Punten van aandacht voor vervolg van het traject

In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.

Daar waar nut en noodzaak onomstotelijk bewezen zijn, zullen flinke investeringen noodzakelijk zijn voor de inpassing in de omgeving om de negatieve effecten voor leefbaarheid te compenseren. De onderstaande punten zijn in willekeurige volgorde genoteerd. Ook op dit gebied zijn wij graag uw gesprekspartner in de vervolgstappen.

3.1 Noodzaak/behoefte
Op geen enkele manier is aangetoond dat een (snel)weg dwars door een nieuwe woonwijk voor minimaal 80.000 mensen noodzakelijk is voor een oplossing van de doorstromingsproblemen van het verkeer rond Utrecht. Een dergelijke oplossing brengt een grote inbreuk met zich voor het woon- en leefklimaat in de wijk van cliënten (zie ook hierna) en dat terwijl nauwelijks is gebleken van onderzoek naar alternatieven met minder verstrekkende gevolgen. Zoals eerder aangegeven moet hierbij worden gedacht aan (vele mogelijke) oplossingen op en rond bestaande infrastructuur. Zorgvuldige besluitvorming kan niet anders behelzen dan een oplossing van een (snel)weg dwars door een woonwijk zo veel mogelijk te voorkomen om niet te zeggen ten allen tijde gelet op de aangehaalde voorbeelden van misstanden in andere steden en de te verwachten ernstige gezondheidsgevolgen.

3.2 Verstoring/Geluidshinder
Een weg dwars door of langs een woonwijk met zeer korte afstand tot woningen, scholen, kinderspeelplaatsen en andere publieke voorzieningen leidt tot overlast door verkeersherrie. Een enorme toename van geluidshinder is te verwachten in het nu rustige en groene Vleuterweide. Met name voor de huizen en scholen die straks vlak langs het tracé staan is dit onacceptabel. De Startnotitie maakt in het geheel niet duidelijk dat een snelweg uit een oogpunt van geluidhinder mogelijk is. Op voorhand is ook duidelijk dat niet kan worden voldaan aan alle geldende geluidregelgeving.

Daarbij dient een zorgvuldige besluitvorming te voorkomen dat “trucs” zoals geluiddempend asfalt worden gebruikt vanwege de in het geding zijnde gezondheid van de bewoners van Leidsche Rijn. Zowel de Gezondheidsraad als de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben vastgesteld dat te hoge geluidsbelasting in woon- en werkomgeving tot gezondheidsproblemen leidt en . In meerdere onderzoeken is aangetoond dat geluidshinder op verschillende wijze de gezondheid aantast. Blootstelling aan geluid leiden tot een verhoogde kans op hoge bloeddruk en hartvaatziekten. Bovendien kan het de klachten verergeren bij mensen die al leiden aan een hartvaataandoening. Blootstelling aan geluid kan ook leiden tot een verminderd prestatievermogen bij kinderen.

De leerlingen van de middelbare school hebben vanuit de schoolbanken direct zicht op het beoogde tracé voor de snelweg


De zeldzame Grote Zilverreiger fourageert graag op het beoogde tracé voor de snelweg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genoeg is bewezen dat niet alleen een piekbelasting van het geluid van een (snel)weg, maar ook het constante geluid hiervan hinder en overlast met gezondheids- en ontwikkelingsproblemen tot gevolg kan hebben. Hiervoor hebben de bewoners niet gekozen bij de koop en betrekking van hun woning in de wijk Vleuterweide die zoals beloofd ruim en groen van opzet is.

In de Startnotitie wordt aan de geluid- en gezondheidsproblematiek volstrekt onvoldoende aandacht besteed. Op geen enkele manier zijn de (een begin van) de gevolgen inzichtelijk gemaakt van de (snel)weg door de wijk. Hierbij is van belang dat niet alleen wettelijke normen een rol spelen. De onderzoeksplicht in het licht van de zorgvuldige besluitvorming mag zich niet beperken tot enkel de geluidhindernormen, maar strekt zich uit tot het in kaart brengen van de gevolgen voor de gezondheid van alle inwoners van Leidsche Rijn.

3.3 EVRM family life
In artikel 8, lid 1, EVRM is bepaald dat een ieder het recht heeft op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. Verwezenlijking van de (snel)weg zal ernstige geluidhinder ter plaatse van de woningen in Leidsche Rijn betekenen. De constante geluidsoverlast vormt een continue (óók in de avond en nacht) zeer ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de bewoners. Een tracébesluit dat voorziet in een (snel)weg door een woonwijk zou dan ook in strijd zijn met artikel 8 EVRM.

