Inleiding

Deze inspraakreactie heeft met name, doch niet uitsluitend, betrekking op de alternatieven waarin een doorgaande snelweg dan wel autoweg door Vleuterweide / Leidsche Rijn wordt overwogen, namelijk “alternatief verbreden” variant A “volle ring”, “alternatief sorteren” en “alternatief spreiden”.

Kernboodschap van deze inspraakreactie is dat een snelweg of welke andere vorm van doorgaande weg door een dichtbevolkte woonwijk als Vleuterweide / Leidsche Rijn onacceptabel en onaanvaardbaar is. Zoals hierna zal blijken, denken cliënten graag met u mee over andere alternatieven . Hierin fungeert de stichting zo nodig graag als gesprekspartner.

De stichting is ervan overtuigd dat er beter haalbare alternatieven zijn die nog niet in overweging zijn genomen. Het aanbieden van alternatieven trachten wij te doen in de volgorde van de Ladder van Verdaas, waarbij niet de methode “an sich” voorop staat, maar de daarvan uitgaande logische denkwijze die in het algemeen ten grondslag ligt c.q. moet liggen aan zorgvuldige besluitvorming met een grote ruimtelijke impact zoals hier aan de orde. In het vervolg komen wij hierop terug, waarbij we ook nog diverse alternatieven zullen aandragen.

Bovendien heeft de stichting diverse punten van aandacht om mee te nemen in de vervolgstappen. Deze variëren van gezondheids- en milieuaspecten tot sociale en veiligheidsaspecten. In deze inspraakreactie treft u deze aan.

Zoals door Rijkswaterstaat is aangegeven op de voorlichtingsavonden wordt aan burgers en andere belangstellenden en betrokkenen gevraagd hun ideeën over de Startnotitie kenbaar te maken en wel op drie gebieden:

  • helderheid problematiek Startnotitie;
  • alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie;
  • punten van aandacht die in het vervolg van het traject meegenomen moeten worden.

Deze inspraakreactie is naar bovenstaande drie categorieën ingedeeld. Voordat deze aan de orde komen, volgen enkele algemene overwegingen en een korte beschouwing over het van toepassing zijnde toetsingskader. Hierbij is enige herhaling onvermijdbaar vanwege de overlap tussen de categorieën