 meter van een snelweg te plaatsen. ...
... Wie vlak langs een snelweg of drukke provinciale weg woont, heeft meer kans op hart- en longziekten dan anderen door de voortdurende inademing van uitlaatgassen. ...
... In plaats van de jaarlijkse gemiddelden zou een meting op werkdagen (overdag) moeten plaatsvinden. ...
... Splitsing van de wijk betekent moeilijke bereikbaarheid van de sociale voorzieningen (scholen, speelplaatsen, sportvoorzieningen, educatieve bouwspeelplaats, gezondheidscentra, buurtcentra en cultuurcampus). ...
... Er is momenteel veel verkeer (fietsers, voetgangers, OV en auto’s) die zich dagelijks van de ene naar de andere kant van Vleuterweide verplaatsen, gezien de spreiding van de sociale voorzieningen. ...
... spelen aanzienlijke gezondheidsrisico’s weer een belangrijk rol De korte afstand op de woningen en scholen betekent dat calamiteiten direct een grote impact kunnen hebben om omwonenden, kinderspeelplaatsen en scholen. ...
... Ten opzichte van de alternatieven zonder snelweg door een woonwijk, betekent het alternatief van de (snel)weg door Leidsche Rijn een aanzienlijke vergroting van een externe veiligheidsrisico’s en is laatstgenoemd alternatief dus ook op dit punt wederom geen goed keuze. ...
... De aanleg van een (snel)weg dwars door Vleuterweide betekent dat er op vele plaatsen overgangen of tunnels gemaakt moeten worden om bewonersverkeer mogelijk te maken om toegang te hebben tot de diverse sociale voorzieningen (scholen, winkels, cultuurcampus, gezondheidscentra etc). ...
... Tunnels en overgangen blijken in de praktijk broedplaatsen voor onveiligheid. ...
... Een dergelijke situatie leidt tot een grote toename van de sociale onveiligheid in de wijk en zal in de praktijk door velen als belemmering gezien worden om zich te verplaatsen naar sociale voorzieningen (zeker in de avonduren). ...
... Een (snel)weg neemt de plaats in van parkeergelegenheden en makkelijke toegankelijkheid van de voorzieningen. ...
De Hoven 17-05-2009
Het meest stadse deel van Vleuterweide wordt gevormd door Het Centrum & De Hoven. Deze buurten worden aan de noordoostkant begrensd door de Europaweg en het Leidsche Rijn Park.
... Het Centrum wordt het hart van Vleuterweide, waar voorzieningen komen die bij een plaats van enige omvang horen zoals winkels, horeca, scholen, een bibliotheek en een gezondheidscentrum. ...
De Tuinlanden 17-05-2009
Dit deelgebied in het zuidoosten van Vleuterweide begint steeds vastere vormen aan te nemen.
... De Tuinlanden is de laatste grote deelwijk van Vleuterweide en bevat 929 woningen, twee basisscholen, kinderopvang en een zorgvoorziening. ...
De Erven 17-05-2009
De naam van de buurt De Erven verwijst naar het parkachtige, beschutte karakter van de jaren '80 woonerven. De wijk ligt in het noorden van Vleuterweide en grenst aan Vleuten.
... Het NS-station van Vleuten is in 2007 verplaatst naar de rand van De Erven. ...
Busbaan Vleuterweide 12-12-2014
... - Inspraak  raadsinformatieavond, laat voor dinsdag 16 december je mening weten! ...
Overige documenten busbaan Vleuterweide 08-09-2015
... Laat het ons weten via facebook, twitter of e-mail! ...
Inspraak Busbaan 08-09-2015
... Laat duidelijk uw gegevens achter. ...
... Het vele omrijden verplaatst verkeersstromen met als gevolg meer drukte op de schoolgaande routes, meer gevaar voor kinderen. ...
... in- en uitweven op de plaats v bestemming komen. ...
Media 08-09-2015
08-09-2015 Stichting Natuurlijk!Vleuterweide halve finale Drakenboot
... Na vorig jaar een prachtige 3e plaats te hebben behaald bij de Drakenbootraces op de Haarrijnse Plas, heeft Stichting Natuurlijk! ...
Media 16-01-2013
13-11-'12 verkeer vleuterweide
... Wij hebben de grootste probleempunten met de verkeerskundige getoond tijdens een schouw ter plaatse en gezamelijk noodoplossingen besproken. ...
Media 16-01-2013
16-01-'13 Volg ons op twitter en facebook
...  Like onze Facebookpagina zodat u altijd op de hoogte blijft van het laatste nieuws. ...
Media 10-09-2010
Drakenbootfestival 2010
... Uiteindelijk hebben we een mooie vierde plaats kunnen bemachtigen. ...
Media 31-08-2009
Persbericht nav Onderzoeksopzet tussenfase Ring Utrecht
... Dit festival is het goede initiatief van de plaatselijke Rotary. ...
... De zinderende roeiwedstrijden tussen de Drakenboten zullen vanaf 13 uur plaatsvinden op de Haarrijnse Plas. ...
Media 07-07-2009
Knoop nog niet doorgehakt
... In plaats daarvan wordt met name onderzocht in hoeverre de bak van de A27 bij Amelisweerd kan worden verbreed en of een weg langs (aan de westkant van) Leidsche Rijn de verkeersproblemen rond de stad kunnen ...
... Dat laatste geldt met name voor de plannen voor nieuwe wegen door groen (landgoed Rhijnauwen) en een woonwijk (Leidsche Rijn). ...
Media 13-05-2009
Ernstige zorgen over geplande aanpassing bestemmingsplan Vleuterweide/Leidsche Rijn
... Donderdag 14 mei aanstaande zal er een vergadering in de Gemeenteraad van Utrecht plaatsvinden waarin het Spoorboekje Pakketstudies Utrecht op de agenda staat. ...
Media 13-05-2009
Inspraakavond inrichting Parkstrook
... Op dinsdag 26 mei vindt in de Cultuurcampus een inspraakavond plaats over de inrichting van de Parkstrook. ...
Media 22-04-2009
Samenvatting startnotitie Ring Utrecht
... Voor informatie over deze laatste kunt u terecht bij www. ...
Contact 04-12-2014
... Woonplaats. ...