Zoeken


Resultaten voor 'Dit':
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide 03-12-2014
... Dit is onaanvaardbaar! ...
Overwegingen 13-05-2009
In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. 80.000 mensen een woning te bieden. Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen.
... De visie van Leidsche Rijn is altijd geweest om een wijk te bouwen met goede ontsluitingen, maar géén doorgaande verkeersstromen, dit om het leefklimaat van de gehele wijk te bevorderen. ...
... Dit heeft er onder meer toe geleid dat de A2 ondertunneld werd. ...
... Dit zal zeker flinke investeringen van de overheid vergen. ...
Toetsingskader 13-05-2009
De Startnotitie vormt de opmaat voor een milieu-effectrapportage en een tracébesluit. Een tracébesluit wordt genomen op grond van de Tracéwet. De Tracéwet zelf kent geen expliciet toetsingskader, zoals dat bijvoorbeeld in de WRO ten aanzien van de toetsing van bestemmingsplannen door het college van gedeputeerde staten is opgenomen.
... Zoals hierna zal worden uiteengezet dat voldoet de Startnotitie en de daarin opgenomen uitgangspunten en alternatieven, niet aan dit toetsingskader. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord. ...
... Dit uitgangspunt geeft blijk van een volstrekt verkeerde gang van zaken. ...
... Dit kan niet de bedoeling zijn geweest van de aan de orde zijnde wetgeving (o. ...
... Op dit punt lijkt in de Startnotitie al een beslissing te zijn genomen over de richting van de voorkeursalternatieven, wat indruist tegen de gedachte achter de Startnotitie. ...
... Dit is een kapstok voor besluitvorming van ruimtelijke projecten zoals tracébesluiten en met deze aanpak wordt een volgorde aangegeven waarlangs gezocht wordt naar oplossingen. ...
... De Startnotitie laat echter ten onrechte na dit uit te leggen. ...
... Zeker als de Startnotitie extremen in kaart brengt, zijn er op dit vlak toch ook wel extremen te bedenken. ...
... In dit verband is van belang dat de Startnotitie onderdeel is van het samenwerkingsprogramma VERDER en dat in de Startnotitie wordt gesteld dat “er aandacht is voor een palet aan maatregelen voor de ...
... Ook op dit punt is de Startnotitie innerlijk tegenstrijdig. ...
... Dit is in strijd met het opnemen van de aanleg van een nieuwe (snel)weg door een woonwijk in drie van de vier alternatieven van uw Startnotitie Ring Utrecht. ...
... Op dit punt is de getuigt de Startnotitie van onzorgvuldige besluitvorming. ...
... Ook dit is tegenstrijdig met de alternatieven waar een doorgaande (snel)weg dwars door Vleuterweide / Leidsche Rijn wordt overwogen. ...
... Sterker, in plaats van de luchtkwaliteitproblemen bij Hoograven en Lunetten (al jaren ingebed tussen snelwegen met daarbij horende ruime afstanden tot de woningen) zou dit zowel een extra als een groter luchtkwaliteitprobleem betekenen, gezien de woningdichtheid in Leidsche Rijn die in het geheel niet berekend is op een doorlopende (snel)weg. ...
... Hoe valt dit te rijmen met de luchtkwaliteitregelgeving? ...
... In dit laatste geval zijn de aanbeveling van de Commissie Elverding niet van toepassing. ...
Downloads 08-05-2009
... Rond de 20e januari wordt de volgende versie geplaatst die ook additionele input bevat van bewoners bevat. ...
Doelstelling 21-04-2009
... Primair: Bewoners in en rondom het gebied tussen de Huis ter Vleutenbaan en de Leidsche Rijn en de directe omgeving daarvan en zaken die direct of indirect invloed hebben op dit gebied . ...
Statements 21-04-2009
... Zolang de provincie als uitgangspunt heeft dat het Openbaar Vervoer een langzamer vervoermiddel mag zijn dan de auto (namelijk 1,5 x langzamer) en dit in de praktijk ook zo werkt, maken de meeste mensen eerder gebruik van de auto dan het Openbaar Vervoer. ...
... Wij zullen dit standpunt de komende weken op diverse plekken en met diverse acties duidelijk maken. ...
... Dit ook als steun in de rug van de vele inwoners in het nieuwe stadsdeel van Utrecht: Leidsche Rijn. ...
... Dit heeft VVD raadslid Willem Buunk gezegd in een drukbezochte bijeenkomst op 5 januari van de nieuwe actiegroep Natuurlijk Vleuterweide. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie. ...
