Statements

Partij voor de dieren - Wanda Bodewitz

"De Partij voor de Dieren vindt dat knelpunten in het wegennet opgelost moeten worden met beter en meer Openbaar Vervoer en niet met meer asfalt. Zolang de provincie als uitgangspunt heeft dat het Openbaar Vervoer een langzamer vervoermiddel mag zijn dan de auto (namelijk 1,5 x langzamer) en dit in de praktijk ook zo werkt, maken de meeste mensen eerder gebruik van de auto dan het Openbaar Vervoer. Bovendien trekken extra wegen meer auto's aan. Wij pleiten er dan ook voor om eerst grondige verbeteringen door te voeren in het Openbaar Vervoer wanneer de wegen verstopt raken. Een snelweg dwars door een woonwijk of dwars door natuurgebied heen vormt natuurlijk de meest absurde variant en daar zullen wij ons sterk tegen verzetten."


GroenLinks - Peter van Corler

"GroenLinks is fel tegen nieuwe wegen dwars door Leidsche Rijn en Amelisweerd. Het is zinloos hier op te studeren. Er kan beter geïnvesteerd worden in het fors verbeteren van het openbaar vervoer."


PVDA - Gilbert Isabella

Geen snelweg door Leidsche Rijn en Amelisweerd.

Planstudies leiden tot ongerustheid!

De PvdA-Utrecht fractie roept Minister Eurlings op, om de variant met daarin een weg door Leidsche Rijn of door Amelisweerd uit de pakketstudies te schrappen. Vanuit Utrecht is veel meer behoefte aan Hoogwaardig Openbaar Vervoer en verruiming van die mogelijkheden, aanvullende maatregelen om autoverbruik te verminderen, meer aandacht en opwaardering van Transferia en de fiets.

De methodiek die gevolgd wordt in de Startnotitie om de meest extreme vorm van de variant te bekijken om daarna te kiezen voor een combinatie van de meest kansrijke delen zorgt voor teveel onrust in de stad. Reden voor de PvdA in Utrecht om juist die varianten aan te bevelen voor onderzoek die al bij voorbaat kunnen rekenen op draagvlak bij de bewoners.

De PvdA wil met name dat in het kader van bereikbaarheid van Midden Nederland de ambitie qua groei van het Openbaar Vervoer sterk wordt verhoogd. Wij sluiten onze ogen niet voor de knelpunten waar deze regio dagelijks mee geconfronteerd wordt en Utrecht in het bijzonder.

Vooral het voorrang geven van vertramming kan een gunstig effect hebben op betere bereikbaarheid voor de stad en dus ook voor de regio. Ook verdere experimenten met gratis openbaar vervoer en bedrijfs OV-kaarten moeten meegenomen worden in het bereikbaarheidsoffensief.

Het enthousiasme en de betrokkenheid van bedrijven in de mobiliteitsplatforms waarin ook de gemeente deel neemt, moet een aanzet zijn om tot betere varianten te komen.

De PvdA heeft de indruk dat Rijkswaterstaat geïsoleerd kijkt naar oplossingen via asfalt. Inventieve oplossingen blijven uit als bijvoorbeeld ook spoorinfraverzorgers als ProRail niet worden betrokken bij de planstudies. In de ogen van de PvdA is samenhang en creativiteit in oplossingen noodzakelijk waarbij OV-oplossingen onze voorkeur hebben.

Als PvdA Utrecht blijven we ons verzetten tegen snelwegen door Leidsche Rijn en Amelisweerd. Daarbij weten we ons inmiddels gesteund door het Utrechts Tweede Kamerlid Staf Depla en de woordvoerder in de Tweede Kamer Lia Roefs.

Wij zullen dit standpunt de komende weken op diverse plekken en met diverse acties duidelijk maken. Dit ook als steun in de rug van de vele inwoners in het nieuwe stadsdeel van Utrecht: Leidsche Rijn.

 


CDA- Coert van Ee

Mobiliteit is het recht van iedereen.

