Zoeken


Resultaten voor 'A2':
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide 03-12-2014
... Vleuterweide heeft met verbazing de berichtgeving gevolgd dat Rijkswaterstaat problemen heeft met de planning van de bouw van de tunnel bij de A2 en dat een tracé door Leidsche Rijn als mogelijkheid wordt genoemd. ...
... Deze weg zou een verbinding worden tussen de A2 en de A12. ...
Overwegingen 13-05-2009
In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. 80.000 mensen een woning te bieden. Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen.
... Dit heeft er onder meer toe geleid dat de A2 ondertunneld werd. ...
... Hierin werd geen melding gemaakt van een verbinding A2-A12. ...
... In Maastricht werkt de overheid hard aan de oplossing van het huidige probleem van een A2 dwars door stad. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... Waarom is knooppunt Oudenrijn hiervoor niet geschikt en wat is de relatie met de verbreding van de A2? ...
... Het is niet logisch om problemen zoals een A2 door Maastricht, A9 door Badhoevedorp, A12 door Arnhem of A13 door Rotterdam opnieuw te creëren. ...
... De Startnotitie maakt niet duidelijk dat een verbinding tussen de A2 en A12 überhaupt nodig is en dat hiermee een volle ring wordt gevormd. ...
... Het is niet duidelijk hoe bijvoorbeeld de verbreding en ondertunneling van de A2 van invloed is op de verkeerssituatie in 2020 evenals de verbreding van snelwegen als gevolg van spoedwetgeving. ...
... Utrecht zelf, maar een probleem op de ring Utrecht om door te stromen in de andere richtingen, ofwel een probleem met de inrichting en capaciteit van de kruispunten: in de ochtendspits staat er op de A2 noordelijke richting een file op de ring die echter niet door de ring zelf wordt veroorzaakt, de twee files op de A27 in de ochtendspits worden niet veroorzaakt door de Ring, omdat zij reeds eerder ...
... ophouden, in de avondspits zijn er vanaf de ring files op de A12 naar het westen en oosten, op de A27 naar het zuiden en noorden, op de A28 naar Amersfoort en op de A2 naar het zuiden die niet worden veroorzaakt door de structuur van de ring, maar door de opstoppingen die buiten het analysegebied ...
... Hoeveel toegevoegde waarde biedt een extra snelweg vanuit de A12 naar de A2 bijvoorbeeld als er relatief weinig verkeer is tussen de A2/A27 en de A12? ...
... bij de afslag vanaf de A12 (hoofdbaan) naar de A28 is er een tweede uitvoegstrook die slechts 108 meter lang is. ...
... ’s Ochtends staan automobilisten die de eerste uitvoegstrook hebben gemist bij deze uitvoegstrook in de rij omdat er veel verkeer is vanaf de A12 naar de A28. ...
... Het invoegen op de A27 veroorzaakt in het zuiden van deze weg een file. ...
... de verbinding van de A12 vanuit Den Haag naar de A2 in de richting Amsterdam heeft nog steeds de oorspronkelijke inrichting van het klaverblad met een enkele rijbaan zoals aangelegd een haar of 40 geleden. ...
Statements 21-04-2009
... Gisteren kregen wij een brief van de provincie onder ogen, waarin een onderzoek aangekondigd wordt naar het doortrekken van de Noordelijke Randweg, opdat er een verbinding ontstaat tussen de A2, de A12 en de A27. ...
... "Juist dat zijn ook de redenen om de A2 ter hoogte van Leidsche Rijn te overkappen, en dan ga je een paar kilometer verderop een nieuwe snelweg aanleggen? ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... Het overzicht met de verkeersintensiteit zoals gepubliceerd in de Startnotitie geeft aan dat er een hoge verkeersintensiteit op de A27 Almere - Utrecht – Breda is. ...
... Net als op de zuidelijke ring van Utrecht (A12) en de verbrede A2 zou een verder scheiding van doorgaand en bestemmingsverkeer mogelijk zijn. ...
... Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik van het oude A2 tracé voor bestemmingsverkeer. ...
... De Letscherweg loopt evenwijdig aan de A2 en de A12. ...
... Het ontbreken van direct aangrenzende woongebieden en de reeds aanwezige A2 en A12 (bundeling infrastructuur) zijn bij uitstek redenen om opwaardering van deze weg te overwegen om knooppunt Oudenrijn te ontlasten. ...
... Een uitstekend voorbeeld van dit laatste zou kunnen zijn de verbindingslus A12-A2 (vanuit Woerden naar Amsterdam) te verbeteren. ...