In dit verband wijs ik nog op jurisprudentie van het Hof, waaruit blijkt dat een persoon recht heeft op bescherming van zijn woning en het rustig genot daarvan, niet alleen tegen een fysieke inbreuk, maar ook tegen niet-fysieke inbreuken als gevolg van geluid, geur en andere inmenging. Daarbij speelt tevens een rol dat geluidsoverlast plaats vindt ’s nachts, boven het volgens de geldende lokale normen toegestane niveau en vanwege het jarenlange voortduren van de geluidsoverlast .

Gelet hierop lijkt op voorhand vast te staan dat een (snel)weg nabij een woonwijk voor ernstige geluidoverlast zal zorgen en in strijd is met artikel 8 EVRM.

3.4 Aantrekkende werking nieuwe Infrastructuur - Luchtkwaliteit
Het aanleggen van nieuwe doorgaande (snel)wegen zal een aantrekkende werking hebben op zowel regionaal als nationaal verkeer. Het effect zal zijn dat de verkeerstromen in Utrecht, waar toch al de hoogste verkeersintensiteit van Nederland is, verder zal stijgen met verdere negatieve effecten op onder andere de luchtkwaliteit en leefbaarheid in de hele stad Utrecht (inclusief Leidsche Rijn en toekomstig Rijnenburg), Maarssen, IJsselstein en Nieuwegein.

Midden tussen het genoemde stedelijk gebied ligt knooppunt Oudenrijn waar de A2 en de A12 kruisen, ofwel binnen Nederland de belangrijkste Noord-Zuid verbinding en de hoofdverbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. Indien de keuze van nieuwe infrastructuur noodzakelijk is, zou getracht moeten worden de verkeersintensiteit binnen de grenzen van dit stedelijk gebied te verminderen door betere regionale en nationale spreiding. Deze ruimere spreiding kan dan ook helpen om onder andere de luchtkwaliteit, stank en geluid binnen dit stedelijk gebied te verbeteren, wat ook positieve effecten kan hebben voor het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 2008.

Een weg dwars door een woonwijk met zeer korte afstand op woningen, scholen, kinderspeelplaatsen en andere publieke voorzieningen leidt tot overlast door fijnstof en anderen vervuilende componenten. Met name voor de huizen en scholen die straks vlak langs het tracé staan is dit onacceptabel.

Luchtkwaliteit is bij een (snel)weg door een woonwijk een zeer belangrijk argument. Volgens een studie gepubliceerd in de Lancet blijkt dat kinderen tussen de leeftijden 10 en 18 die binnen een afstand van 500 meter van een snelweg wonen, sprake is van een blijvende vermindering van de longfunctie. Gezien het kinderrijke karakter van de wijk Vleuterweide en de diverse scholen is een (snel)weg dan ook niet wenselijk. De GGD adviseert dan ook om voorzieningen voor kwetsbare groepen niet binnen 100 meter van een snelweg te plaatsen.

Wie vlak langs een snelweg of drukke provinciale weg woont, heeft meer kans op hart- en longziekten dan anderen door de voortdurende inademing van uitlaatgassen. In 2002 is dit aangetoond door onderzoek van de Universiteit Utrecht, Universiteit Maastricht, TNO en RIVM . Uit een onderzoek van de universiteiten van Duisburg-Essen en Düsseldorf blijkt ook dat mensen die op minder dan 200 meter van een snelweg wonen, veel meer kans hebben op verkalking van de kransslagaderen van het hart. Wie op minder dan 50 meter van een snelweg woont, heeft zelfs 63 procent meer kans op verkalking. In een onderzoek van VROM (directie Lokale Milieukwaliteit en Verkeer) naar het verloop van de luchtverontreinigingsniveaus rondom snelwegen is aangegeven dat de gezondheidseffecten zich niet beperken tot de eerste honderden meters, maar dat deze tot op circa 1.000 meter merkbaar zijn.

