Busbaan Vleuterweide

- Al jaren onveilige situatie rondom de busbaan

- Betere alternatieven mogelijk dan voorstel van de gemeente

- Uitgebreide beschrijving van voorstellen vindt u hier

- Inspraak  raadsinformatieavond, laat voor dinsdag 16 december je mening weten!

Onveilige busbaan

Al enige jaren is de onveilige situatie rondom de busbaan in Vleuterweide onderwerp van gesprek bij bewoners en een terugkerend item in de media. Ondanks enkele lapmiddelen is de verkeerssituatie nog steeds niet structureel verbeterd en is het de gemeente duidelijk geworden dat er aanpassingen nodig zijn. Onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de gemeente door Goudappel Coffeng, adviseurs op het gebied van mobiliteit, heeft een aantal mogelijke oplossingen opgeleverd.

Stichting Natuurlijk!Vleuterweide (SNV) heeft de noodzaak gevoeld mee te denken aan de gezochte structurele oplossing. SNV zet zich sinds 2008 in voor de leefbaarheid van Vleuterweide alsmede voor veiliger verkeer in deze wijk. Ze is door de gemeente uitgenodigd om advies te geven aangaande dit onderwerp. SNV is betrokken geweest bij diverse schouwen ter plekke van de busbaan met verkeerskundigen en wethouders, waarbij door bewoners aangekaarte probleempunten konden worden aangewezen.  

Betere alternatieven

Naar aanleiding van een presentatie van de gemeente op 21 mei jl. over de alternatieven van Goudappel Coffeng heeft SNV onafhankelijk advies ingewonnen bij stedenbouwkundige Godfried de Graaff. De Graaff heeft de voorgestelde varianten bestudeerd en geconstateerd dat er betere alternatieven mogelijk zijn voor de onveilige situatie rondom de busbaan.

De Graaff geeft in zijn bevindingen aan dat de veiligheid juist ernstig afneemt bij de oplossingen van Goudappel Coffeng. Als verbetering hierop heeft de stedenbouwkundige enkele alternatieven beschreven die wel veiliger zijn dan de huidige situatie. Deze nieuwe alternatieven bieden meer overzichtelijkheid en zorgen ook voor een betere doorstroming voor alle verkeersdeelnemers.

Een voorbeeld van een aanpassing is het realiseren van een doorgaande fietsroute en een fietsstraat ter hoogte van het winkelcentrum. Verder wordt voorgesteld de situatie voor automobilisten te veranderen naar 2x eenrichtingsverkeer waardoor het aantal kruisbewegingen over de busbaan bij het Winkelcentrum Vleuterweide sterk wordt verminderd. Verder ziet De Graaff een mogelijkheid om het kruispunt bij het Gezondheidscentrum overzichtelijker en daarmee veel veiliger te maken door meer opstelruimte voor auto's en fietsers te realiseren. Een uitgebreide beschrijving van deze en verdere aanpassingen vindt u hier.

Onduidelijke procedure

Wij zien dus ruimte voor veel verbetering maar zijn ons er terdege van bewust dat er binnen de bestaande (beperkte) ruimte geen perfecte oplossing mogelijk is. Bij zowel de betere alternatieven die wij voorstellen als de varianten van de gemeente zullen er altijd bewoners zijn die niet volledig tevreden zijn. De afweging en besluitvorming ligt uiteindelijk bij de gemeente, maar de gemeente dient zich te realiseren dat de bewoners van de wijk met de oplossingen moeten leven en recht hebben op het geven van hun mening.

Wethouder Lot van Hooijdonk heeft voor de zomervakantie in een brief aan de raad/commissie Stad & Ruimte aangegeven dat een zorgvuldige procedure noodzakelijk is en er een toekomstbestendige oplossing moet komen. Helaas is ondanks diverse verzoeken vanuit SNV de procedure rondom de besluitvorming Busbaan Vleuterweide en mogelijkheden voor inspraak nog steeds volstrekt onduidelijk. Met klem hebben we afgelopen twee weken via de media (AD, RTV Utrecht, Radio M) nogmaals verzocht om helderheid te bieden omtrent de procedure. Dit is in het belang van alle betrokkenen en het benodigde draagvlak voor de gekozen oplossingen.

Tot slot

SNV spreekt dinsdag 16 december de gemeenteraad toe tijdens de Raadsinformatieavond over dit onderwerp. Bij deze gelegenheid zullen we wederom duidelijkheid vragen omtrent de procedure voor besluitvorming en de mogelijkheden hierin voor inspraak door bewoners.

Heeft u zelf suggesties voor de problematiek rond de busbaan, mail deze vóór dinsdag 16 december a.s. naar de gemeente. Via raadsleden@natuurlijkvleuterweide.nl komt uw mail terecht bij de juiste raadsleden.

Naast onze website kunt u Natuurlijk!Vleuterweide ook volgen via Facebook (www.facebook.com/NatuurlijkVleuterweide) en Twitter (@vleuterweide030).