Zoeken


Resultaten voor 'ING':
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide 03-12-2014
... Persbericht Stichting Natuurlijk! ...
... Stichting Natuurlijk! ...
... Vleuterweide heeft met verbazing de berichtgeving gevolgd dat Rijkswaterstaat problemen heeft met de planning van de bouw van de tunnel bij de A2 en dat een tracé door Leidsche Rijn als mogelijkheid wordt genoemd. ...
... De plek waar we onze krachten bundelen en ons gezamenlijk inzetten voor natuur en leefomgeving. ...
... Wij willen u graag informeren over plannen die ook van invloed op uw leefomgeving kunnen zijn: Op 5 december 2008 is de startnotitie Ring Utrecht uitgekomen. ...
... In de startnotitie Ring Utrecht is bekend gemaakt dat dat een onderzoek is gestart naar het doortrekken van de Noordelijke Randweg Utrecht naar de A12 (bron artikel AD). ...
... Deze weg zou een verbinding worden tussen de A2 en de A12. ...
... De bedoeling van deze verbindingsweg is met name de verbetering van de doorstroming van het verkeer tussen Rotterdam/Den Haag en Amersfoort. ...
... Het staat vast dat in Vleuten de Haarrijnse Rading in het noorden en de Veldhuizerweg in het zuiden het begin- en eindpunt van het trace vormen. ...
... Aangezien daartussen de wijk Vleuterweide ligt, is te verwachten dat de verbindingsweg dwars door Vleuterweide komt te lopen. ...
... Dat betekent lekker buiten wonen, in een wijk met veel openbaar groen, veel waterlopen, mooie pleintjes en plantsoenen, volop speelplekken voor kinderen en een grote variatie aan woningen met een geheel eigen identiteit. ...
... De gevolgen van een dergelijke verbindingsweg zijn niet te overzien. ...
... Denk hierbij aan fijnstof, geluidshinder, stankoverlast, verdwijnen en aantasting van natuur, kortom een aantasting van uw leefklimaat! ...
... Vleuterweide wil u op deze site en op het forum informatie bieden over de plannen van de overheid en de mogelijkheden die u als burger heeft om uw leefomgeving te behouden. ...
... Zet je in voor je eigen woonomgeving en sta samen sterk voor een Natuurlijk! ...
Disclaimer 05-05-2009
... Voor de juistheid en volledigheid daarvan kan derhalve niet worden ingestaan. ...
... De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. ...
... Voor gebruik door derden is toestemming vereist. ...
... Voor vragen en/of opmerkingen stuur ons een bericht via het contactformulier. ...
Inspraakreactie 03-12-2014
... Op deze pagina's treft u onze reactie aan op de Startnotitie Ring Utrecht d. ...
... december 2008 (hierna “Startnotitie) en maken wij gebruik van de inspraakprocedure die hiervoor is ingesteld. ...
... Graag verzoeken wij u onze inbreng mee te nemen naar de Commissie MER en bij de vaststelling van het voorkeurstracé. ...
... Hierbij verwijzen wij graag naar de website van de stichting www. ...
... nl  en de aan de stichting geliëerde petitie website www. ...
De Stichting 15-10-2015
De Stichting wordt vorm gegeven door wijkgenoten uit diverse delen van de wijk en is geen “club van wijze heren of dames”, die alle kennis in huis heeft. In de loop van de tijd hebben zij een groot en efficiënt netwerk opgericht, waaruit zij belangrijke informatie vergaren. Onder het motto “kennis is macht” is de Stichting een volwaardige gesprekspartner voor overleg met gemeente, provincie en rijkswaterstaat!
... De Stichting wordt vorm gegeven door wijkgenoten uit diverse delen van de wijk en is geen “club van wijze heren of dames”, die alle kennis in huis heeft. ...
... Onder het motto “kennis is macht” is de Stichting een volwaardige gesprekspartner voor overleg met gemeente, provincie en rijkswaterstaat! ...
... De Stichting bestaat daarnaast uit de verschillende Commissies:. ...
... Informeren van Vrienden van de stichting en overige belanghebbenden. ...
... Fondsenwerving/donateurs Commissie:. ...
... Het werven van donateurs voor de stichting en overige mogelijke middelen. ...
... Monitoren planning activiteiten en voortgang. ...
... Wilt u de groene en gezonde leefomgeving in uw wijk behouden, help ons dan! ...
... Indien je vanuit jouw vakgebied of netwerk informatie hebt, die nuttig kan zijn voor de Stichting of de projecten van de Stichting. ...
... Waarom een Stichting? ...
... De belangrijkste argumenten voor de stichtingsvorm zijn dat deze:. ...
... Dus om onze rechten kracht bij te zetten, is gekozen voor het oprichten van een Stichting. ...
... Hoe staat het met de Stichting? ...
... Momenteel wordt de Stichting via de notaris opgericht en in geschreven bij de Kamer van Koophandel. ...
... Alle voorbereidingen zijn hiervoor reeds getroffen en nu wordt alles geformaliseerd. ...
Inleiding 13-05-2009
Deze inspraakreactie heeft met name, doch niet uitsluitend, betrekking op de alternatieven waarin een doorgaande snelweg dan wel autoweg door Vleuterweide / Leidsche Rijn wordt overwogen, namelijk “alternatief verbreden” variant A “volle ring”, “alternatief sorteren” en “alternatief spreiden”.
... Deze inspraakreactie heeft met name, doch niet uitsluitend, betrekking op de alternatieven waarin een doorgaande snelweg dan wel autoweg door Vleuterweide / Leidsche Rijn wordt overwogen, namelijk “alternatief verbreden” variant A “volle ring”, “alternatief sorteren” en ...
... Hierin fungeert de stichting zo nodig graag als gesprekspartner. ...
... De stichting is ervan overtuigd dat er beter haalbare alternatieven zijn die nog niet in overweging zijn genomen. ...
... moet liggen aan zorgvuldige besluitvorming met een grote ruimtelijke impact zoals hier aan de orde. ...
... Bovendien heeft de stichting diverse punten van aandacht om mee te nemen in de vervolgstappen. ...
... Zoals door Rijkswaterstaat is aangegeven op de voorlichtingsavonden wordt aan burgers en andere belangstellenden en betrokkenen gevraagd hun ideeën over de Startnotitie kenbaar te maken en wel op drie gebieden:. ...
... Deze inspraakreactie is naar bovenstaande drie categorieën ingedeeld. ...
... Voordat deze aan de orde komen, volgen enkele algemene overwegingen en een korte beschouwing over het van toepassing zijnde toetsingskader. ...
... Hierbij is enige herhaling onvermijdbaar vanwege de overlap tussen de categorieën. ...
Overwegingen 13-05-2009
In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. 80.000 mensen een woning te bieden. Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen.
... 000 mensen een woning te bieden. ...
... Nu Leidsche Rijn zo goed als klaar is worden de bewoners opgeschrikt door een onaangename verrassing; ...
... Aldus zijn de bewoners van Vleuterweide eind 2007 plotseling en vlak na aankoop, oplevering of intrek geconfronteerd met de mogelijke plannen van een (snel)weg. ...
... Het moge duidelijk zijn dat als de bewoners hiervan vooraf van op de hoogte waren, velen niet de keuze zouden hebben gemaakt tot aankoop van een woning in Vleuterweide. ...
... De visie van Leidsche Rijn is altijd geweest om een wijk te bouwen met goede ontsluitingen, maar géén doorgaande verkeersstromen, dit om het leefklimaat van de gehele wijk te bevorderen. ...
... Die lijn is verwoord in het Masterplan, dat vervolgens geactualiseerd is in de Ontwikkelingsvisie 2003. ...
... Hierin werd geen melding gemaakt van een verbinding A2-A12. ...
... In Maastricht werkt de overheid hard aan de oplossing van het huidige probleem van een A2 dwars door stad. ...
... Dit zal zeker flinke investeringen van de overheid vergen. ...
... En 20 jaar geleden heeft de overheid veel geld moeten investeren om de wijken in Breda grenzend aan de snelweg weer leefbaar te krijgen door het aanleggen van een grote ring aan de zuidkant van Breda. ...