... Als Oudenrijn nu al een bottleneck is en dit in de toekomst ook nog zo is, zou het juist voor de hand liggen om Oudenrijn klaar te maken voor de komende tientallen jaren. ...
... Een uitstekend voorbeeld van dit laatste zou kunnen zijn de verbindingslus A12-A2 (vanuit Woerden naar Amsterdam) te verbeteren. ...
... Door een verbinding van de A15 naar de A18 te maken, wordt dit een volwaardige achterland verbinding voor Rotterdam. ...
... Met name de verbinding van het Pannerdens Kanaal naar knooppunt Oud Dijk (A12-A18) verdient aandacht om natuur en bestaande woonkernen te ontzien, bij strikte bundeling van infrastructuur kan dit onevenredige effecten hebben voor Zevenaar. ...
... Welke alternatieven zijn dit en op basis van welke criteria bent u gekomen tot de genoemde hoofdalternatieven? ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Ook op dit gebied zijn wij graag uw gesprekspartner in de vervolgstappen. ...
... Met name voor de huizen en scholen die straks vlak langs het tracé staan is dit onacceptabel. ...
... In dit verband wijs ik nog op jurisprudentie van het Hof, waaruit blijkt dat een persoon recht heeft op bescherming van zijn woning en het rustig genot daarvan, niet alleen tegen een fysieke inbreuk, maar ...
... Indien de keuze van nieuwe infrastructuur noodzakelijk is, zou getracht moeten worden de verkeersintensiteit binnen de grenzen van dit stedelijk gebied te verminderen door betere regionale en nationale spreiding. ...
... Deze ruimere spreiding kan dan ook helpen om onder andere de luchtkwaliteit, stank en geluid binnen dit stedelijk gebied te verbeteren, wat ook positieve effecten kan hebben voor het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 2008. ...
... In 2002 is dit aangetoond door onderzoek van de Universiteit Utrecht, Universiteit Maastricht, TNO en RIVM . ...
... In dit verband vragen cliënten zich af wie is aansprakelijk voor de schade die kinderen in Vleuterweide zullen ondervinden aan luchtwegen bij en na de aanleg van een (snel)weg door of in de onmiddellijke ...
... Dit telt des te zwaarder nu de bewoners hun woningen nog maar enkele jaren of aelfs maanden gelden hebben betrokken. ...
... Belangrijk natuurlijk element in de gedachte van Leidsche Rijn is de aanleg van Leidsche Rijn Park, het groene hart van dit westelijk deel van de stad Utrecht. ...
... Deze prachtige parken (Leidsche Rijn Park met herstel van het oorspronkelijke landschap) is een belangrijke bron van leefkwaliteit, recreatie en natuur voor dit westelijke deel van de stad. ...
... Aanleg van een (snel)weg dwars door dit deel van de stad tast deze groenvoorziening in ernstige mate aan. ...
... Ook op dit punt spelen aanzienlijke gezondheidsrisico’s weer een belangrijk rol De korte afstand op de woningen en scholen betekent dat calamiteiten direct een grote impact kunnen hebben om omwonenden, ...
... In de praktijk is dit moeilijk te handhaven. ...
... snelweg door een woonwijk, betekent het alternatief van de (snel)weg door Leidsche Rijn een aanzienlijke vergroting van een externe veiligheidsrisico’s en is laatstgenoemd alternatief dus ook op dit punt wederom geen goed keuze. ...
... Hoewel het aspect van draagvlak van bewoners en (lokale) bestuurders straks in de besluitvorming moet worden meegenomen, stellen wij voor om dit aspect toch mee te nemen richting de Commissie MER, omdat het zo’n ongelooflijk belangrijk aspect is bij een mogelijke (snel)weg door Vleuterweide / Leidsche Rijn. ...
De Tuinlanden 17-05-2009
Dit deelgebied in het zuidoosten van Vleuterweide begint steeds vastere vormen aan te nemen.
... Dit deelgebied in het zuidoosten van Vleuterweide begint steeds vastere vormen aan te nemen. ...
De Erven 17-05-2009
De naam van de buurt De Erven verwijst naar het parkachtige, beschutte karakter van de jaren '80 woonerven. De wijk ligt in het noorden van Vleuterweide en grenst aan Vleuten.
... Ook de HOV-lijn zal in de toekomst op dit vervoersknooppunt stoppen. ...