Toetsing aan de PM10 norm is volgens de GGD en RIVM geen goede maat voor de gezondheidsschade langs wegen / . Ook het reeds eerdere vermelde onderzoeksrapport van VROM14 geeft aan dat de PM10 norm een inadequaat beeld kan geven van de werkelijke gezondheidsrisico’s. De bijdrage van fijnstof (o.a. PM10) is relatief beperkt, terwijl de bijdrage van componenten als roet, elementair koolstof, stikstofdioxide en ultrafijne deeltjes aanmerkelijk groter is.

Van belang om te overwegen bij een (snel)weg in een kinderrijke woonwijk is dat bij een belangrijk deel van de ochtendspits de kinderen thuis zijn. Gedurende de avondspits zijn de kinderen eveneens thuis of spelen ze buiten. Als ook nog eens de school aan of dichtbij het tracé staan, dan is er dus sprake van extreme blootstelling aan luchtverontreiniging. De Universiteit van Maastricht heeft aangetoond dat een snelweg door een woonwijk grote effecten heeft op de omwonende kinderen.
 

Een onderzoek van Milieudefensie heeft aangetoond dat de reguliere rekenmodellen voor luchtvervuiling in de buurt van scholen niet voldoen. In plaats van de jaarlijkse gemiddelden zou een meting op werkdagen (overdag) moeten plaatsvinden. Gebleken is dat de verkeersgerelateerde bijdrage aan de luchtvervuiling tijdens schooluren 28-35% hoger is dan het jaarlijkse gemiddelde. Wij verzoeken deze punten mee te nemen in de vaststelling van richtlijnen. Tevens gaan wij ervan uit dat naast de hiervoor genoemde overwegingen, de bepalingen omtrent luchtkwaliteitseisen - zoals sinds 15 november 2007 opgenomen in de Wet Milieubeheer (hoofdstuk 5, titel 5.2) - in de richtlijnen worden meegenomen.

Uiterlijk in 2015 dient Nederland de strengere Europese normen te hebben ingevoerd. Inpassing van nieuw tracé zullen logischerwijs reeds rekening moeten houden met deze Europese normen.

Naast de genoemde kwantitatieve normen zijn er uiteraard ook andere negatieve kwalitatieve effecten die een doorgaande (snel) weg door een dicht bevolkt gebied heeft op de directe omgeving zoals de gezondheid van opgroeiende kinderen en concentratie van kinderen op scholen.

Al deze effecten van deze zaken zullen zorgvuldig moeten worden afgewogen bij het opstellen van het voorkeurstracé, waarbij het op voorhand duidelijk is dat het alternatief van een (snel)weg door Leidsche Rijn op luchtkwaliteit en de gezondheidsgevolgen veel slechter zal scoren dan de andere alternatieven zonder snelweg door een woonwijk. Niet nodig te zeggen dat “gezondheid” een zeer zwaar te wegen aspect is bij de keuze van een voorkeursalternatief.

In dit verband vragen cliënten zich af wie is aansprakelijk voor de schade die kinderen in Vleuterweide zullen ondervinden aan luchtwegen bij en na de aanleg van een (snel)weg door of in de onmiddellijke nabijheid van hun woonwijk en of de betrokken overheden kunnen garanderen dat er geen nadelige gezondheidseffecten voor kinderen zullen optreden.

3.5 Stankoverlast
In het verlengde van het voorgaande zal een (snel)weg door Vleuterweide onvermijdelijk ook tot een enorme toename van stankoverlast leiden. Het gaat hierbij om de stank van (vracht)autoverkeer die van de weg gebruik maken. Duidelijk is dat stankoverlast een enorme nadelige invloed heeft op de leefkwaliteit van een woonwijk en op de gevolgen van de gezondheid van de bewoners.

Ook de vermindering van de leefkwaliteit door stankoverlast voor de bewoners van Leidsche Rijn zal moeten worden meegenomen bij het bepalen van het voorkeursalternatief. Daarbij spelen dezelfde zorgen als hiervoor genoemd.

3.6 Lichthinder
Een weg door Vleuterweide leidt in de woonwijk tot een enorme toename van lichtoverlast. Het gaat hierbij om verlichting van de weg en de verlichting van (vracht)auto’s die van de weg gebruik maken. De lichtoverlast kan leiden tot effecten voor de natuur en slaapstoornissen bij bewoners en dus tot nadelige gezondheidsbeïnvloeding.