... Het zal de overheid nu veel geld gaan kosten om deze problemen door rondwegen of ondertunneling op te lossen, zoals het in Breda al veel geld heeft gekost. ...
... In Den Haag en Leidschendam heeft de overheid bij de aanleg van de Noordelijke Randweg (Sijtwende variant) (N14) expliciet gekozen voor een integrale oplossing voor wonen en verkeer. ...
... Bij de aanleg van de weg en de wijk is maximaal rekening gehouden met de milieu-effecten in de breedste zin van het woord. ...
... Bij de planning en verkoop van Leidsche Rijn is bewust gekozen voor een woon- en leeffunctie van het ruimtelijk gebied. ...
... De genoemde alternatieven bieden een zeer kortzichtige “oplossing” voor een probleem dat nog niet helder is gedefinieerd. ...
Toetsingskader 13-05-2009
De Startnotitie vormt de opmaat voor een milieu-effectrapportage en een tracébesluit. Een tracébesluit wordt genomen op grond van de Tracéwet. De Tracéwet zelf kent geen expliciet toetsingskader, zoals dat bijvoorbeeld in de WRO ten aanzien van de toetsing van bestemmingsplannen door het college van gedeputeerde staten is opgenomen.
... De Tracéwet zelf kent geen expliciet toetsingskader, zoals dat bijvoorbeeld in de WRO ten aanzien van de toetsing van bestemmingsplannen door het college van gedeputeerde staten is opgenomen. ...
... Niettemin is uit de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State af te leiden dat voor de aan de orde zijnde besluitvorming wel degelijk een toetsingskader van toepassing is. ...
... Daarbij is overwogen dat rechtsbescherming van allen die bij deze besluitvorming belanghebbend zijn, gewaarborgd moet blijven en dat niet voorbijgegaan mag worden “aan de eisen van zorgvuldige besluitvorming die met betrekking tot elk van de ...
... onderscheiden beslissingen kunnen worden gesteld indien deze beslissingen afzonderlijk zouden zijn genomen, gelet op de regelgeving die aan die beslissingen ten grondslag ligt”. ...
... Bij de beoordeling van de individuele inspraakreacties, bezwaren en beroepen zal steeds moet worden bezien in hoeverre de in het tracébesluit voorziene maatregelen in redelijkheid in het tracébesluit hadden kunnen ...
... voorgaande doet uiteraard niet af aan het feit dat de betrokken bestuursorganen gebonden zijn aan de algemene beginselen van behoorlijk, waaronder het zorgvuldigheids-, evenredigheids- en het motiveringsbeginsel van artikel 3:2, 3:4 en 3:46 van de Algemene wet bestuursrecht. ...
... Zoals hierna zal worden uiteengezet dat voldoet de Startnotitie en de daarin opgenomen uitgangspunten en alternatieven, niet aan dit toetsingskader. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. ...
... Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. ...
... Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? ...
... 1 Hoofdoplossingen (extremen). ...
... Dit kan niet de bedoeling zijn geweest van de aan de orde zijnde wetgeving (o. ...
... Van zorgvuldige besluitvorming is geen sprake. ...
... 4 aangegeven dat de bak Amelisweerd en de Galecopperbrug te krap zijn en moeilijk uit te breiden omdat ze constructief ingewikkeld zijn, evenals knooppunt Oudenrijn. ...
... Op dit punt lijkt in de Startnotitie al een beslissing te zijn genomen over de richting van de voorkeursalternatieven, wat indruist tegen de gedachte achter de Startnotitie. ...
... Zo is niet inzichtelijk op basis van welke gegevens (onderzoeken) de uitbreiding van knooppunt Oudenrijn als ‘moeilijk’ - zo dat al het geval zou zijn - wordt bestempeld en of daarbij nog oplossingen zijn onderzocht. ...
... In ieder geval kan het niet zo zijn dat met enkele opmerkingen in de Startnotitie de onoplosbaarheid van deze uitbreidingsproblemen als “gegeven” moet worden beschouwd of de conclusie daartoe naderhand makkelijker genomen kan worden. ...
... Waarom is knooppunt Oudenrijn hiervoor niet geschikt en wat is de relatie met de verbreding van de A2? ...
... Ten onrechte is uitgegaan van extremen en niet van reële alternatieven en het is in strijd met de van toepassing zijn regelgeving om uit de extremen-onderzoeken een voorkeursalternatief samen te stellen. ...
... Dit is een kapstok voor besluitvorming van ruimtelijke projecten zoals tracébesluiten en met deze aanpak wordt een volgorde aangegeven waarlangs gezocht wordt naar oplossingen. ...
... Daarbij moet worden opgemerkt dat geen sprake is van een bindende leidraad, maar wél van een landelijk gehanteerde leidraad die staat voor “gezond verstand” benodigd voor zorgvuldige besluitvorming. ...
... anders betalen voor mobiliteit (rekening rijden); ...
Downloads 08-05-2009
... Presentatie stichting Natuurlijk! ...
... Samenvatting bijeenkomst (5 januari 2009). ...
Bestuur 17-05-2009
... De Stichting wordt vorm gegeven door wijkgenoten uit diverse delen van de wijk en is geen “club van wijze heren of dames”, die alle kennis in huis heeft. ...
... Onder het motto “kennis is macht” is de Stichting een volwaardige gesprekspartner voor overleg met gemeente, provincie en rijkswaterstaat! ...
... Momenteel zijn de volgende wijkgenoten actief als dagelijks bestuur voor de Stichting:. ...
... De Stichting bestaat daarnaast uit de verschillende Commissies:. ...
... Informeren van Vrienden van de stichting en overige belanghebbenden. ...
... Fondsenwerving/donateurs Commissie: . ...
... Het werven van donateurs voor de stichting en overige mogelijke middelen. ...
... Monitoren planning activiteiten en voortgang. ...
... Wilt u de groene en gezonde leefomgeving in uw wijk behouden, help ons dan! ...
... Indien je vanuit jouw vakgebied of netwerk informatie hebt, die nuttig kan zijn voor de Stichting of de projecten van de Stichting. ...
Doelstelling 21-04-2009
... De stichting Natuurlijk! ...
... Vleuterweide stelt zich ten doel in het gebied tussen de Huis ter Vleutenbaan en de Leidsche Rijn in Vleuterweide te Vleuten en de directe omgeving daarvan het leefmileu, sociale veiligheid, de natuurwaarden en het landschap te bevorderen en indien mogelijk te optimaliseren. ...
... Primair: Bewoners in en rondom het gebied tussen de Huis ter Vleutenbaan en de Leidsche Rijn en de directe omgeving daarvan en zaken die direct of indirect invloed hebben op dit gebied . ...
... Steun de stichting:. ...
... De activiteiten van de stichting kosten naast veel tijd ook geld. ...
... Denk aan kosten voor de oprichting van de stichting bij notaris, het inhuren van adviseurs, het doen van noodzakelijk onderzoek etc. ...
... Dus meld je nu aan als vriend van de stichting, klik hier voor meer informatie. ...
Donaties 21-04-2009
... Steun de stichting! ...
... De activiteiten van de stichting kosten naast veel tijd ook geld. ...
... Denk aan kosten voor de oprichting van de stichting bij notaris, het inhuren van adviseurs, het doen van noodzakelijk onderzoek, de communicatie middelen richting belanghebbenden etc. ...
... rekeningnummer 676524818 (ING). ...
... Stichting Natuurlijk! ...
... Onder vermelding van: uw naam/straat/postcode/huisnummer en e-mail adres. ...
Contact 04-12-2014
... Voor vragen met betrekking tot deze website kunt u contact opnemen met Derrik van Bemmel. ...
Persberichten 21-04-2009
... Provinciale Staten weigert afwijzing snelwegen. ...
... bereikbaarheid van Utrecht tijdens de PS vergadering van 23 februari 2009. ...
Statements 21-04-2009
... Wij pleiten er dan ook voor om eerst grondige verbeteringen door te voeren in het Openbaar Vervoer wanneer de wegen verstopt raken. ...
... De PvdA-Utrecht fractie roept Minister Eurlings op, om de variant met daarin een weg door Leidsche Rijn of door Amelisweerd uit de pakketstudies te schrappen. ...
