Zoeken


Resultaten voor 'A12':
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide 03-12-2014
... In de startnotitie Ring Utrecht is bekend gemaakt dat dat een onderzoek is gestart naar het doortrekken van de Noordelijke Randweg Utrecht naar de A12 (bron artikel AD). ...
... Deze weg zou een verbinding worden tussen de A2 en de A12. ...
Overwegingen 13-05-2009
In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. 80.000 mensen een woning te bieden. Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen.
... Hierin werd geen melding gemaakt van een verbinding A2-A12. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... 3 wordt aangegeven dat knooppunt Oudenrijn niet geschikt is voor een extra stroom verkeer van de A12 naar het noorden. ...
... Het is niet logisch om problemen zoals een A2 door Maastricht, A9 door Badhoevedorp, A12 door Arnhem of A13 door Rotterdam opnieuw te creëren. ...
... De Startnotitie maakt niet duidelijk dat een verbinding tussen de A2 en A12 überhaupt nodig is en dat hiermee een volle ring wordt gevormd. ...
... de ring zelf wordt veroorzaakt, de twee files op de A27 in de ochtendspits worden niet veroorzaakt door de Ring, omdat zij reeds eerder ophouden, in de avondspits zijn er vanaf de ring files op de A12 naar het westen en oosten, op de A27 naar het zuiden en noorden, op de A28 naar Amersfoort en op de A2 naar het zuiden die niet worden veroorzaakt door de structuur van de ring, maar door de ...
... Hoeveel toegevoegde waarde biedt een extra snelweg vanuit de A12 naar de A2 bijvoorbeeld als er relatief weinig verkeer is tussen de A2/A27 en de A12? ...
... bij de afslag vanaf de A12 (hoofdbaan) naar de A28 is er een tweede uitvoegstrook die slechts 108 meter lang is. ...
... ’s Ochtends staan automobilisten die de eerste uitvoegstrook hebben gemist bij deze uitvoegstrook in de rij omdat er veel verkeer is vanaf de A12 naar de A28. ...
... Daarbij blokkeren zij de middelste rijbaan waardoor er effectief één rijbaan overblijft voor de A12 naar het Oosten. ...
... de afritten vanaf de A12 parallelrijbaan naar het oosten verwerken het verkeer zo slecht dat de linker rijbaan niet meer goed beschikbaar is voor automobilisten die bijvoorbeeld richting Rijnsweerd moeten. ...
... de verbinding van de A12 vanuit Den Haag naar de A2 in de richting Amsterdam heeft nog steeds de oorspronkelijke inrichting van het klaverblad met een enkele rijbaan zoals aangelegd een haar of 40 geleden. ...
Statements 21-04-2009
... Gisteren kregen wij een brief van de provincie onder ogen, waarin een onderzoek aangekondigd wordt naar het doortrekken van de Noordelijke Randweg, opdat er een verbinding ontstaat tussen de A2, de A12 en de A27. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... Net als op de zuidelijke ring van Utrecht (A12) en de verbrede A2 zou een verder scheiding van doorgaand en bestemmingsverkeer mogelijk zijn. ...
... De Letscherweg loopt evenwijdig aan de A2 en de A12. ...
... Het ontbreken van direct aangrenzende woongebieden en de reeds aanwezige A2 en A12 (bundeling infrastructuur) zijn bij uitstek redenen om opwaardering van deze weg te overwegen om knooppunt Oudenrijn te ontlasten. ...
... Een uitstekend voorbeeld van dit laatste zou kunnen zijn de verbindingslus A12-A2 (vanuit Woerden naar Amsterdam) te verbeteren. ...
... Momenteel is er slechts één baan die de zuidelijke kant van de A12 met de A2 (noordelijke richting) verbindt. ...
... In de huidige Startnotitie wordt het opwaarderen van de NRU vrijwel direct verbonden aan het doortrekken van de A2 met de A12 zonder een gedegen onderbouwing. ...
... Voor calamiteiten kan de NRU een alternatief bieden voor problemen op de Utrechtse Ring, ook zal de NRU een deel van de verkeersdruk op de A12 ten Zuiden van Utrecht op zich nemen. ...
... Op basis van oplossingen in het kader van mobiliteitsmanagement kan een spreiding van het verkeer op de NRU en de A12 ten Zuiden van Utrecht verkregen worden. ...
... De redenering in de Startnotitie dat het verkeer tussen A12 enerzijds en A2/A27/A28 anderzijds dan een alternatief via de noordelijke ring heeft, rechtvaardigt geen volledig nieuwe infrastructuur in Leidsche Rijn. ...
... Zijn de mogelijkheden tot het ondertunnelen van de verbinding A12 – A28 onder Amelisweerd door, meegenomen in de totstandkoming van de Startnotitie? ...
... De notitie maakt overigens niet duidelijk welk probleem opgelost wordt door een verbinding te maken tussen de A2 en de A12 en een dergelijk ingrijpende oplossing kan rechtvaardigen. ...