Ook de vermindering van de leefkwaliteit door lichthinder voor de bewoners van Leidsche Rijn zal moeten worden meegenomen bij het bepalen van het voorkeursalternatief. Daarbij spelen dezelfde zorgen als hiervoor genoemd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Barrièrewerking
Een weg door Vleuterweide splitst de wijk in twee stukken en ontneemt de wijk van het dorpse gevoel, uitstraling en de sociale samenhang. Splitsing van de wijk betekent moeilijke bereikbaarheid van de sociale voorzieningen (scholen, speelplaatsen, sportvoorzieningen, educatieve bouwspeelplaats, gezondheidscentra, buurtcentra en cultuurcampus). Er is momenteel veel verkeer (fietsers, voetgangers, OV en auto’s) die zich dagelijks van de ene naar de andere kant van Vleuterweide verplaatsen, gezien de spreiding van de sociale voorzieningen. Een weg dwars door de wijk leidt tot ernstige belemmering van de diverse voorzieningen in de wijk.

Ook hieruit blijkt de enorme impact van een (snel)weg door Leidsche Rijn voor de bewoners. Zorgvuldige besluitvorming vergt dat ook de effecten van de tweedeling van de wijk moeten worden meegewogen bij het bepalen van het voorkeursalternatief.

3.8 Visuele hinder
Veel mensen zijn vanuit de stad in Vleuterweide komen wonen voor de groene omgeving. Een (snel) weg dwars door Vleuterweide ontneemt de wijk van een belangrijk deel van het groen dat bedoeld was voor recreatie. De belofte waar veel mensen voor naar Vleuterweide zijn getrokken zal worden gebroken. Dit telt des te zwaarder nu de bewoners hun woningen nog maar enkele jaren of aelfs maanden gelden hebben betrokken. Het kan niet zo zijn dat alle betrokken overheden die óók betrokken waren bij de realisatie van Leidsche Rijn en de daarbij horende groene waarden, op een dergelijke korte termijn zouden breken met de aan Leidsche Rijn ten grondslag liggende plannen en beleidsvoornemens. Een snelweg dwars door de wijk leidt tot visuele hinder en drastische verlaging van de leefkwaliteit die was voorzien voor de wijk Vleuterweide. Bovendien kunnen de groennormen die voor Vleuterweide afgesproken waren dan niet gehaald worden. Een tracébesluit waarbij een snelweg dwars door de wijk wordt toegestaan zou dan ook in flagrante strijd zijn met alle algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

3.9 Natuur, flora en fauna
Anders dan andere alternatieven om en nabij bestaande infrastructuur zal een (snel)weg door Leidsche Rijn een significante aantasting van belangrijke natuurwaarden betekenen. In het zoekgebied in Leidsche Rijn zijn grote groene zones aanwezig met de daarbij horende natuurwaarden en streng beschermde flora en fauna. In ieder geval bestaat daarop een aanzienlijk grotere kans dan bij de alternatieven op en rond de bestaande infrastructuur. Ook zal de (snel)weg door Leidsche Rijn van grotere nadelige invloed op de nabij (westelijk) gelegen EHS zijn. Verder mag niet onvermeld blijven dat de (snel)weg door Leidsche Rijn van grotere nadelige invloed op de natuurwaarden van het Nationaal Landschap “Moerasterreinen langs de Bijleveld”en het Groene Hart.

Belangrijk natuurlijk element in de gedachte van Leidsche Rijn is de aanleg van Leidsche Rijn Park, het groene hart van dit westelijk deel van de stad Utrecht. Ook de aanleg van het Bosch en Duin Park is zo’n belangrijk natuurlijk element. Deze prachtige parken (Leidsche Rijn Park met herstel van het oorspronkelijke landschap) is een belangrijke bron van leefkwaliteit, recreatie en natuur voor dit westelijke deel van de stad. Aanleg van een (snel)weg dwars door dit deel van de stad tast deze groenvoorziening in ernstige mate aan.

