Zoeken


Resultaten voor 'Alleen':
Inspraakreactie 03-12-2014
... nl, waaruit u kunt afleiden dat niet alleen de direct belanghebbenden tegen de plannen van een weg door Leidsche Rijn, maar ook vele andere inwoners van de wijk en vele andere uit de regio en zelfs het hele land. ...
Overwegingen 13-05-2009
In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. 80.000 mensen een woning te bieden. Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen.
... Daarin staan zij niet alleen zoals hiervoor al aangegeven. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... De discussie in de Tweede Kamer gaf aan dat alleen betrekking op uitbreiding van bestaande infrastructuur de nieuwe spoedprocedures van kracht zouden zijn en daarmee niet van toepassing zijn op de gepresenteerde plannen van een eventuele nieuwe ...
... Alleen deze twee varianten (en de nulvariant) worden in detail onderzocht. ...
... Momenteel is alleen de Bereikbaarheidsmonitor Utrecht 2006 op de internet site van Rijkswaterstaat te vinden. ...
Donaties 21-04-2009
... Alleen door financiële hulp van donateurs kan Natuurlijk! ...
Statements 21-04-2009
... Alleen openbaar ververvoer of meer fietspaden zullen niet voldoende om een permanent goede omsluiting van Vleuterweide te realiseren. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Genoeg is bewezen dat niet alleen een piekbelasting van het geluid van een (snel)weg, maar ook het constante geluid hiervan hinder en overlast met gezondheids- en ontwikkelingsproblemen tot gevolg kan hebben. ...
... Hierbij is van belang dat niet alleen wettelijke normen een rol spelen. ...
... In dit verband wijs ik nog op jurisprudentie van het Hof, waaruit blijkt dat een persoon recht heeft op bescherming van zijn woning en het rustig genot daarvan, niet alleen tegen een fysieke inbreuk, maar ook tegen niet-fysieke inbreuken als gevolg van geluid, geur en andere inmenging. ...
Inspraak Busbaan 08-09-2015
... Hoven 3 kan alleen nog via Europaweg de wijk uit. ...
... Ook bewoners boven winkelcentrum kunnen alleen nog via Moersbergen de wijk uit. ...
Media 10-07-2009
Uit “Planstudie Ring Utrecht: Stand van zaken”
... Het punt is nu dat alleen het toevoegen van extra capaciteit (extra rijstroken) onvoldoende is. ...
Media 29-05-2009
Indeling parkstrook bekend
... Inspreken was volgens de wijkmanager alleen die avond mogelijk. ...
Media 17-05-2009
Actie tegen weg door Leidsche Rijn
... De Stichting is niet alleen gericht op actievoeren maar denkt vooral mee met de overheid en draagt in haar inspraakreactie vele alternatieven aan zoals bundeling van infrastructuur, grootschalig OV, het aanpakken van Knooppunt ...
Media 22-04-2009
Samenvatting startnotitie Ring Utrecht
... Daarbij wordt niet alleen naar verbeteringsmaatregelen. ...