De Hagen 17-05-2009
De Hagen is de kleinste woonbuurt van Vleuterweide die wordt gerealiseerd aan de oostzijde van de bestaande wijk Achter ’t Spoor in Vleuten. Aan de zuidzijde grenst deze wijk straks aan Het Centrum & De Hoven. Met dit plan, dat bestaat uit 122 woningen en een brandweergarage, wordt de wijk Achter ’t Spoor ‘afgewerkt’, als het ware omzoomd aan de oost- en zuidzijde.
... Met dit plan, dat bestaat uit 122 woningen en een brandweergarage, wordt de wijk Achter ’t Spoor ‘afgewerkt’, als het ware omzoomd aan de oost- en zuidzijde. ...
Busbaan Vleuterweide 12-12-2014
... Ze is door de gemeente uitgenodigd om advies te geven aangaande dit onderwerp. ...
... Dit is in het belang van alle betrokkenen en het benodigde draagvlak voor de gekozen oplossingen. ...
... SNV spreekt dinsdag 16 december de gemeenteraad toe tijdens de Raadsinformatieavond over dit onderwerp. ...
Persbericht busbaan 12-12-2014
... Dit wordt bijvoorbeeld bereikt door het realiseren van een doorgaande fietsroute en een fietsstraat ter hoogte van het winkelcentrum. ...
... Dit is in het belang van alle betrokkenen en met name van de omwonenden die dagelijks met de gekozen oplossingen moeten leven. ...
... Dit moet volgens SNV het doel zijn, te bereiken door goede afweging van alle alternatieven, met inachtname van het originele Masterplan Leidsche Rijn en zonder aantrekkende werking van nieuwe ...
Inspraak Busbaan 08-09-2015
... Dit heeft langere reistijd ten gevolge voor woon-werkverkeer en bezoekers winkelcentrum. ...
... Dit geeft extra verkeersdruk op deze wegen en meer wachttijd bij de kruispunten. ...
... Dit is een complexe oplossing met potentiële conflictsituaties. ...
... De oversteken rondom het winkelcentrum blijven onveilig, en er komt weer een gevaarlijk kruispunt terwijl dit de belangrijkste fietsroute voor jonge basisscholieren en middelbare scholieren is. ...
Media 08-09-2015
08-09-2015 Stichting Natuurlijk!Vleuterweide halve finale Drakenboot
... Vleuterweide ook dit jaar weer de halve finale bereikt. ...
... Dank aan het Drakenbootfestival voor de organisatie van dit gezellige en sportieve evenement in Leidsche Rijn! ...
Media 15-10-2013
08-09-2013 Drakenboot race 2013 met wethouder
... We hadden dit jaar als bijzonder teamlid Wethouder Gilbert Isabella. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Persbericht VVD over akkoord
... Met dit besluit zal de A27 verbreed worden tot 2x7 rijstroken en zal de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) opgewaardeerd worden tot een weg met ongelijkvloerse kruisingen. ...
... Ook constateert de VVD dat met dit besluit doortrekking van de NRU door Leidsche Rijn definitief van de baan is. ...
... In het akkoord staat ook dat er voor de verbreding van de A12 op dit moment geen geld is en daarom zal worden uitgesteld tot na 2020. ...
... "We zullen eerst ook maar eens afwachten wat de 2e fase MER op dit punt brengt", aldus Frits Barneveld Binkhuysen. ...
... Tegelijk bevestigt dit ook de "en-en-aanpak" die de VVD al jaren bepleit in de Utrechtse Staten, met investeringen in én wegen én OV. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Provincie Utrecht sluit akkoord met minister over Ring
... Duo-bestuurders minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en gedeputeerde Van Lunteren (Mobiliteit) van de provincie Utrecht, gemeente Utrecht en het BRU zijn dit overeengekomen. ...
... Dit bestaat uit verbreding naar 2x7 rijstroken van de A27 aan de oostzijde van Utrecht. ...
... Doordat de de A2 al verbreed is, wordt door dit Oost-alternatief de ring Utrecht gerond. ...
... Dit, samen met de al eerder besloten verbouwing van het station Utrecht Centraal, krijgt openbaar vervoer in de regio een grote kwaliteitsimpuls. ...
... Dit leidt tot een ‘Ontwerp-tracébesluit’ voor de A12/A27 in 2012 en een Ontwerp-bestemmingsplan voor de Noordelijke Randweg Utrecht. ...
... Het budget voor dit project is 1,25 miljard euro. ...
Media 28-11-2010
05/11/'10 Gemeenteraad stemt in met uitwerking Oost alt. 2e fase MER
... Er zijn een aantal condities aan de verdere uitwerking van alternatief Oost gesteld. ...