Een tracébesluit waarbij een snelweg dwars door de wijk wordt toegestaan zou dan ook in strijd zijn met beschermenswaardige natuurwaarden zoals de EHS en flora en fauna in de zin van de FFW, alsmede natuurwaarden van Leidsche Rijn Park.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10 Externe veiligheid
De aanleg van een (snel)weg dwars door Vleuterweide vergroot de kans op een ongeluk met gevaarlijke stoffen in grote mate. Ook op dit punt spelen aanzienlijke gezondheidsrisico’s weer een belangrijk rol De korte afstand op de woningen en scholen betekent dat calamiteiten direct een grote impact kunnen hebben om omwonenden, kinderspeelplaatsen en scholen. De grote doorgaande stromen van vervoer van gevaarlijke stoffen leiden over de rijkswegen A12 en A2. Bij file is de kans groot dat de vrachtwagens gaan sluipen door Leidsche Rijn met alle gevolgen van dien. In de praktijk is dit moeilijk te handhaven. Ten opzichte van de alternatieven zonder snelweg door een woonwijk, betekent het alternatief van de (snel)weg door Leidsche Rijn een aanzienlijke vergroting van een externe veiligheidsrisico’s en is laatstgenoemd alternatief dus ook op dit punt wederom geen goed keuze.

3.11 Sociale veiligheid
De aanleg van een (snel)weg dwars door Vleuterweide betekent dat er op vele plaatsen overgangen of tunnels gemaakt moeten worden om bewonersverkeer mogelijk te maken om toegang te hebben tot de diverse sociale voorzieningen (scholen, winkels, cultuurcampus, gezondheidscentra etc). Tunnels en overgangen blijken in de praktijk broedplaatsen voor onveiligheid. Een dergelijke situatie leidt tot een grote toename van de sociale onveiligheid in de wijk en zal in de praktijk door velen als belemmering gezien worden om zich te verplaatsen naar sociale voorzieningen (zeker in de avonduren).

3.12 Sociale cohesie
Een weg door Vleuterweide splitst de wijk in twee stukken en ontneemt de wijk van het dorpse gevoel en de sociale samenhang. Bewoners zijn naar Vleuterweide verhuisd om dat dorpse gevoel te vinden, niet om binnen korte tijd na intrek een drukke (snel)weg voor de deur te hebben.

Met welke argumenten kunt u de aanleg van een mogelijke (snel)weg onderbouwen aan de bewoners van een wijk die bewust gekozen hebben voor een woonwijk met een dorps karakter?

3.13 Grote maatschappelijk en bestuurlijke tegenstand - geen maatschappelijk draagvlak
Zoals u ongetwijfeld weet is de Utrechtse gemeenteraad en B&W tegen een weg door Vleuterweide. Op de site van A naar Belachelijk hebben ruim drieduizend mensen de petitie getekend tegen een weg door Vleuterweide. De bewoners hebben zich inmiddels georganiseerd om zich te verzetten tegen een mogelijke weg door Vleuterweide. Hoewel het aspect van draagvlak van bewoners en (lokale) bestuurders straks in de besluitvorming moet worden meegenomen, stellen wij voor om dit aspect toch mee te nemen richting de Commissie MER, omdat het zo’n ongelooflijk belangrijk aspect is bij een mogelijke (snel)weg door Vleuterweide / Leidsche Rijn.

3.14 Impact op lokaal verkeer
In het Masterplan Leidsche Rijn is uitgegaan van een verkeerssituatie die sluipverkeer van de A2 naar de A12 zoveel mogelijk voorkomt. Als er straks een doorgaande (snel)weg door de woonwijk wordt overwogen, zal dit ongetwijfeld een negatief effect hebben op de aanvoer en afvoer van verkeersstromen in de wijk. Er wordt in dat geval een additioneel probleem gecreëerd. Momenteel zijn de Haarrijnse Rading en de Veldhuizerweg de belangrijkste verkeersaders voor de bereikbaarheid van Vleuterweide. Ontsluitingsproblemen van de wijk zijn dan ook op voorhand voorzienbaar en vormen anders dan bij de andere alternatieven wederom een obstakel voor de aanleg van een nieuwe (snel)weg.

3.15 Impact op voorzieningen
Een mogelijke (snel)weg door Vleuterweide heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid van belangrijke voorzieningen, zoals het nieuwe winkelcentrum, de scholen, sportfaciliteiten en gezondheidscentrum. Een (snel)weg neemt de plaats in van parkeergelegenheden en makkelijke toegankelijkheid van de voorzieningen.