... Vanuit Utrecht is veel meer behoefte aan Hoogwaardig Openbaar Vervoer en verruiming van die mogelijkheden, aanvullende maatregelen om autoverbruik te verminderen, meer aandacht en opwaardering van Transferia en de fiets. ...
... Vooral het voorrang geven van vertramming kan een gunstig effect hebben op betere bereikbaarheid voor de stad en dus ook voor de regio. ...
... De PvdA heeft de indruk dat Rijkswaterstaat geïsoleerd kijkt naar oplossingen via asfalt. ...
... Inventieve oplossingen blijven uit als bijvoorbeeld ook spoorinfraverzorgers als ProRail niet worden betrokken bij de planstudies. ...
... In de ogen van de PvdA is samenhang en creativiteit in oplossingen noodzakelijk waarbij OV-oplossingen onze voorkeur hebben. ...
... Als je plannen infrastructurele plannen maakt ter bevordering van de de mobiliteit zul je vaak weerstand ondervinden door direct belanghebbenden. ...
... De stichting Natuurlijk! ...
... Alleen openbaar ververvoer of meer fietspaden zullen niet voldoende om een permanent goede omsluiting van Vleuterweide te realiseren. ...
... De provinciale CDA fractie deelt de zorg rondom de verkeerafwikkeling in Vleuterweide en moedigt daarom de stichting Natuurlijk! ...
... Gisteren kregen wij een brief van de provincie onder ogen, waarin een onderzoek aangekondigd wordt naar het doortrekken van de Noordelijke Randweg, opdat er een verbinding ontstaat tussen de A2, de A12 en de A27. ...
... Het idee om een nieuwe rijksweg aan te leggen dwars door de nieuwbouwwijken van Vleuten en Leidsche Rijn is vragen om gezondheids- en vervuilingsproblemen. ...
... Fijnstof, geluid, minder openbaar groen, horizonvervuiling, de barrierewerking zijn maar enkele nadelen van een (nieuwe) rijksweg door bewoond gebied te noemen. ...
... Geen snelweg door Leidsche Rijn, maar investeren in de ring Utrecht moet. ...
Nieuwsbrief 05-05-2009
... *  Beveiligingscode: . ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... Om de toekomstige verkeersproblemen in en rondom Utrecht aan te pakken is het noodzakelijk investeringen in extra (grootschalig) OV mee te nemen in de oplossingsrichting. ...
... Hierbij kan naast nieuwe investeringen gedacht worden aan eenvoudiger oplossingen, zoals het verhogen van de frequentie van (lokale) treinverbindingen, bijvoorbeeld 6 in plaats van 2 stoptreinen op de route Vleuten – Utrecht. ...
... Tevens kan gedacht worden aan concentratie van kindervoorzieningen bij zwaartepunten OV (opstapplaatsen HOV, stations). ...
... Daarnaast zijn de effecten van Park & Ride voorzieningen niet (kenbaar) meegenomen in het onderzoek (zie Ontwikkelingsvisie 2003). ...
... 2 Spoorverbinding Almere – Utrecht – Breda. ...
... De effecten van de verkeersdruk rond Utrecht kan positief beïnvloed worden door een directe spoorverbinding van Breda naar Utrecht. ...
... 3 Scheiden verkeersstromen (doorgaand en bestemmingsverkeer). ...
... Net als op de zuidelijke ring van Utrecht (A12) en de verbrede A2 zou een verder scheiding van doorgaand en bestemmingsverkeer mogelijk zijn. ...
... Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik van het oude A2 tracé voor bestemmingsverkeer. ...
... 4 Opwaardering Letscherweg (bij Strijkviertel – De Meern). ...
... Het ontbreken van direct aangrenzende woongebieden en de reeds aanwezige A2 en A12 (bundeling infrastructuur) zijn bij uitstek redenen om opwaardering van deze weg te overwegen om knooppunt Oudenrijn te ontlasten. ...
... De omgeving van Oudenrijn biedt mogelijkheden tot uitbreiding en bouw in de hoogte. ...
... Een uitstekend voorbeeld van dit laatste zou kunnen zijn de verbindingslus A12-A2 (vanuit Woerden naar Amsterdam) te verbeteren. ...
... Momenteel is er slechts één baan die de zuidelijke kant van de A12 met de A2 (noordelijke richting) verbindt. ...
... Een hoge fly-over met hogere capaciteit zou de aansluiting en doorstroming flink kunnen verbeteren. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Daar waar nut en noodzaak onomstotelijk bewezen zijn, zullen flinke investeringen noodzakelijk zijn voor de inpassing in de omgeving om de negatieve effecten voor leefbaarheid te compenseren. ...
... 000 mensen noodzakelijk is voor een oplossing van de doorstromingsproblemen van het verkeer rond Utrecht. ...
... Een dergelijke oplossing brengt een grote inbreuk met zich voor het woon- en leefklimaat in de wijk van cliënten (zie ook hierna) en dat terwijl nauwelijks is gebleken van onderzoek naar alternatieven met minder ...
... Zoals eerder aangegeven moet hierbij worden gedacht aan (vele mogelijke) oplossingen op en rond bestaande infrastructuur. ...
... Zorgvuldige besluitvorming kan niet anders behelzen dan een oplossing van een (snel)weg dwars door een woonwijk zo veel mogelijk te voorkomen om niet te zeggen ten allen tijde gelet op de aangehaalde voorbeelden van misstanden ...
... 2 Verstoring/Geluidshinder. ...
... Een weg dwars door of langs een woonwijk met zeer korte afstand tot woningen, scholen, kinderspeelplaatsen en andere publieke voorzieningen leidt tot overlast door verkeersherrie. ...
... Op voorhand is ook duidelijk dat niet kan worden voldaan aan alle geldende geluidregelgeving. ...
... Daarbij dient een zorgvuldige besluitvorming te voorkomen dat “trucs” zoals geluiddempend asfalt worden gebruikt vanwege de in het geding zijnde gezondheid van de bewoners van Leidsche Rijn. ...
... Zowel de Gezondheidsraad als de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben vastgesteld dat te hoge geluidsbelasting in woon- en werkomgeving tot gezondheidsproblemen leidt en . ...
... Blootstelling aan geluid leiden tot een verhoogde kans op hoge bloeddruk en hartvaatziekten. ...
... Bovendien kan het de klachten verergeren bij mensen die al leiden aan een hartvaataandoening. ...
... Blootstelling aan geluid kan ook leiden tot een verminderd prestatievermogen bij kinderen. ...
... De leerlingen van de middelbare school hebben vanuit de schoolbanken direct zicht op het beoogde tracé voor de snelweg. ...
... Genoeg is bewezen dat niet alleen een piekbelasting van het geluid van een (snel)weg, maar ook het constante geluid hiervan hinder en overlast met gezondheids- en ontwikkelingsproblemen tot gevolg kan hebben. ...
Fotoboek De Hoven 17-05-2009
... Copyright Stichting Natuurlijk! ...
NO WAY actie 17-05-2009
... Copyright Stichting Natuurlijk! ...
Luchtfotos 17-05-2009
... Copyright Stichting Natuurlijk! ...
Vleuterweide 17-05-2009
Vleuterweide is een deelplan van de Vinex-locatie Leidsche Rijn, in de Nederlandse gemeente Utrecht. Vleuterweide is gelegen tussen de dorpskernen van Vleuten, De Meern en Harmelen, en maakt deel uit van de wijk Vleuten-De Meern.
... Een groot deel van de wijk heeft een typische "jaren-30" uitstraling, met straten in de stijl van de oude arbeiderswijkjes, hofjes en herenhuizen. ...
... Door de lage ligging is de wijk doorsneden met grachten en sloten, waarvan enkele er voor de bouw van de wijk al lagen. ...
De Hoven 17-05-2009
Het meest stadse deel van Vleuterweide wordt gevormd door Het Centrum & De Hoven. Deze buurten worden aan de noordoostkant begrensd door de Europaweg en het Leidsche Rijn Park.
... Het Centrum wordt het hart van Vleuterweide, waar voorzieningen komen die bij een plaats van enige omvang horen zoals winkels, horeca, scholen, een bibliotheek en een gezondheidscentrum. ...