Media 10-09-2010
Drakenbootfestival 2010
... Vleuterweide deed ook dit jaar weer mee met het Drakenbootfestival. ...
Media 07-10-2009
Groot front tegen snelwegplannen - Krachten gebundeld
... De Stichting Natuurlijk Vleuterweide heeft inmiddels twee jaar ervaring in dit circuit en heeft een groot netwerk en daarom kunnen ze ons heel goed ondersteunen. ...
Media 31-08-2009
Persbericht Overhandiging Inspraakdocument aan Minister Eurlings
... Eind oktober 2009 verwacht minister Eurlings dit alsnog te kunnen doen, zo zei hij op de persconferentie op 6 juli. ...
Media 31-08-2009
Persbericht nav Onderzoeksopzet tussenfase Ring Utrecht
... Op dit moment worden de alternatieven onderzocht en op 29 oktober 2009 wordt meer duidelijkheid verwacht. ...
... Dit festival is het goede initiatief van de plaatselijke Rotary. ...
Media 10-07-2009
Nieuwe wegen door Amelisweerd en Leidsche Rijn niet langer kansrijk
... Dit alternatief ligt er nog niet. ...
... Reden daarvoor is het te geringe oplossend vermogen van dit alternatief. ...
Media 10-07-2009
OV-variant blijft op tafel
... Dit voorstel is met unanieme steun van de Utrechtse gemeenteraad aangenomen. ...
Media 10-07-2009
Uit “Planstudie Ring Utrecht: Stand van zaken”
... Maar de A27 (Bak Amelisweerd) blijft ook in dit geval een knelpunt. ...
... “Wanneer de Bak wordt uitgebreid, is de kans aanwezig dat dit leidt tot extra ruimtebeslag in Amelisweerd. ...
... “…waarmee dit alternatief verreweg de meeste extra rijstroken kent, maar dus ook het grootste ruimtebeslag heeft. ...
Media 10-07-2009
Brief van B&W aan de gemeenteraad
... “Geen van de alternatieven afzonderlijk lost dit probleem op en er zal daarom verder gestudeerd worden op oplossingen voor de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd (bak Amelisweerd in relatie tot de Waterlinieweg) en daarnaast op het ...
Media 19-05-2009
Blijven strijden tegen weg
... “Het schept ook een band, dit gezamenlijke doel” aldus mevrouw Van der Veen. ...
Media 17-05-2009
Actie tegen weg door Leidsche Rijn
... 18 mei as worden de Richtlijnen MER door het bevoegd gezag ondertekend en dit was reden voor Stichting Natuurlijk! ...
... Terwijl de gemeenteraad van Utrecht tot op heden duidelijk het signaal afgaf tégen een weg door of vlak langs Leidsche Rijn te zijn, besloot de gemeenteraad donderdag dat dit alternatief toch moet worden meegenomen in het onderzoek. ...
... Dit leidde tot grote verbazing en ongeloof bij bewoners. ...
Media 13-05-2009
Ernstige zorgen over geplande aanpassing bestemmingsplan Vleuterweide/Leidsche Rijn
... Ondertekening van dit document geeft groen licht voor het aanpassen van de bestemmingsplannen en hiermee lijken de verschillende partijen zich vast te leggen op de mogelijkheid dat een nieuwe weg door of vlak langs ...
... In dit advies heeft de commissie reeds aangegeven zich af te vragen hoe lang het zal duren voordat de Gemeenteraad concrete stappen onderneemt haar standpunt tegen een weg door Leidsche Rijn daadkrachtig te ...
... Vleuterweide deelt de zorgen van de Commissieleden MER en vraagt zich af hoe het mogelijk is dat in dit stadium van de Planstudie reeds gesproken wordt over aanpassen van bestemmingsplannen. ...
... De Stichting vreest dat een dergelijke haastige benadering tot onzorgvuldigheid zal leiden bij dit complexe onderwerp. ...
... Dit sluit aan bij het standpunt van de gemeenteraad en bij de uitspraak van Burgermeester Wolfsen tijdens de nieuwjaarsreceptie waarin hij stelt dat het opsplitsen van zo’n bijzondere wijk geen goed idee ...
Media 13-05-2009
Oproep voor ludieke NO WAY! – actie in Leidsche Rijn
... Zegt het voort en stuur dit bericht door naar zoveel mogelijk mensen! ...
Media 13-05-2009
Inspraakavond inrichting Parkstrook
... De inspraakavond gaat over dit voorlopig ontwerp. ...