... Momenteel is er slechts één baan die de zuidelijke kant van de A12 met de A2 (noordelijke richting) verbindt. ...
... In de huidige Startnotitie wordt het opwaarderen van de NRU vrijwel direct verbonden aan het doortrekken van de A2 met de A12 zonder een gedegen onderbouwing. ...
... Door in uitvoering zijnde verbreding van de A2 tussen Oudenrijn en de NRU is er ook geen behoefte aan extra rijstroken in de Noord-Zuid richting ten westen van Utrecht. ...
... De redenering in de Startnotitie dat het verkeer tussen A12 enerzijds en A2/A27/A28 anderzijds dan een alternatief via de noordelijke ring heeft, rechtvaardigt geen volledig nieuwe infrastructuur in Leidsche Rijn. ...
... Zijn de mogelijkheden tot het ondertunnelen van de verbinding A12 – A28 onder Amelisweerd door, meegenomen in de totstandkoming van de Startnotitie? ...
... 8 Dubbellaags A2. ...
... Door de huidige ondertunneling van de A2 met verkeersmogelijkheden voor gevaarlijke stoffen is bebouwing van het gebied boven de A2 beperkt. ...
... Hoe kan het dat de volledige A2½ van tafel is en nu een weg dwars door Vleuterweide / Leidsche Rijn wel een oplossing zou gaan bieden voor potentiële verkeersproblemen? ...
... Het project A2½ dat veel minder leefbaarheidsproblemen met zich brengt, verdient een nieuwe kans, wellicht zonder de doortrekking naar de A27. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Midden tussen het genoemde stedelijk gebied ligt knooppunt Oudenrijn waar de A2 en de A12 kruisen, ofwel binnen Nederland de belangrijkste Noord-Zuid verbinding en de hoofdverbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. ...
... De grote doorgaande stromen van vervoer van gevaarlijke stoffen leiden over de rijkswegen A12 en A2. ...
... In het Masterplan Leidsche Rijn is uitgegaan van een verkeerssituatie die sluipverkeer van de A2 naar de A12 zoveel mogelijk voorkomt. ...
... sluipverkeer tussen de A2 en de A12 te voorkomen. ...
... Wat zijn de effecten van de verbreding van de A2, A12, A27 en A28 als gevolg van de spoedwet projecten wegen? ...
Haarrijnseplas 03-07-2009
... De Haarrijnseplas ligt tegen de A2. ...
... Het nieuwe strand ligt tegen de Haarrijnse Rading en de A2. ...
Inspraak Busbaan 08-09-2015
... Richting A2 via Europaweg of omrijden via Landschapsbaan, Rivierkom, Stroomrugbaan. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Persbericht VVD over akkoord
... Met dit besluit zal de A27 verbreed worden tot 2x7 rijstroken en zal de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) opgewaardeerd worden tot een weg met ongelijkvloerse kruisingen. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Provincie Utrecht sluit akkoord met minister over Ring
... Met de uitbreiding naar 2x7 rijstroken van de A27, extra rijbanen op A12 en de opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht wordt de Ring Utrecht gerond. ...
... Dit bestaat uit verbreding naar 2x7 rijstroken van de A27 aan de oostzijde van Utrecht. ...
... De verdiepte A27 wordt daarnaast deels overdekt door een dak van 250 meter. ...
... Doordat de de A2 al verbreed is, wordt door dit Oost-alternatief de ring Utrecht gerond. ...
... Dit leidt tot een ‘Ontwerp-tracébesluit’ voor de A12/A27 in 2012 en een Ontwerp-bestemmingsplan voor de Noordelijke Randweg Utrecht. ...
Media 28-11-2010
10/11/'10 onderzoek naar verbreding A27
... 10/11/'10 onderzoek naar verbreding A27. ...
... Onderzoek naar brede A27 . ...
... UTRECHT -  De gemeente en provincie Utrecht gaan samen met het Rijk de haalbaarheid onderzoeken van het plan om de A27 en de Noordelijke Randweg in Utrecht aan te passen. ...
... Dat plan, om de bereikbaarheid van Utrecht te vergroten, bestaat uit de verbreding van de A27, een ecoduct bij Amelisweerd en de opwaardering van de Noordelijke Randweg tot een autoweg. ...
Media 28-11-2010
05/11/'10 Gemeenteraad stemt in met uitwerking Oost alt. 2e fase MER
... Alternatief Oost bestaat uit de verbreding van de A27, een ecoduct bij Amelisweerd en de opwaardering van de Noordelijke Randweg (NRU). ...
