Zoeken


Resultaten voor 'Hoe':
Disclaimer 05-05-2009
... Hoewel wij grote zorg besteden aan de kwaliteit van deze website, kan de aangeboden informatie (op een bepaald moment) niet (langer) volledig of juist zijn. ...
De Stichting 15-10-2015
De Stichting wordt vorm gegeven door wijkgenoten uit diverse delen van de wijk en is geen “club van wijze heren of dames”, die alle kennis in huis heeft. In de loop van de tijd hebben zij een groot en efficiënt netwerk opgericht, waaruit zij belangrijke informatie vergaren. Onder het motto “kennis is macht” is de Stichting een volwaardige gesprekspartner voor overleg met gemeente, provincie en rijkswaterstaat!
... Hoe staat het met de Stichting? ...
... Hoe informeert de Stichting haar wijkgenoten? ...
Overwegingen 13-05-2009
In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. 80.000 mensen een woning te bieden. Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen.
... Hoe is het mogelijk dat de overheid eerst een woonwijk aanlegt en vervolgens, als de huizen zijn opgeleverd, een snelweg er doorheen als bespreekbare optie ziet? ...
... In Badhoevedorp heeft men nu besloten om de A9 die nu dwars door een woonwijk heengaat, om de stad heen te leiden. ...
... De genoemde problemen in Maastricht, Eindhoven, Badhoevedorp en Breda zijn allen “organisch” gegroeid. ...
... Hoe kan een overheid met voortschrijdend inzicht het in haar hoofd halen om nu voor Leidsche Rijn een nieuwe doorgaande wegen dwars door woonwijken voor te stellen? ...
Toetsingskader 13-05-2009
De Startnotitie vormt de opmaat voor een milieu-effectrapportage en een tracébesluit. Een tracébesluit wordt genomen op grond van de Tracéwet. De Tracéwet zelf kent geen expliciet toetsingskader, zoals dat bijvoorbeeld in de WRO ten aanzien van de toetsing van bestemmingsplannen door het college van gedeputeerde staten is opgenomen.
... Bij de beoordeling van de individuele inspraakreacties, bezwaren en beroepen zal steeds moet worden bezien in hoeverre de in het tracébesluit voorziene maatregelen in redelijkheid in het tracébesluit hadden kunnen worden opgenomen. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... Tevens is het doel van de pakketstudies te komen tot besluitvorming over de uitvoering van andersoortige maatregelen ten behoeve van de verbetering van de auto-, OV- en fietsbereikbaarheid in de regio Utrecht. ...
... Het is de bewoners van Vleuterweide / Leidsche Rijn volstrekt onduidelijk hoe de overheid een doorgaande (snel)weg door een recent opgeleverde woonwijk bij diverse alternatieven in de Startnotitie kan voorstellen (ik verwijs naar hetgeen hiervoor al is opgemerkt). ...
... Het is niet logisch om problemen zoals een A2 door Maastricht, A9 door Badhoevedorp, A12 door Arnhem of A13 door Rotterdam opnieuw te creëren. ...
... Hoe valt dit te rijmen met de luchtkwaliteitregelgeving? ...
... In hoeverre is de inpassing van een nieuwe (snel)weg door Vleuterweide/ Leidsche Rijn van invloed op de vertraging die de bouw van de basisschool de Twaalfruiter vlak aan het mogelijk traject? ...
... De vraag rijst dan weer hoe een voorkeursvariant gekozen kan worden op basis van een globaal onderzoek van extreme varianten. ...
... 11 Verkeersbehoefte 2020. ...
... De Startnotitie gaat uit van het doel om in 2020 een betrouwbare en vlotte doorstroming te realiseren, maar de vervoersbehoefte dan en nu is niet inzichtelijk gemaakt. ...
... Uitgaande van deze doelstelling is het noodzakelijk om de verwachte verkeersbehoefte in 2020 (hoeveel voertuigen vanuit welke richting willen naar welke andere richting in de ochtend en avondspits) goed in beeld te hebben, dit gevolgd door een analyse van de verschillende ...
... De verkeersbehoefte in 2020 komt in de Startnotitie echter verder niet aan bod. ...
... Het is niet duidelijk hoe bijvoorbeeld de verbreding en ondertunneling van de A2 van invloed is op de verkeerssituatie in 2020 evenals de verbreding van snelwegen als gevolg van spoedwetgeving. ...
... Ook is het niet duidelijk in hoeverre de werkzaamheden rond Utrecht in 2007 van invloed zijn geweest op de geschetste situatie in 2007. ...
... Hoeveel toegevoegde waarde biedt een extra snelweg vanuit de A12 naar de A2 bijvoorbeeld als er relatief weinig verkeer is tussen de A2/A27 en de A12? ...
... De huidige inrichting van knooppunt Oudenrijn wat in feite als het belangrijkste knooppunt van Nederland gezien kan worden is niet meer geschikt voor de huidige verkeersbehoefte. ...
... Indien doorgaande verkeersstromen worden gescheiden van regionale verkeerstromen, zijn er van geen andere en betere oplossingen in de vorm van openbaar vervoer mogelijk voor regionale vervoersbehoeften dan een weg dwars door Leidsche Rijn? ...
