Zoeken


Resultaten voor 'Commissie':
Inspraakreactie 03-12-2014
... Graag verzoeken wij u onze inbreng mee te nemen naar de Commissie MER en bij de vaststelling van het voorkeurstracé. ...
De Stichting 15-10-2015
De Stichting wordt vorm gegeven door wijkgenoten uit diverse delen van de wijk en is geen “club van wijze heren of dames”, die alle kennis in huis heeft. In de loop van de tijd hebben zij een groot en efficiënt netwerk opgericht, waaruit zij belangrijke informatie vergaren. Onder het motto “kennis is macht” is de Stichting een volwaardige gesprekspartner voor overleg met gemeente, provincie en rijkswaterstaat!
... De Stichting bestaat daarnaast uit de verschillende Commissies:. ...
... Communicatie Commissie:. ...
... Fondsenwerving/donateurs Commissie:. ...
... Subsidies Commissie:. ...
... Agenda Commissie:. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... 6 Commissie Elverding / Spoedprocedures. ...
... In de Startnotitie wordt onder meer op pagina 2 aangegeven dat er zo veel mogelijk wordt gewerkt volgens de aanbevelingen van de Commissie Elverding. ...
... In dit laatste geval zijn de aanbeveling van de Commissie Elverding niet van toepassing. ...
Bestuur 17-05-2009
... De Stichting bestaat daarnaast uit de verschillende Commissies:. ...
... Communicatie Commissie: . ...
... Fondsenwerving/donateurs Commissie: . ...
... Subsidies Commissie: . ...
... Agenda Commissie: . ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Hoewel het aspect van draagvlak van bewoners en (lokale) bestuurders straks in de besluitvorming moet worden meegenomen, stellen wij voor om dit aspect toch mee te nemen richting de Commissie MER, omdat het zo’n ongelooflijk belangrijk aspect is bij een mogelijke (snel)weg door Vleuterweide / Leidsche Rijn. ...
Busbaan Vleuterweide 12-12-2014
... Wethouder Lot van Hooijdonk heeft voor de zomervakantie in een brief aan de raad/commissie Stad & Ruimte aangegeven dat een zorgvuldige procedure noodzakelijk is en er een toekomstbestendige oplossing moet komen. ...
Persbericht busbaan 12-12-2014
... Wethouder Lot van Hooijdonk heeft reeds voor de zomervakantie in een brief aan de raad/commissie Stad & Ruimte aangegeven dat een zorgvuldige procedure noodzakelijk is en er een toekomstbestendige oplossing moet komen. ...
Overige documenten busbaan Vleuterweide 08-09-2015
... Brief Commissie Stad en Ruimte 2013 02 02. ...
Tijdlijn Busbaan Vleuterweide 04-12-2014
... Brief SNV aan commissie Stad en ruimte. ...
... Brief SNV met uitgewerkte alternatieven naar wethouders en commissie leden Stad en Ruimte. ...
Media 13-05-2009
Ernstige zorgen over geplande aanpassing bestemmingsplan Vleuterweide/Leidsche Rijn
... In dit advies heeft de commissie reeds aangegeven zich af te vragen hoe lang het zal duren voordat de Gemeenteraad concrete stappen onderneemt haar standpunt tegen een weg door Leidsche Rijn daadkrachtig te activeren. ...
... Vleuterweide deelt de zorgen van de Commissieleden MER en vraagt zich af hoe het mogelijk is dat in dit stadium van de Planstudie reeds gesproken wordt over aanpassen van bestemmingsplannen. ...