... De coalitiepartijen (GroenLinks, PvdA en D66), Stadspartij Leefbaar Utrecht en SP spraken in een motie hun voorkeur uit voor een maximum snelheid van 80 km per uur op de A12, A27 en de NRU. ...
Media 13-10-2009
RTL Nieuws: Uitgelekt rapport A27 wordt verbreed ipv alternatieven
... RTL Nieuws: Uitgelekt rapport A27 wordt verbreed ipv alternatieven. ...
... Vrijdag meldde RTL Nieuws dat de A27 door Amelisweerd wordt verbreed om het verkeer rondom Utrecht beter te laten doorstromen. ...
... nl/components/actueel/rtlnieuws/miMedia/2009/week41/vr_1930_a27. ...
Media 13-10-2009
Bewoners voorzichtig blij met snelwegplannen
... Vrijdag meldde RTL Nieuws dat de A27 door Amelisweerd wordt verbreed om het verkeer rondom Utrecht beter te laten doorstromen. ...
... DEN HAAG - De A27 langs het natuurgebied Amelisweerd wordt verbreed om de files rond Utrecht te bestrijden. ...
... Maar een optie om de A2 op termijn te ontlasten via een weg door de woonwijk Leidsche Rijn, blijft voor de lange termijn op tafel, aldus de woordvoerder. ...
Media 31-08-2009
Persbericht nav Onderzoeksopzet tussenfase Ring Utrecht
... Als een verbinding A2-A12 absoluut noodzakelijk blijkt dan is bundeling van infrastructuur, mits zeer goed ingepast, een oplossing. ...
Media 10-07-2009
Uit “Planstudie Ring Utrecht: Stand van zaken”
... “De kern van het probleem: weven op de A27. ...
... De verkeerskundige beoordeling van de hoofdalternatieven wijst uit dat het weven op de A27 het meest hardnekkige probleem is. ...
... Automobilisten die komend vanaf de A12 op de A28 willen uitkomen, moeten bijvoorbeeld negen maal een weefbeweging uitvoeren. ...
... Maar de A27 (Bak Amelisweerd) blijft ook in dit geval een knelpunt. ...
... De problemen op de A27 zijn vooral het gevolg van de grote stromen verkeer die hier door elkaar moeten weven, en de nabijheid van de twee grote knooppunten Lunetten en Rijnsweerd. ...
... A2-A12 mogelijk knelpunten voor het Groene Hart, Noorderpark, Fort de Gagel en het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen. ...
... Bij Leidsche Rijn wordt de parallelbaan niet toegevoegd aan de A2, maar doorgetrokken als een regionale verbindingsweg. ...
Media 10-07-2009
Brief van B&W aan de gemeenteraad
... “Daarnaast zijn wij van mening dat duidelijk is dat de kern van het probleem op de Ring Utrecht het weven van de verkeersstromen in de bak van de A27 is. ...
... “Geen van de alternatieven afzonderlijk lost dit probleem op en er zal daarom verder gestudeerd worden op oplossingen voor de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd (bak Amelisweerd in relatie tot de Waterlinieweg) en daarnaast op het alternatief "Hele Ring" (het probleemoplossend vermogen van een weg om Leidsche ...
Media 07-07-2009
Knoop nog niet doorgehakt
... In plaats daarvan wordt met name onderzocht in hoeverre de bak van de A27 bij Amelisweerd kan worden verbreed en of een weg langs (aan de westkant van) Leidsche Rijn de verkeersproblemen rond de stad kunnen oplossen. ...
Media 19-05-2009
Blijven strijden tegen weg
... “We zijn uit Maarssenbroek vertrokken vanwege de geluidsoverlast van het spoor en de A2 en nu dreigt hier eenzelfde situatie te ontstaan, zonder dat wij hiervan op de hoogte waren toen we ons huis kochten. ...
Media 21-04-2009
De Brug A2-A12: No Way!
... De Brug A2-A12: No Way! ...
Media 22-04-2009
Samenvatting startnotitie Ring Utrecht
... Daarin wordt het gebied van de Ring Utrecht (A2, A12, A27 en N230) en de Driehoek Utrecht – Hilversum – Amersfoort nader bestudeerd. ...
... Eerder verschenen al de Startnotitie Utrecht – knooppunt Eemnes – Amersfoort (A27/A1) en de  Startnotitie voor de A28 Utrecht – Amersfoort. ...