3.16 Scholen aan de (snel)weg
In het getekende zoekgebied voor een mogelijke (snel)weg door Vleuterweide liggen verschillende scholen direct aan of vlakbij een mogelijk tracé: het Amadeus College, Kindercluster Noord, Kindercluster Zuid, kinderdagverblijven, speciaal basisonderwijs Sint Maarten en de nog te bouwen school De Twaalfruiter in het deelgebied de Tuinlanden van Vleuterweide. Scholen mogen niet gebouwd worden binnen 100 meter van een snelweg en 50 meter van een provinciale weg. Logischerwijs betekent dit ook dat een snelweg niet aangelegd kan worden binnen 100 meter van een school en een provinciale weg niet binnen 50 meter van een school. Deze regelgeving is ook van toepassing op een crèche en een bejaardenhuis. De GGD-richtlijn luchtkwaliteit 2005 geeft overigens aan dat ook woningen als gevoelige bestemmingen gezien moeten worden en dat plaatsing van woningen dichtbij een (snel)weg sterk af te raden is.
Onafhankelijk van de exacte locatie van de aan te leggen (snel)weg door of direct langs Vleuterweide, zal deze te allen tijde in de directe omgeving van een van de scholen of kinderclusters liggen. Dit is volstrekt onwenselijk te noemen. Wederom wordt hier een belangrijk nieuw obstakel duidelijk die bij de andere alternatieven geen rol speelt.

3.17 Impact op stedenbouwkundig beleid
De Startnotitie geeft niet aan wat de eventuele impact is op het stedenbouwkundig beleid van Leidsche Rijn en de wijze waarop de wegen zijn aangelegd om o.a. sluipverkeer tussen de A2 en de A12 te voorkomen. De alternatieven uit de notitie doorbreken dit beleid.

3.18 Impact op bestaande energie-infrastructuur
Er wordt in de Startnotitie niet vermeld wat de impact is binnen het zoekgebied op bestaande infrastructuren als gasleidingen, hoogspanningskabels, energieleidingen, waterleidingen e.d. en wat de eventuele impact is op de alternatieven. In de Startnotitie is ten onrechte niet uiteengezet welke andere infrastructuren (gasleidingen, hoogspanning etc.) er door het plangebied lopen en niet inzichtelijk gemaakt wat de gevolgen zijn voor met name het zoekgebied in Leidsche Rijn. Hier spelen natuurlijk ook weer gezondheidsgevolgen in een dichtbevolkt gebied een rol. Daarbij moet worden gedacht aan het feit dat centraal in het zoekgebied voor de aanleg van een (snel)weg loopt een groenstrook met een hoofdgasleiding.

3.19 Effecten verdere bouwprojecten Leidsche Rijn
Voor de benodigde woningbouw binnen de provincie Utrecht zijn doelen gesteld omtrent het aantal gebouwde huizen binnen de VINEX locatie Leidsche Rijn. Zelfs de dreiging van een mogelijke (snel) weg dwars door Leidsche Rijn zal de verkoopbaarheid van toekomstige projecten aantasten. Het niet halen van genoemde doelen kan leiden tot financiële consequenties voor Utrecht.

3.20 Overige vragen
De wijk Vleuterweide is opgezet met een bepaald idee van planners en architecten. In hoeverre houdt u rekening met de bestaande plannen van een woonwijk in ontwikkeling (Vleuterweide) en de impact die een weg op die plannen heeft bij het bepalen van het tracé in het zoekgebied van de verschillende alternatieven?

De Startnotitie geeft op pagina 38 aan dat omwonenden betrokken worden bij het maken van keuzes. Op welke manier worden omwonenden betrokken na de inspraakperiode, wanneer, op welke wijze en met welk doel?
Wat zijn de effecten van de verbreding van de A2, A12, A27 en A28 als gevolg van de spoedwet projecten wegen?
Waarom zijn in de knelpuntenanalyse van het UVVB die ten grondslag ligt aan deze Startnotitie, de analyses voor het autoknelpuntenvervoer veel gedetailleerder in kaart gebracht dan die voor het openbaar vervoer? (zoals ook geconstateerd door het Burgerpanel, 26 januari 2008). Wat kunnen wij terugvinden van de reacties, bevindingen en aanbevelingen van het burgerpanel in de Startnotitie Ring Utrecht?
Zijn de OV bedrijven zoals de Nederlandse Spoorwegen betrokken geweest bij de totstandkoming van de Startnotitie Ring Utrecht? 

Wij verzoeken u onze stichting te consulteren op ieder cruciaal moment in de plan- en besluitvorming. De Startnotitie is onduidelijk over die momenten. Kunt u een preciezer tijdschema opleveren voor die momenten en aangeven hoe u verdere samenwerking met de stichting ziet?