... In totaal komen er rond de 1800 woningen in Het Centrum & De Hoven. ...
... De woningen in de eerste fase van De Hoven zijn bijna allemaal verkocht. ...
... De woningen in De Hoven fase 2 gaan in juni 2006 in verkoop. ...
... De woningen in fase 3 van De Hoven zullen in 2007 in verkoop gaan. ...
... In Het Centrum worden bijzondere woningen aan het water gebouwd en boven de winkels en de verschillende voorzieningen komen appartementen. ...
... Naar verwachting gaan deze woningen in 2007-2008 in verkoop. ...
De Rietvelden 17-05-2009
De Rietvelden ligt in het meest westelijke deel van Vleuterweide. Het ligt erg laag, daarom speelt water er een belangrijke rol.
... Uitgangspunt voor het ontwerp was de bestaande waterstructuur en de agrarische verkaveling, daardoor zijn de meeste straten recht en voornamelijk in noord-zuidrichting gelegen. ...
De Tuinlanden 17-05-2009
Dit deelgebied in het zuidoosten van Vleuterweide begint steeds vastere vormen aan te nemen.
... De Tuinlanden is de laatste grote deelwijk van Vleuterweide en bevat 929 woningen, twee basisscholen, kinderopvang en een zorgvoorziening. ...
De Erven 17-05-2009
De naam van de buurt De Erven verwijst naar het parkachtige, beschutte karakter van de jaren '80 woonerven. De wijk ligt in het noorden van Vleuterweide en grenst aan Vleuten.
... Er komen hier zowel woningen als enkele kantoren en maatschappelijke voorzieningen. ...
De Hagen 17-05-2009
De Hagen is de kleinste woonbuurt van Vleuterweide die wordt gerealiseerd aan de oostzijde van de bestaande wijk Achter ’t Spoor in Vleuten. Aan de zuidzijde grenst deze wijk straks aan Het Centrum & De Hoven. Met dit plan, dat bestaat uit 122 woningen en een brandweergarage, wordt de wijk Achter ’t Spoor ‘afgewerkt’, als het ware omzoomd aan de oost- en zuidzijde.
... Met dit plan, dat bestaat uit 122 woningen en een brandweergarage, wordt de wijk Achter ’t Spoor ‘afgewerkt’, als het ware omzoomd aan de oost- en zuidzijde. ...
De Boomgaarden 17-05-2009
De Boomgaarden, gelegen in het zuidwesten van Vleuterweide, is de eerste wijk die gebouwd is. Eind 2004 was het grootste gedeelte van de huizen bewoond. Het is een kindvriendelijke dorpse wijk met speelterreinen en straks zit- en visplekken langs het riviertje de Heycop, dat de wijk begrenst. De sfeer is er dorps, door de verschillende woningtypen, de korte gebogen straatjes, het vele groen en de fiets- en wandelpaden. Er is rekening gehouden met bestaande landschapselementen, zoals de oude perenboomgaarden en de Heycop.
... De sfeer is er dorps, door de verschillende woningtypen, de korte gebogen straatjes, het vele groen en de fiets- en wandelpaden. ...
... Er is rekening gehouden met bestaande landschapselementen, zoals de oude perenboomgaarden en de Heycop. ...
Haarrijnseplas 03-07-2009
... Het nieuwe strand ligt tegen de Haarrijnse Rading en de A2. ...
... Bij een eventuele doortrekking van de Noordelijk Ring Utrecht en een (snel) weg door of direct om Leidsche Rijn heeft dat een impact voor het nieuwe "Leidsche Rijn strand". ...
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide zet zich in voor de leefbaarheid van Vleuterweide 08-09-2015
... Dankzij uw feedback richting SNV staat het op de agenda bij de gemeente! ...
... Uit onderzoek vd gemeente is gebleken dat binnen de bestaande ruimte geen ideale oplossing mogelijk is. ...
... Hierop hebben wij een oproep gedaan in de media richting onze achterban. ...
... Met de feedback v onze achterban heeft een stedenbouwkundige ontwerpen gemaakt die wij hebben ingediend. ...
... Wij pretenderen niet dè oplossing te hebben. ...
... Het algemene doel moet zijn om de meeste veilige, goed ingepaste, oplossing te kiezen die breed gedragen wordt door geheel Vleuterweide. ...
... De nu volgende Prezi bevat een van de drie door ons ingediende varianten. ...
... Nu is de kans om uw mening te geven aan de gemeente. ...
Busbaan Vleuterweide 12-12-2014
... - Uitgebreide beschrijving van voorstellen vindt u hier. ...
... - Inspraak  raadsinformatieavond, laat voor dinsdag 16 december je mening weten! ...
... Ondanks enkele lapmiddelen is de verkeerssituatie nog steeds niet structureel verbeterd en is het de gemeente duidelijk geworden dat er aanpassingen nodig zijn. ...
... Onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de gemeente door Goudappel Coffeng, adviseurs op het gebied van mobiliteit, heeft een aantal mogelijke oplossingen opgeleverd. ...
... Stichting Natuurlijk! ...
... Vleuterweide (SNV) heeft de noodzaak gevoeld mee te denken aan de gezochte structurele oplossing. ...
... Naar aanleiding van een presentatie van de gemeente op 21 mei jl. ...
... over de alternatieven van Goudappel Coffeng heeft SNV onafhankelijk advies ingewonnen bij stedenbouwkundige Godfried de Graaff. ...
... De Graaff geeft in zijn bevindingen aan dat de veiligheid juist ernstig afneemt bij de oplossingen van Goudappel Coffeng. ...
... Als verbetering hierop heeft de stedenbouwkundige enkele alternatieven beschreven die wel veiliger zijn dan de huidige situatie. ...
... Deze nieuwe alternatieven bieden meer overzichtelijkheid en zorgen ook voor een betere doorstroming voor alle verkeersdeelnemers. ...
... Een voorbeeld van een aanpassing is het realiseren van een doorgaande fietsroute en een fietsstraat ter hoogte van het winkelcentrum. ...
... Verder wordt voorgesteld de situatie voor automobilisten te veranderen naar 2x eenrichtingsverkeer waardoor het aantal kruisbewegingen over de busbaan bij het Winkelcentrum Vleuterweide sterk wordt verminderd. ...
... Een uitgebreide beschrijving van deze en verdere aanpassingen vindt u hier. ...
... Wij zien dus ruimte voor veel verbetering maar zijn ons er terdege van bewust dat er binnen de bestaande (beperkte) ruimte geen perfecte oplossing mogelijk is. ...
Persbericht busbaan 12-12-2014
... Persbericht Stichting Natuurlijk! ...
... Onderzoek van Goudappel Coffeng, adviseurs op het gebied van mobiliteit, heeft een aantal mogelijke oplossingen opgeleverd in opdracht van de gemeente. ...
... Stichting Natuurlijk! ...
... Naar aanleiding van een presentatie op 21 mei 2014 door de gemeente over de plannen van Goudappel Coffeng heeft SNV onafhankelijk advies ingewonnen bij stedenbouwkundige Godfried de Graaff. ...
... Gebleken is dat binnen de bestaande, beperkte ruimte een optimale oplossing niet mogelijk is. ...
... Deze nieuwe alternatieven zorgen voor een betere doorstroming voor alle verkeersdeelnemers en bieden tegelijkertijd meer overzichtelijkheid. ...
... Deze aanpassingen dragen daarmee flink bij aan een verbeterde veiligheid. ...
... Door daarnaast de situatie voor automobilisten te veranderen naar eenrichtingsverkeer kan het aantal kruisbewegingen over t. ...
... Deze inrichting is passend bij het dorpse karakter van het centrum en oogt veel aantrekkelijker voor winkelend publiek. ...
... Daarnaast is er een oplossing voor het vrachtverkeer om het winkelcentrum zo veilig en goed mogelijk te kunnen bevoorraden. ...
... Lot van Hooijdonk heeft reeds voor de zomervakantie in een brief aan de raad/commissie Stad & Ruimte aangegeven dat een zorgvuldige procedure noodzakelijk is en er een toekomstbestendige oplossing moet komen. ...