Statements 21-04-2009
... Vanuit Utrecht is veel meer behoefte aan Hoogwaardig Openbaar Vervoer en verruiming van die mogelijkheden, aanvullende maatregelen om autoverbruik te verminderen, meer aandacht en opwaardering van Transferia en de fiets. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... Door in uitvoering zijnde verbreding van de A2 tussen Oudenrijn en de NRU is er ook geen behoefte aan extra rijstroken in de Noord-Zuid richting ten westen van Utrecht. ...
... Op deze manier hoeft het gebied Amelisweerd niet verder aangesproken te worden en biedt dubbellaags verkeer eveneens de gelegenheid om doorgaand en afslaand verkeer te scheiden. ...
... Hoe kan het dat de volledige A2½ van tafel is en nu een weg dwars door Vleuterweide / Leidsche Rijn wel een oplossing zou gaan bieden voor potentiële verkeersproblemen? ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... 1 Noodzaak/behoefte. ...
... Hoewel het aspect van draagvlak van bewoners en (lokale) bestuurders straks in de besluitvorming moet worden meegenomen, stellen wij voor om dit aspect toch mee te nemen richting de Commissie MER, omdat ...
... In hoeverre houdt u rekening met de bestaande plannen van een woonwijk in ontwikkeling (Vleuterweide) en de impact die een weg op die plannen heeft bij het bepalen van het tracé in het zoekgebied van de ...
... Kunt u een preciezer tijdschema opleveren voor die momenten en aangeven hoe u verdere samenwerking met de stichting ziet? ...
De Tuinlanden 17-05-2009
Dit deelgebied in het zuidoosten van Vleuterweide begint steeds vastere vormen aan te nemen.
... Het deelplan ligt in de zuid-westhoek van Vleuterweide, tussen de Leidsche Rijn en de Landschapsbaan. ...
Inspraak Busbaan 08-09-2015
... Vertel hoe u de nieuwe plannen ervaart, wat het voor u betekent als ze uitgevoerd gaan worden, wat het voor uw -eventuele- gezinsleden betekent. ...
... Veiligheid hoeft niet ten koste te gaan van leefbaarheid! ...
Media 07-09-2009
Animatie film nieuwe (winkel)centrum Vleuterweide
... Op deze mooie animatie film kun je goed zien hoe het nieuwe centrum Vleuterweide ongeveer gaat worden. ...
... Op deze mooie animatie film kun je goed zien hoe het nieuwe centrum Vleuterweide ongeveer gaat worden:. ...
Media 10-07-2009
OV-variant blijft op tafel
... De verwachting is dat in het najaar bekend wordt hoe de voorkeursvariant er uit gaat zien. ...
Media 10-07-2009
Uit “Planstudie Ring Utrecht: Stand van zaken”
... Hoe komt dat? ...
... De vraag is dus: hoe en waar is zo’n vermindering het best te realiseren? ...
Media 07-07-2009
Knoop nog niet doorgehakt
... In plaats daarvan wordt met name onderzocht in hoeverre de bak van de A27 bij Amelisweerd kan worden verbreed en of een weg langs (aan de westkant van) Leidsche Rijn de verkeersproblemen rond de stad kunnen oplossen. ...
Media 19-05-2009
Blijven strijden tegen weg
... Die besloot deze week toch de gevolgen van deze weg te laten onderzoeken: "Hoe moet ik aan mijn achterban uitleggen dat politieke partijen die verklaard hebben tégen de snelweg te zijn, vervolgens diezelfde weg niet uit het -dure- onderzoek schrapten toen ze de kans kregen? ...
Media 17-05-2009
Actie tegen weg door Leidsche Rijn
... Vleuterweide: ‘Hoe moet ik aan mijn achterban uitleggen dat politieke partijen die verklaard hebben tégen de snelweg te zijn, vervolgens diezelfde weg niet uit het –dure- onderzoek schrapten toen ze de kans kregen? ...
Media 13-05-2009
Ernstige zorgen over geplande aanpassing bestemmingsplan Vleuterweide/Leidsche Rijn
... In dit advies heeft de commissie reeds aangegeven zich af te vragen hoe lang het zal duren voordat de Gemeenteraad concrete stappen onderneemt haar standpunt tegen een weg door Leidsche Rijn daadkrachtig te activeren. ...
... Vleuterweide deelt de zorgen van de Commissieleden MER en vraagt zich af hoe het mogelijk is dat in dit stadium van de Planstudie reeds gesproken wordt over aanpassen van bestemmingsplannen. ...
Media 21-04-2009
RTV Utrecht: Plannen voor snelweg Leidsche Rijn
... In het rapport staan ook ideeen over het verbeteren van de bereikbaarheid van Knooppunt Hoevelaken. ...
Media 21-04-2009
RTV Utrecht: Drukke bijeenkomst over snelweg Vleuterweide
... Maandagavond organiseerde de stichting een bijeenkomst om de bewoners te leren hoe dat moet, er kwamen zo'n vijfhonderd bewoners op de avond af. ...
Media 22-04-2009
Samenvatting startnotitie Ring Utrecht
... Daarin wordt het gebied van de Ring Utrecht (A2, A12, A27 en N230) en de Driehoek Utrecht – Hilversum – Amersfoort nader bestudeerd. ...
... in de Driehoek en de Ring, waarbij de inhoudelijke samenhang blijft bestaan. ...
... In dezelfde periode als het verschijnen van de Startnotitie van de Ring Utrecht verschijnt ook de Startnotitie Knooppunt Hoevelaken. ...