Als je plannen infrastructurele plannen maakt ter bevordering van de de mobiliteit zul je vaak weerstand ondervinden door direct belanghebbenden.

Dat bewoners tegen een weg door Vleuterweide zijn is vanuit de bewoners begrijpelijk maar als je werkelijk infrastructurele plannen wilt veranderen vraagt dat een gecoördineerde inzet, visie maar vooral ook het aandragen van goede alternatieven. De stichting Natuurlijk!Vleuterweide heeft dat goed begrepen en dat geeft vertrouwen.

Alleen openbaar ververvoer of meer fietspaden zullen niet voldoende om een permanent goede omsluiting van Vleuterweide te realiseren.

De procedures rond de pakketstudies bieden alle gelegenheid aan belanghebbenden om hun inbreng te hebben en aan de voorgestelde ideeën een werkelijk alternatief toe te voegen en plannen te veranderen.

De provinciale CDA fractie deelt de zorg rondom de verkeerafwikkeling in Vleuterweide en moedigt daarom de stichting Natuurlijk!Vleuterweide aan met goede tegenvoorstellen te komen.

We zullen deze alternatieven zeer serieus beoordelen en waar mogelijk met goede adviezen aanvullen.


Leefbaar Utrecht - Vincent Oldenborg

Nieuwe rijksweg dwars door Leidsche Rijn? Waanzin!

Een nieuwe rijksweg dwars door Vleuterweide en het Leidsche Rijnpark die aansluit op de Noordelijke Randweg? "Waanzin", aldus de korte - maar aan helderheid niets overlatende - reactie van fractievoorzitter Vincent Oldenborg van Leefbaar Utrecht.

Gisteren kregen wij een brief van de provincie onder ogen, waarin een onderzoek aangekondigd wordt naar het doortrekken van de Noordelijke Randweg, opdat er een verbinding ontstaat tussen de A2, de A12 en de A27. Het idee om een nieuwe rijksweg aan te leggen dwars door de nieuwbouwwijken van Vleuten en Leidsche Rijn is vragen om gezondheids- en vervuilingsproblemen. Fijnstof, geluid, minder openbaar groen, horizonvervuiling, de barrierewerking zijn maar enkele nadelen van een (nieuwe) rijksweg door bewoond gebied te noemen. "Juist dat zijn ook de redenen om de A2 ter hoogte van Leidsche Rijn te overkappen, en dan ga je een paar kilometer verderop een nieuwe snelweg aanleggen? Dat krijg je aan mij niet uitgelegd.


VVD - Willem Buunk

Geen snelweg door Leidsche Rijn, maar investeren in de ring Utrecht moet
6 januari 2009

De planstudie voor de Ring Utrecht mag niet van tafel, omdat de de investering van 1,2 miljard Euro in de infrastructuur rond Utrecht echt nodig is. Maar als het aan de VVD ligt, komt er geen snelweg door Leidsche Rijn.

Dit heeft VVD raadslid Willem Buunk gezegd in een drukbezochte bijeenkomst op 5 januari van de nieuwe actiegroep Natuurlijk Vleuterweide. De opkomst van meer dan 600 bewoners laat zien dat er veel zorgen zijn over de plannen. "Het is volkomen begrijpelijk dat deze bewoners boos zijn. Ze hebben net een nieuw huis gekocht in een rustige en groene omgeving. En nu worden ze geconfronteerd met een ingewikkeld onderzoek voor investeringen in de infrastructuur rond Utrecht. Met als een van vele varianten mogelijk een nieuwe weg door of langs Leidsche Rijn. Het zal je maar gebeuren."

De VVD maakt zich ernstige zorgen over het verzet tegen de planstudie. De planstudie mag niet van tafel, ook al is deze variant ongewenst. De VVD vindt het belangrijk dat de samenwerking tussen Rijkswaterstaat, de provincie, de regio en de gemeente Utrecht tot een breed gedragen resultaat komt. "Als het onderzoek naar alle extreme varianten in de planstudie afgerond is, moet er zo snel mogelijk duidelijkheid komen voor de bewoners van Vleuterweide.", zegt Willem Buunk.