... Helaas is ondanks diverse verzoeken vanuit SNV de procedure rondom de besluitvorming Busbaan Vleuterweide nog steeds volstrekt onduidelijk. ...
... Dit is in het belang van alle betrokkenen en met name van de omwonenden die dagelijks met de gekozen oplossingen moeten leven. ...
... Dit moet volgens SNV het doel zijn, te bereiken door goede afweging van alle alternatieven, met inachtname van het originele Masterplan Leidsche Rijn en zonder aantrekkende werking van nieuwe verkeersstromen. ...
... U kunt de originele plannen van de gemeente en de alternatieven van Stichting Natuurlijk! ...
Alternatieven busbaan SNV 12-12-2014
... Naar aanleiding van een presentatie van de gemeente op 21 mei 2014 over de alternatieven van Goudappel Coffeng heeft Natuurlijk! ...
... Vleuterweide onafhankelijk advies ingewonnen bij stedenbouwkundige Godfried de Graaff. ...
... De Graaff geeft in zijn bevindingen aan dat de veiligheid juist ernstig afneemt bij de oplossingen van Goudappel Coffeng. ...
... Als verbetering hierop heeft de stedenbouwkundige enkele alternatieven beschreven die wel veiliger zijn dan de huidige situatie. ...
... Deze nieuwe alternatieven bieden meer overzichtelijkheid en zorgen ook voor een betere doorstroming voor alle verkeersdeelnemers. ...
... Hieronder vindt u de presentatie van de analyse en mogelijke alternatieven voor de busbaan Vleuterweide, opgesteld in opdracht van Stichting Natuurlijk! ...
Overige documenten busbaan Vleuterweide 08-09-2015
... Ontwerptekeningen van gemeente Utrecht. ...
... Locatietekening busbaan gemeente Utrecht . ...
... Vragen aan college Utrecht mbt ontsluiting WC Vleuterweide 2013 10 15. ...
Tijdlijn Busbaan Vleuterweide 04-12-2014
... Vleuterweide probeert al tijden mee te denken en heeft verschillende malen oplossingen aangedragen. ...
... brief van Wijkregisseur Maartje Hemmelder over plannen voor aanpassingen  Utr. ...
... Reminder aan Cees Verbokkem aantekeningen door te sturen. ...
... verslag van SNV aan Cees Verbokkem over besproken aanpassingen. ...
... Stichting Natuurlijk! ...
... Verzoek aan wethouder L v Hooijdonk om informatie over besluitvormingstraject . ...
Inspraak Busbaan 08-09-2015
... Onder vermelding van: V. ...
... Geef een onderbouwing (eventuele argumenten vindt u hieronder) en geef eventueel alternatieven of suggesties. ...
... De Hoven 2 is bewust autoluw ingericht. ...
... Bij toename verkeer komen fietsende kinderen in de verdrukking. ...
... Richting A2 via Europaweg of omrijden via Landschapsbaan, Rivierkom, Stroomrugbaan. ...
... in- en uitweven op de plaats v bestemming komen. ...
... Dit is een complexe oplossing met potentiële conflictsituaties. ...
... Verkeersdruk bij kruising Landschapsbaan neemt toe door nieuw te bouwen wijk met enkel Moersbergen als uitgang. ...
... In het voorstel zitten te weinig aanpassingen die de veiligheid voor de kwetsbare groep fietsers moet verbeteren. ...
... Verzoek sluipverkeer ontmoedigen dmv 30 km zones ipv afsluiting weg. ...
... Verzoek overzichtelijk 2x eenrichtingsverkeer met 30 km zone ipv afsluiting. ...
... Verzoek verkeersremmende maatregelen zoals 2x smalle weg eenrichtingsverkeer met drempel om hardrijden te ontmoedigen maar toch van A naar B te kunnen. ...
... Verzoek simpele, duidelijke en begrijpelijke route ipv complexe oplossing. ...
... Verzoek rekening houden met woon-werkverkeer hardwerkende bewoners. ...
... Verzoek rekening houden met uw jonge kinderen en met scholieren die nog geen verkeerservaring hebben. ...
Media 08-09-2015
25-08-2015 Steun politiek voor variant natuurlijkvleuterweide
... Ook politici hebben aangegeven meer heil te zien in de oplossing voor het zuiderlijk deel van Stichting Natuurlijk! ...
Media 08-09-2015
08-09-2015 Stichting Natuurlijk!Vleuterweide halve finale Drakenboot
... 08-09-2015 Stichting Natuurlijk! ...
... Na vorig jaar een prachtige 3e plaats te hebben behaald bij de Drakenbootraces op de Haarrijnse Plas, heeft Stichting Natuurlijk! ...
Media 15-10-2013
08-09-2013 Drakenboot race 2013 met wethouder
... Net zoals voorgaande jaren heeft Stichting Natuurlijk! ...
Media 15-10-2013
15-10-2013 Veiliger oversteek Europaweg
... Er kwamen al geruime tijd vragen binnen van bewoners die de Europaweg tpv de ingang van het Maximapark aan de kant van Vleuterweide onveilig vonden. ...
Media 16-01-2013
13-11-'12 verkeer vleuterweide
... Nav onze stoepkrijtactie op de straat Voor De Burchten en de gesprekken met de verkeerskundige is er een onderzoeksbureau ingeschakeld door de Gemeente Utrecht om het gebied voor het winkelcentrum te onderzoeken. ...
... Hieruit is gebleken dat er inderdaad gevaarlijke/onwenselijke verkeerssituaties zijn en er zijn ook ingrijpende oplossingen voorgesteld aan de gemeente. ...
... Wethouder Frits Lintmijer is het met ons eens dat er niet zolang gewacht kan worden en heeft opdracht gegeven voor tijdelijke oplossingen. ...
... Wij hebben de grootste probleempunten met de verkeerskundige getoond tijdens een schouw ter plaatse en gezamelijk noodoplossingen besproken. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Persbericht VVD over akkoord
... Akkoord over Ring Utrecht en Tram Utrecht Sciencepark. ...
... VVD gedeputeerde en lijsttrekker Remco van Lunteren heeft vandaag samen met de gemeente Utrecht en de BRU een akkoord gesloten met minister Schultz van Haegen van infrastructuur en milieu over verbreding van de wegen rondom Utrecht en de financiering van een tramverbinding tussen Utrecht CS en Utrecht Science Park. ...
... Met dit besluit zal de A27 verbreed worden tot 2x7 rijstroken en zal de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) opgewaardeerd worden tot een weg met ongelijkvloerse kruisingen. ...
... De VVD fractie is blij dat er nu zicht is op de wijze waarop doorstroming op de wegen rondom Utrecht zal worden verbeterd. ...
... Ook constateert de VVD dat met dit besluit doortrekking van de NRU door Leidsche Rijn definitief van de baan is. ...
... In het akkoord staat ook dat er voor de verbreding van de A12 op dit moment geen geld is en daarom zal worden uitgesteld tot na 2020. ...
... De VVD fractie is blij dat ook verbreding van de A12 op de agenda is blijven staan, maar hoopt wel dat er toch eerder dan 2020 geld wordt gevonden op de Rijksbegroting. ...
... Met het akkoord over een extra Rijksbijdrage van 110 miljoen EURO voor een tramverbinding tussen Utrecht CS en het Utrecht Science Park wordt ook de bereikbaarheid van één van de belangrijkste economische kernlocaties in de provincie flink verbetert. ...
... Tegelijk bevestigt dit ook de "en-en-aanpak" die de VVD al jaren bepleit in de Utrechtse Staten, met investeringen in én wegen én OV. ...
... Het regionaal OV onderzoek waartoe ook besloten is, zal daar verder invulling aan moeten geven. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Provincie Utrecht sluit akkoord met minister over Ring
... 03-12-'10 Provincie Utrecht sluit akkoord met minister over Ring. ...
... Met de uitbreiding naar 2x7 rijstroken van de A27, extra rijbanen op A12 en de opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht wordt de Ring Utrecht gerond. ...
... Rijk en regio hebben na vergelijking van verschillende oplossingen gekozen voor de weguitbreiding in het Oost-alternatief. ...