... 11 Geboorde tunnel A12-A27. ...
... Het boren van een tunnel om de A12 met de A27 te verbinden kan de inpassing verbeteren. ...
... Een deel van de verkeersdruk op de A12 ten Zuiden van Utrecht ontstaat door verkeer van de Rotterdamse haven naar Duitsland. ...
... Met name de verbinding van het Pannerdens Kanaal naar knooppunt Oud Dijk (A12-A18) verdient aandacht om natuur en bestaande woonkernen te ontzien, bij strikte bundeling van infrastructuur kan dit onevenredige effecten hebben voor Zevenaar. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Midden tussen het genoemde stedelijk gebied ligt knooppunt Oudenrijn waar de A2 en de A12 kruisen, ofwel binnen Nederland de belangrijkste Noord-Zuid verbinding en de hoofdverbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. ...
... De grote doorgaande stromen van vervoer van gevaarlijke stoffen leiden over de rijkswegen A12 en A2. ...
... In het Masterplan Leidsche Rijn is uitgegaan van een verkeerssituatie die sluipverkeer van de A2 naar de A12 zoveel mogelijk voorkomt. ...
... sluipverkeer tussen de A2 en de A12 te voorkomen. ...
... Wat zijn de effecten van de verbreding van de A2, A12, A27 en A28 als gevolg van de spoedwet projecten wegen? ...
Inspraak Busbaan 08-09-2015
... Ook het bereiken van de A12 gaat via deze omweg. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Persbericht VVD over akkoord
... In het akkoord staat ook dat er voor de verbreding van de A12 op dit moment geen geld is en daarom zal worden uitgesteld tot na 2020. ...
... De VVD fractie is blij dat ook verbreding van de A12 op de agenda is blijven staan, maar hoopt wel dat er toch eerder dan 2020 geld wordt gevonden op de Rijksbegroting. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Provincie Utrecht sluit akkoord met minister over Ring
... Met de uitbreiding naar 2x7 rijstroken van de A27, extra rijbanen op A12 en de opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht wordt de Ring Utrecht gerond. ...
... Aan de zuidzijde komt er een extra rijstrook per richting aan de A12. ...
... Dit leidt tot een ‘Ontwerp-tracébesluit’ voor de A12/A27 in 2012 en een Ontwerp-bestemmingsplan voor de Noordelijke Randweg Utrecht. ...
Media 28-11-2010
05/11/'10 Gemeenteraad stemt in met uitwerking Oost alt. 2e fase MER
... De coalitiepartijen (GroenLinks, PvdA en D66), Stadspartij Leefbaar Utrecht en SP spraken in een motie hun voorkeur uit voor een maximum snelheid van 80 km per uur op de A12, A27 en de NRU. ...
Media 13-10-2009
Bewoners voorzichtig blij met snelwegplannen
... Aan de zuidkant van de stad wordt verder de snelweg A12 verbreed. ...
Media 31-08-2009
Persbericht nav Onderzoeksopzet tussenfase Ring Utrecht
... Als een verbinding A2-A12 absoluut noodzakelijk blijkt dan is bundeling van infrastructuur, mits zeer goed ingepast, een oplossing. ...
Media 10-07-2009
Uit “Planstudie Ring Utrecht: Stand van zaken”
... Automobilisten die komend vanaf de A12 op de A28 willen uitkomen, moeten bijvoorbeeld negen maal een weefbeweging uitvoeren. ...
... Voor landschap, natuur en cultuurhistorie zijn er vanwege de op te waarderen NRU en de snelwegverbinding A2-A12 mogelijk knelpunten voor het Groene Hart, Noorderpark, Fort de Gagel en het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen. ...
... Deze variant ondersteunt verder ruimtelijke ontwikkelingskansen in de buurt van het stadion en in de A12-zone. ...
Media 10-07-2009
Brief van B&W aan de gemeenteraad
... “Het ontwikkelingsperspectief A12 Centraal is te zien als een uitnodiging en een uitdagende opgave voor een zorgvuldige ruimtelijke inpassing en vermindering van de barrièrewerking als onderdeel van de noodzakelijke infrastructurele ...
Media 21-04-2009
RTV Utrecht: Plannen voor snelweg Leidsche Rijn
... Het gaat om het doortrekken van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU), ook bekend als de N230 of Zuilense Ring, naar de A12. ...
... Er zijn ook opties zonder snelweg van de NRU naar de A12. ...
Media 21-04-2009
De Brug A2-A12: No Way!
... De Brug A2-A12: No Way! ...
Media 22-04-2009
Samenvatting startnotitie Ring Utrecht
... Daarin wordt het gebied van de Ring Utrecht (A2, A12, A27 en N230) en de Driehoek Utrecht – Hilversum – Amersfoort nader bestudeerd. ...