Persbericht busbaan

Persbericht Stichting Natuurlijk!Vleuterweide omtrent problematiek busbaan Vleuterweide

Onveilige busbaan

Al enige jaren is de (onveilige) situatie rondom de busbaan bij in Vleuterweide een terugkerend item in de media. Ondanks enkele lapmiddelen is de situatie nog steeds niet structureel verbeterd en is het de gemeente duidelijk geworden dat de huidige situatie aangepast moet worden. Onderzoek van Goudappel Coffeng, adviseurs op het gebied van mobiliteit, heeft een aantal mogelijke oplossingen opgeleverd in opdracht van de gemeente. Stichting Natuurlijk!Vleuterweide (hierna SNV) is gevraagd hierin mee te denken. SNV zet zich sinds 2008 in voor het groene karakter van Vleuterweide alsmede voor veiliger verkeer in deze wijk Vleuterweide en is zodoende betrokken geweest bij diverse schouwen met o.a. verkeerskundigen en wethouders waarbij door bewoners aangekaarte probleempunten konden worden aangewezen.

Betere alternatieven

Naar aanleiding van een presentatie op 21 mei 2014 door de gemeente over de plannen van Goudappel Coffeng heeft SNV onafhankelijk advies ingewonnen bij stedenbouwkundige Godfried de Graaff. De Graaff heeft onderzoek gedaan naar mogelijke betere alternatieven. Gebleken is dat binnen de bestaande, beperkte ruimte een optimale oplossing niet mogelijk is. Deze nieuwe alternatieven zorgen voor een betere doorstroming voor alle verkeersdeelnemers en bieden tegelijkertijd meer overzichtelijkheid. Deze aanpassingen dragen daarmee flink bij aan een verbeterde veiligheid. Dit wordt bijvoorbeeld bereikt door het realiseren van een doorgaande fietsroute en een fietsstraat ter hoogte van het winkelcentrum. Door daarnaast de situatie voor automobilisten te veranderen naar eenrichtingsverkeer kan het aantal kruisbewegingen over t.o.v. de busbaan bij het de Winkelcentrum Vleuterweide sterk worden verminderd. Deze inrichting is passend bij het dorpse karakter van het centrum en oogt veel aantrekkelijker voor winkelend publiek. Daarnaast is er een oplossing voor het vrachtverkeer om het winkelcentrum zo veilig en goed mogelijk te kunnen bevoorraden. Verder ziet De Graaff een mogelijkheid om het kruispunt bij het Gezondheidscentrum overzichtelijker en daarmee veiliger te maken door meer opstelruimte voor auto's en fietsers te realiseren. SNV heeft getracht de gemeente Utrecht van deze betere alternatieven op de hoogte te brengen maar krijgt hierop tot op heden geen enkele respons.

Onduidelijke procedure

Wethouder Lot van Hooijdonk heeft reeds voor de zomervakantie in een brief aan de raad/commissie Stad & Ruimte aangegeven dat een zorgvuldige procedure noodzakelijk is en er een toekomstbestendige oplossing moet komen. Helaas is ondanks diverse verzoeken vanuit SNV de procedure rondom de besluitvorming Busbaan Vleuterweide nog steeds volstrekt onduidelijk. Met klem verzoeken we nogmaals om helderheid te bieden omtrent de procedure. Dit is in het belang van alle betrokkenen en met name van de omwonenden die dagelijks met de gekozen oplossingen moeten leven.

We verwachten van de wethouder inzet voor maximale veiligheid, goede bereikbaarheid voor omwonenden en bezoekers van het winkelcentrum in Vleuterweide. Dit moet volgens SNV het doel zijn, te bereiken door goede afweging van alle alternatieven, met inachtname van het originele Masterplan Leidsche Rijn en zonder aantrekkende werking van nieuwe verkeersstromen.

U kunt de originele plannen van de gemeente en de alternatieven van Stichting Natuurlijk!Vleuterweide op onze website www.natuurlijkvleuterweide.nl vinden.

 

Heeft u zorgen, suggesties of aanvullingen over de problematiek rond de busbaan, mail deze naar de gemeente,  adres te vinden op onze website. Wij zijn ook graag op de hoogte van uw inzet, als u een mail stuurt naar de gemeente wilt u ons daarvan een cc sturen lotje@natuurlijkvleuterweide.nl