... Dit bestaat uit verbreding naar 2x7 rijstroken van de A27 aan de oostzijde van Utrecht. ...
... Aan de zuidzijde komt er een extra rijstrook per richting aan de A12. ...
... Daarnaast wordt de Noordelijke randweg Utrecht opgewaardeerd naar een 2x2 autoweg van minimaal 80 km/u met ongelijkvloerse kruisingen. ...
... Doordat de de A2 al verbreed is, wordt door dit Oost-alternatief de ring Utrecht gerond. ...
... Naast de voltooiing van de ring Utrecht wordt ook geïnvesteerd in openbaar vervoer. ...
... Zo stelt het rijk 110 miljoen euro extra ter beschikking voor een tramverbinding tussen Utrecht CS en het Utrecht Science Park, mits uit een studie blijkt dat deze rendabel is. ...
... Daarnaast wordt tussen Utrecht Centraal Station en Leidsche Rijn de busverbinding versneld door de aanleg van tunnels. ...
... Dit, samen met de al eerder besloten verbouwing van het station Utrecht Centraal, krijgt openbaar vervoer in de regio een grote kwaliteitsimpuls. ...
... Nu het voorkeursalternatief is vastgesteld start de volgende fase ( MER 2e fase), waarbij goed wordt gekeken naar details, zoals: het ontwerp en inpassing van de weg en de zorg voor de leefomgeving. ...
... Dit leidt tot een ‘Ontwerp-tracébesluit’ voor de A12/A27 in 2012 en een Ontwerp-bestemmingsplan voor de Noordelijke Randweg Utrecht. ...
... Als het definitieve besluit genomen is, start vanaf 2016 de uitvoering. ...
... In totaal is een besluit genomen over 1,36 miljard aan mobiliteitsinvestesteringen. ...
Media 28-11-2010
10/11/'10 onderzoek naar verbreding A27
... 10/11/'10 onderzoek naar verbreding A27. ...
... De gemeenteraad in Utrecht stemde vorige week al in met de uitwerking van het 'alternatief Oost'. ...
... Dat plan, om de bereikbaarheid van Utrecht te vergroten, bestaat uit de verbreding van de A27, een ecoduct bij Amelisweerd en de opwaardering van de Noordelijke Randweg tot een autoweg. ...
... De raad stelt wel voorwaarden aan de uitwerking van het voorstel. ...
... Zo moeten de positieve effecten worden onderzocht van een limiet van 80 kilometer per uur op de ring. ...
... Ook worden de effecten van investeringen in het openbaar vervoer gemeten. ...
Media 28-11-2010
05/11/'10 Gemeenteraad stemt in met uitwerking Oost alt. 2e fase MER
... 05/11/'10 Gemeenteraad stemt in met uitwerking Oost alt. ...
... In grote meerderheid stemde de raad voor alle voorstellen om de wethouder te sterken in zijn onderhandelingspositie naar het Rijk:. ...
... Raad stemt in met uitwerking Oost alternatief Ring Utrecht. ...
... De gemeenteraad heeft tijdens zijn raadsvergadering op donderdag 4 november m. ...
... de Planstudie Ring Utrecht ingestemd met de uitwerking van het Oost alternatief in de tweede fase MER. ...
... Alternatief Oost bestaat uit de verbreding van de A27, een ecoduct bij Amelisweerd en de opwaardering van de Noordelijke Randweg (NRU). ...
... Er zijn een aantal condities aan de verdere uitwerking van alternatief Oost gesteld. ...
... Zo wordt onderzoek gedaan naar de mogelijke positieve effecten op leefbaarheid (lucht en geluid) van 80 km per uur op de Noordelijke Randweg en de rest van de Ring en naar de effecten van investeringen in openbaar vervoer. ...
... Wethouder Lintmeijer beschouwde deze als ondersteunend en stimulerend voor zijn verdere onderhandelingen met het Rijk en de regionale partijen. ...
... Vervolgens worden de richtlijnen voor de 2e fase MER opgesteld en vastgesteld, waarna aan de uitwerkingsfase kan worden begonen (o. ...
... ontwerp Tracébesluit en bestemmingsplan. ...
Media 04-11-2009
Persverklaring minister Eurlings
... Persverklaring minister Eurlings. ...
... ‘Persverklaring minister Eurlings’. ...
Media 04-11-2009
Verklaring Wethouder De Bondt 3-11-2009
... Verklaring Wethouder De Bondt 3-11-2009. ...
... ‘Verklaring Wethouder De Bondt 3-11-2009’. ...
... nl/media/userfiles/media/Achtergrondinformatie%20Voorkeursrichting%203%20nov%202009. ...
Media 13-10-2009
RTL Nieuws: Uitgelekt rapport A27 wordt verbreed ipv alternatieven
... Zie hieronder de uitzending online: http://www. ...
Media 13-10-2009
Bewoners voorzichtig blij met snelwegplannen
... De ministers Camiel Eurlings (Verkeer) en Jacqueline Cramer (Ruimte en Milieu) hebben daarover dinsdag overeenstemming bereikt met provincie en gemeente, liet een woordvoerder van Eurlings weten. ...
... Aan de noordkant wordt van de N230 een volwaardige snelweg gemaakt met een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur en ongelijkvloerse kruisingen. ...
... Maar Eurlings houdt de deur nadrukkelijk open op termijn. ...
Media 07-10-2009
Groot front tegen snelwegplannen - Krachten gebundeld
... De actiegroepen ‘Vrienden van een groen Haarzuilens’ en de Stichting Natuurlijk Vleuterweide hebben hun krachten gebundeld en gaan samen de strijd aan tegen de aanleg van een snelweg door of ten westen van Vleuten, Leidsche Rijn en voor het behoud van het ...
... Lotje van Nimmerdor van de Stichting Natuurlijk Vleuterweide: ‘De snelweg erlangs of erdoor wordt meegenomen in het onderzoek, maar het verkeersprobleem ligt niet aan de westkant, maar deze variant wordt desondanks nog steeds meegenomen. ...
... Er ligt al een ring rond Utrecht, maar beleids¬makers doen het voorkomen alsof deze nog niet af is, en dat is heel suggestief. ...
... Concreet bieden de plannen geen oplossing voor het fileprobleem en er is dan ook geen aanleiding deze beide varianten te betrekken in het onderzoek. ...
... 000 bewoners en dat is geen gering aantal. ...
... De Stichting Natuurlijk Vleuterweide heeft inmiddels twee jaar ervaring in dit circuit en heeft een groot netwerk en daarom kunnen ze ons heel goed ondersteunen. ...
... Lotje van Nimmerdor van Natuurlijk Vleuterweide: ‘We hebben een gemeenschappelijk doel: genieten van een prachtige omgeving, deze behouden, zodat onze kinderen er gezond kunnen opgroeien. ...
Media 31-08-2009
Persbericht Overhandiging Inspraakdocument aan Minister Eurlings
... Persbericht Overhandiging Inspraakdocument aan Minister Eurlings. ...
... Op 30 juni jl heeft het College van B&W gemeente Utrecht en de gedeputeerde Staten het besluit over een voorstel van een voorkeursalternatief Ring Utrecht voor zich uitgeschoven. ...
... Stichting Natuurlijk! ...
... De Stichting is verheugd over het feit dat B&W van de gemeente Utrecht zich heeft uitgesproken over de varianten met een weg door Leidsche Rijn en Amelisweerd. ...
... Deze hebben volgens het College een te gering probleemoplossend vermogen. ...
... De originele planning om het voorkeursalternatief op 6 juli openbaar te maken is niet gehaald. ...
... Eind oktober 2009 verwacht minister Eurlings dit alsnog te kunnen doen, zo zei hij op de persconferentie op 6 juli. ...
... Na afloop van de persconferentie heeft Stichting Natuurlijk! ...
... Vleuterweide haar inspraakdocument aan minister Eurlings overhandigd. ...
... De reeele dreiging voor Leidsche Rijn is nog steeds niet van de baan. ...
... Lotje van Nimmerdor overhandigd het Inspraakdocument van Stichting Natuurlijk! ...
... Vleuterweide aan Minister Eurlings. ...
Media 31-08-2009
Persbericht nav Onderzoeksopzet tussenfase Ring Utrecht
... Persbericht nav Onderzoeksopzet tussenfase Ring Utrecht. ...
... De Stichting Natuurlijk! ...
... En als er al iets nodig zou zijn dan is opwaardering van Knooppunt Oudenrijn de meest logische optie. ...
... Als een verbinding A2-A12 absoluut noodzakelijk blijkt dan is bundeling van infrastructuur, mits zeer goed ingepast, een oplossing. ...
... Uiteraard is de Stichting Natuurlijk! ...
... nl graag op de hoogte van alle ontwikkelingen. ...
... Stichting Natuurlijk! ...
... Vleuterweide vindt een prettige leefomgeving en samenhorigheid zeer belangrijk en neemt daarom graag de uitnodiging aan om deel te nemen aan het Drakenbootfestival op de Haarrijnse Plas. ...
... Het Stichting Natuurlijk! ...
... Vleuterweide-team van 17 personen zal op zondag 6 september roeien in een boot tegen andere teams uit de omgeving. ...
... nl/media/userfiles/media/Onderzoeksopzet-tussenfase-Ring-Utrecht. ...
Media 10-07-2009
Nieuwe wegen door Amelisweerd en Leidsche Rijn niet langer kansrijk
... De PvdA is verheugd dat de wegen door Leidsche Rijn en door Amelisweerd niet langer als serieuze oplossing worden gezien om de bereikbaarheid in de regio Utrecht te verbeteren. ...
... Dat is de conclusie die de PvdA trekt nu het Utrechtse verkeers- en vervoersberaad in een tussenrapportage van de pakketstudies heeft gesteld dat deze wegen een te gering probleemoplossend vermogen hebben. ...
... De PvdA ziet hierin een bevestiging van het standpunt dat wij eerder al in hebben genomen. ...
... Reden daarvoor is het te geringe oplossend vermogen van dit alternatief. ...
... De PvdA is van mening dat er snel maatregelen nodig zijn voor verkeer en vervoer in Midden-Nederland om de bereikbaarheid te verbeteren. ...
... Zo wordt € 100 miljoen geïnvesteerd in een tramverbinding van Utrecht CS naar de Uithof, iets waar wij als PvdA altijd grote voorstander van zijn geweest. ...
... Net zoals wij voorstander zijn van de vele investeringen die worden aangekondigd om het gebruik van de fiets te stimuleren. ...
Media 10-07-2009
OV-variant blijft op tafel
... GroenLinks heeft voorgesteld om de variant waarbij fors in openbaar vervoer wordt geïnvesteerd volwaardig mee te wegen in de voorkeursvariant voor de Ring Utrecht. ...
... Hierdoor blijft de forse OV-variant op tafel bij het zoeken naar een oplossing voor de bereikbaarheid in de regio Utrecht. ...
... Oorspronkelijk stond er een debat over de vastgestelde voorkeursalternatief voor de Ring Utrecht op de agenda. ...
... Wel werd er voorgesteld om het alternatief met forse OV-investeringen, op basis van zeer globale berekeningen, af te laten vallen. ...
... Met de aangenomen motie worden de OV-oplossingen toch meegenomen in de verdere planvorming. ...
... Raadslid Peter van Corler: "De Tweede Kamer heeft er bij de minister op aangedrongen om de Kracht van Utrecht als alternatief op te nemen in de Ringstudie. ...
... De verwachting is dat in het najaar bekend wordt hoe de voorkeursvariant er uit gaat zien. ...
Media 10-07-2009
Uit “Planstudie Ring Utrecht: Stand van zaken”
... Uit “Planstudie Ring Utrecht: Stand van zaken”. ...
... De verkeerskundige beoordeling van de hoofdalternatieven wijst uit dat het weven op de A27 het meest hardnekkige probleem is. ...
... De weefbewegingen moeten binnen een korte afstand gerealiseerd worden (tussen Lunetten en Rijnsweerd). ...
... In de lengterichting is hier dus sprake van een flessenhals. ...
... Juist deze flessenhals is een van de drukste stukken snelweg van Nederland: in het jaar 2020 passeren naar verwachting per etmaal circa 230. ...
... 000 voertuigen, waarvan een substantieel gedeelte in de flessenhals zelf weefbewegingen moet maken. ...
... Verder speelt een rol dat bij het weven in sommige gevallen een groot aantal rijstroken gekruist moet worden, terwijl op een aantal relaties het aantal uit te voeren weefbewegingen ook groot is. ...
... Automobilisten die komend vanaf de A12 op de A28 willen uitkomen, moeten bijvoorbeeld negen maal een weefbeweging uitvoeren. ...
... Er is in de lengterichting immers geen ruimte om nog meer weefbewegingen te faciliteren. ...
... oplossing ligt dan ook in het verminderen van het aantal weefbewegingen. ...
... De vraag is dus: hoe en waar is zo’n vermindering het best te realiseren? ...
... Verbreden: variant Volle Ring. ...
... “Van alle beschouwde oplossingen leidt de verbredingsvariant Volle Ring tot gemiddeld de beste. ...
... Voor landschap, natuur en cultuurhistorie zijn er vanwege de op te waarderen NRU en de snelwegverbinding A2-A12 mogelijk knelpunten voor het Groene Hart, Noorderpark, Fort de Gagel en het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen. ...
... De passage door Leidsche Rijn biedt geen kansen voor ruimtelijke ontwikkelingen, maar leidt wel tot een grote inpassingsopgave. ...
Media 10-07-2009
Brief van B&W aan de gemeenteraad
... “Wij zijn van mening dat voor de Ring Utrecht nog geen voorkeursalternatief kan worden gepresenteerd, omdat geen van de alternatieven tot een oplossing leidt van het bereikbaarheidsprobleem. ...
... “De varianten met een weg door Leidsche Rijn en een nieuwe weg door Amelisweerd hebben een te gering probleemoplossend vermogen en worden niet langer als kansrijk gezien. ...
... “Het ontwikkelingsperspectief A12 Centraal is te zien als een uitnodiging en een uitdagende opgave voor een zorgvuldige ruimtelijke inpassing en vermindering van de barrièrewerking als onderdeel van de noodzakelijke ...
... infrastructurele aanpassingen. ...
... “Daarnaast zijn wij van mening dat duidelijk is dat de kern van het probleem op de Ring Utrecht het weven van de verkeersstromen in de bak van de A27 is. ...
... De sleutel van de oplossing ligt dan ook in het verminderen van het aantal weefbewegingen. ...
... “Geen van de alternatieven afzonderlijk lost dit probleem op en er zal daarom verder gestudeerd worden op oplossingen voor de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd (bak Amelisweerd in relatie tot de Waterlinieweg) en daarnaast op het alternatief "Hele Ring" (het probleemoplossend vermogen van een weg om ...
... verbindingen een ruimtelijke inpassing op maaiveld onwaarschijnlijk is. ...
Media 07-07-2009
Plannen Ring Utrecht nog niet klaar
... Plannen Ring Utrecht nog niet klaar. ...
... UTRECHT - De controversiële plannen voor de Ring Utrecht in 2020 zijn niet klaar. ...
... Eén van de problemen is de financiering. ...
... Ook zijn de berekeningen over het aantal auto's dat in 2020 over de wegen zou rijden, niet klaar. ...
... In december vorig jaar werden meerdere alternatieven voor de Ring Utrecht gepresenteerd door projectbureau Verder, waarin de steden Utrecht en Amersfoort, de provincie en de ministeries van Verkeer en Waterstaat, en VROM samenwerken. ...
... In dat plan staat dat er geen extra wegen nodig zijn als er fors wordt ingezet op het openbaar vervoer. ...
... Minister Eurlings over de Ring Utrecht . ...
... Wethouder De Bondt (Utrecht) over de Ring Utrecht . ...
... Besluit Ring Utrecht uitgesteld . ...
... Reactie NMU en Vrienden Amelisweerd op de Ring Utrecht . ...
Media 07-07-2009
Knoop nog niet doorgehakt
... Dat bleek gisteren bij de presentatie van een pakket maatregelen door minister Eurlings, nodig om te voorkomen dat het verkeer in en rond Amersfoort en Utrecht de komende jaren nog verder vastloopt. ...
... Minister Eurlings is hier zeker niet doof voor, zo liet hij weten. ...
Media 03-07-2009
Artikel Trouw: Een weg door Vleuterweide
... Het is warm, alles staat open, ramen, deuren, we hebben onze geluidswallen neergelaten, de stad, de wijk, de buurt is een camping geworden. ...
Media 29-05-2009
Indeling parkstrook bekend
... Indeling parkstrook bekend. ...
Media 19-05-2009
Blijven strijden tegen weg
... LEIDSCHE RIJN - Net op tijd trok zondagochtend de bewolking wat op en kon het vliegtuigje dat luchtfoto’s van het protest tegen de beoogde snelweg door Vleuterweide moest maken opstijgen. ...
... Lotje van Nimmerdor van Stichting Natuurlijk! ...
Media 17-05-2009
Video actie vanuit de lucht
... Op 17 mei 2009 heeft de Stichting Natuurlijk Vleuterweide een actie georganiseerd tegend e komst van een snelweg door de wijk Vleuterweide. ...
Media 28-05-2009
Actie tegen aanleg snelweg (RTV Utrecht)
... Met de actie hoopt de Stichting Natuurlijk! ...
Media 17-05-2009
Actie tegen weg door Leidsche Rijn
... 18 mei as worden de Richtlijnen MER door het bevoegd gezag ondertekend en dit was reden voor Stichting Natuurlijk! ...
... De bewoners van de pas opgeleverde woningen in de 6000 huishoudens tellende wijk Vleuterweide zitten al 1,5 jaar in onzekerheid en zijn erg teleurgesteld in de uitkomst van de gemeenteraadsvergadering jl donderdag. ...
... Dit leidde tot grote verbazing en ongeloof bij bewoners. ...
... Lotje van Nimmerdor van Stichting Natuurlijk! ...
... De Stichting is niet alleen gericht op actievoeren maar denkt vooral mee met de overheid en draagt in haar inspraakreactie vele alternatieven aan zoals bundeling van infrastructuur, grootschalig OV, het aanpakken ...
... Alternatieven die minder ingrijpend zijn voor mens en leefomgeving, maar meer bijdragen aan een structurele oplossing. ...
... De bewoners gingen na afloop van hun actie, net toen de zon achter de regenwolken tevoorschijn kwam, met een samenhorig en strijdlustig gevoel weer naar huis. ...
Media 13-05-2009
Ernstige zorgen over geplande aanpassing bestemmingsplan Vleuterweide/Leidsche Rijn
... Ernstige zorgen over geplande aanpassing bestemmingsplan Vleuterweide/Leidsche Rijn. ...
... Donderdag 14 mei aanstaande zal er een vergadering in de Gemeenteraad van Utrecht plaatsvinden waarin het Spoorboekje Pakketstudies Utrecht op de agenda staat. ...
... Ondertekening van dit document geeft groen licht voor het aanpassen van de bestemmingsplannen en hiermee lijken de verschillende partijen zich vast te leggen op de mogelijkheid dat een nieuwe weg door of vlak ...
... De Stichting Natuurlijk! ...
... Vleuterweide deelt de zorgen van de Commissieleden MER en vraagt zich af hoe het mogelijk is dat in dit stadium van de Planstudie reeds gesproken wordt over aanpassen van bestemmingsplannen. ...
... De Stichting vreest dat een dergelijke haastige benadering tot onzorgvuldigheid zal leiden bij dit complexe onderwerp. ...
... De 3000 inspraakreacties op de Startnotitie Ring Utrecht gaven aan dat er massaal reacties zijn binnengekomen tegen een nieuwe weg door of vlak langs Leidsche Rijn. ...
... Dus waarom spendeert de overheid veel geld aan verder onderzoek naar een oplossing die geen draagvlak heeft bij de bevolking en politiek? ...
... Stichting Natuurlijk! ...
Media 13-05-2009
Oproep voor ludieke NO WAY! – actie in Leidsche Rijn
... Er zijn weer ontwikkelingen i. ...
... Graag wil de Stichting Natuurlijk! ...
... Het bestuur van de Stichting Natuurlijk! ...
Media 13-05-2009
Inspraakavond inrichting Parkstrook
... Inspraakavond inrichting Parkstrook. ...
... Op dinsdag 26 mei vindt in de Cultuurcampus een inspraakavond plaats over de inrichting van de Parkstrook. ...
... De inspraakavond gaat zowel over het gedeelte ten noorden van de gerealiseerde parkeervoorziening als het gedeelte ten zuiden hiervan. ...
... Door het ontwerpbureau 1:1 Stadslandschappen is een voorlopig ontwerp opgesteld voor de verdere invulling van de gebieden. ...
... In het ontwerp zijn de suggesties meegenomen die zijn ontvangen naar aanleiding van de oproep in de nieuwsbrief Vleuterweide van juli vorig jaar. ...
... Deze reacties worden dan meegenomen bij de totstandkoming van het definitief ontwerp. ...
... Aangezien er in het voorlopig ontwerp onder andere een ontmoetingsplek voor jongeren is opgenomen, nodigen wij hierbij ook de jongeren uit de wijkvan harte uit naar de inspraakavond te komen. ...
Media 21-04-2009
RTV Utrecht: Plannen voor snelweg Leidsche Rijn
... Het gaat om het doortrekken van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU), ook bekend als de N230 of Zuilense Ring, naar de A12. ...
Media 21-04-2009
Provincie niet tegen ringweg rond Utrecht
... Provincie niet tegen ringweg rond Utrecht. ...
... nl/utrecht/stad/3025769/Provincie_niet_tegen_ringweg_rond_Utrecht. ...
Media 21-04-2009
VAR Inspraak verbindingsweg door Leidsche Rijn
... VAR Inspraak verbindingsweg door Leidsche Rijn. ...
Media 21-04-2009
Ons Leidsche Rijn Verbindingsweg
... Ons Leidsche Rijn Verbindingsweg . ...
Media 21-04-2009
RTV Utrecht: Drukke bijeenkomst over snelweg Vleuterweide
... Om de plannen van Rijkswaterstaat te dwarsbomen, gebruikt de Stichting Natuurlijk Vleuterweide het recht om in te spreken. ...
... Maandagavond organiseerde de stichting een bijeenkomst om de bewoners te leren hoe dat moet, er kwamen zo'n vijfhonderd bewoners op de avond af. ...
Media 22-04-2009
Startnotitie Ring Utrecht
... Startnotitie Ring Utrecht. ...
... nl/media/files/17-11-08-Startnotitie_Ring_Utrecht. ...
Media 22-04-2009
Samenvatting startnotitie Ring Utrecht
... Samenvatting startnotitie Ring Utrecht. ...
... De Startnotitie Ring Utrecht is onderdeel vande pakketstudies, bekend als het samenwerkingsprogramma VERDER, Mobiliteit in Midden-Nederland. ...
... Daarin wordt het gebied van de Ring Utrecht (A2, A12, A27 en N230) en de Driehoek Utrecht – Hilversum – Amersfoort nader bestudeerd. ...
... Daarbij wordt niet alleen naar verbeteringsmaatregelen. ...
... Het doel is om te komen tot een logisch geheel van ruimtelijke ordening, openbaar. ...
... vervoer, mobiliteitsmanagement en benutting en uitbreiding van infrastructuur. ...
... Omdat het hierbij gaat om vrijwel alle (snel)wegen en knooppunten in de regio Midden-Nederland, is gekozen voor een praktische onderverdeling van het gebied. ...
... in de Driehoek en de Ring, waarbij de inhoudelijke samenhang blijft bestaan. ...
... In dezelfde periode als het verschijnen van de Startnotitie van de Ring Utrecht verschijnt ook de Startnotitie Knooppunt Hoevelaken. ...
... nl/media/files/Samenvatting_Startnotitie. ...
Media 22-04-2009
Ring Utrecht informatieavonden
... Ring Utrecht informatieavonden. ...
... En individueel mondeling inspreken bij een notulist. ...
Veelgebruikte termen 05-10-2009
Links Onbekend(e) Datum